หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 199 : โปรแกรมสองภาษา (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ทรัพยากรเทคโนโลยี

โปรแกรมสองภาษา (Dual language) เป็นรูปแบบของการศึกษาที่เด็กได้รับการสอนให้อ่านออก-เขียนได้ โดยสอนเนื้อหา (Content) เป็นภาษาอังกฤษ และอีกหนึ่งภาษา [อาทิ ภาษาไทย] ในสหรัฐอเมริกา มักเป็นการสอนภาษาอังกฤษกับภาษาสเปน แต่ก็มีโปรแกรมจำนวนมากที่ภาษาที่ 2 เป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาสเปน อาทิ ภาษาอาหรับ จีน ฝรั่งเศส ฮาวาย ญี่ปุ่น และเกาหลี

โปรแกรมสองภาษามักเริ่มต้นในระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วขยายต่อเนื่องไปอย่างน้อยอีก 5 ปี แม้ว่า โรงเรียนหลายๆ แห่ง ได้ดำเนินต่อไปจนถึงมัธยมต้นและมัธยมปลาย (High school) ตลอดจน มีโปรแกรมหนึ่งที่ขยายไปถึงขั้นอุดมศึกษา อาทิ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในรัฐฟลอริด้า

โปรแกรมเหล่านี้ มุ่งแน้นไปที่ ระบบสองภาษา (Bi-lingual) กล่าวคือความสามารถในการพูดสองภาษาได้คล่อง และอ่านออก-เขียนได้ได้สองภาษา (Bi-literacy) โปรแกรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในโรงเรียนรัฐ แต่ก็มีหลายแห่งที่เป็นโรงเรียนเอกชน

นิยามสองภาษา (Dual language)

  • เมื่อเรียกว่า “การมุ่งเน้นสองภาษา” (Dual language immersion) เรามักหมายถึง สองมิติของการมุ่งเน้นพัฒนาการทางภาษา
  • เมื่อเรียกว่า “สองภาษา” (Dual language) เรามักหมายถึง เด็กนักเรียนที่มีภาษาท้องถิ่นของตนเอง แล้วพัฒนาทักษะการอ่าน-ออกเขียนได้เต็มศักยภาพ (Full literacy) ในภาษาอื่นด้วย รวมเป็นสองภาษา

การมุ่งเน้นสองภาษา

  • จุดมุ่งหมายคือ การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ (Proficiency) ที่แข็งแกร่ง ทั้งในภาษาท้องถิ่น (Native) และภาษาอังกฤษ
  • ชั้นเรียนมักประกอบด้วยเด็กที่มีภาษาอังกฤษเป็นภูมิหลัง และเด็กมีภาษาอื่นเป็นภูมิหลัง
  • การสอนใช้ทั้งสองภาษาตามปรกติ (Typical) เริ่มต้นด้วยสัดส่วน (Proportion) ที่น้อยของการสอนภาษาอังกฤษ แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงครึ่งหนึ่ง

การมุ่งเน้นมิติเดียว (One-way immersion)

  • ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่น [อาทิ ภาษาไทย] เป็นภูมิหลัง แต่เด็กทุกคนที่เข้าเรียน (Enroll) ในหลักสูตรนี้ จะต้องเรียนเป็นสองภาษา
  • อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาสอนเป็นภาษาท้องถิ่น ที่อาจเริ่มต้นใช้เวลาถึง 90% แล้วค่อยๆ ลดน้อยถอยลง เมื่อเริ่มเรียนเป็นภาษาอังกฤษ [แล้วทวีสัดส่วนของการสอนเป็นภาษาอังกฤษ]
  • ต้องมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด (Distinct separation) ในสองภาษา

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Dual language – https://en.wikipedia.org/wiki/Dual_language [2016, February 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul