หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 200 : โปรแกรมสองภาษา (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมสองภาษา

การมุ่งเน้น 2 มิติ (Two-way immersion)

 • เด็กที่มีภาษาท้องถิ่นเป็นภูมิหลังและเด็กที่มีภาษาอังกฤษเป็นภูมิหลัง ต่างเรียนสองภาษาอยู่ในชั้นเรียนเดียวกัน
 • จุดมุ่งหมายคือ การผลิตนักเรียนที่ใช้สองภาษาในการอ่านออก-เขียนได้ (Bi-literate) อย่างเต็มศักยภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาประถมต้น

การออกจากระบบการศึกษาล่าช้า (Late exit transition)

 • จุดมุ่งหมายคือ การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญบางอย่างในภาษาท้องถิ่น และทักษะและความเชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งในภาษาอังกฤษ
 • การสอนในระดับพื้นฐานของปฐมวัย จะค่อยๆ เปลี่ยนผ่าน (Transition) จากภาษาท้องถิ่นไปยังภาษาอังกฤษ จนในที่สุดเป็นภาษาอังกฤษ ในระบบการศึกษากระแสหลัก (Mainstream)
 • ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม มุ่งเน้นหนักที่ขอบเขต (Degree) ของการอ่านออก-เขียนได้ ที่เด็กได้พัฒนาในภาษาท้องถิ่น

การออกจากระบบการศึกษาเร็วขึ้น (Early exit transition)

 • จุดมุ่งหมายคือ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ยอมมีความล่าช้า ในการสอนตามเนื้อหาหลักที่เป็นวิชาการ (Academic core content)
 • การสอนเริ่มที่ภาษาท้องถิ่น แล้วเปลี่ยนผ่านไปเรียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว เด็กก็จะสามารถเปลี่ยนผ่านเข้าไปในชั้นเรียน สู่ระบบการศึกษากระแสหลัก เท่าที่จะเป็นไปได้

สหรัฐอเมริกาเผชิญกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้อพยพเข้าประเทศ สำนักทะเบียนราษฎร์ (Census Bureau) ประมาณการว่าในปี พ.ศ. 2558 เด็กที่อพยพเข้าประเทศ จะมีจำนวน 30% ของประชากรที่อยู่ในวัยเรียน (School-age) โดยเฉพาะรัฐอริโซนา แคลิฟอร์เนีย เนวาดา เท็กซัส นิวยอร์ค และนิวเจอร์ซี่ สิ่งที่ครอบครัวผู้อพยพประสบปัญหา ได้แก่

 • ทุกๆ 1 ใน 5 ของเด็กในครอบครัว มีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ
 • 27% ของเด็กดังกล่าว อาศัยอยู่ในบ้านที่ใช้ภาษาท้องถิ่น [ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ] ในชีวิตประจำวัน
 • 26% ของพ่อแม่เด็กดังกล่าว ไม่ได้รับการศึกษาถึงขั้นมัธยมปลาย อันที่จริง 13% มิได้จบการศึกษามัธยมต้น ดังนั้น เด็กดังกล่าวมักไม่ได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาด้านภาษา และการบ้านที่โรงเรียนมอบหมาย โดยปราศจากการเตรียมตัวเข้าโรงเรียนอนุบาล หรือแม้แต่ไม่ได้เข้าโปรแกรมวัยก่อนเข้าโรงเรียน (Pre-school)
 • สเปนเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในครอบครัวดังกล่าว เด็กที่พูดภาษาสเปนได้ มักเผชิญปัญหาเลือกปฏิบัติ (Discrimination) ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Dual language – https://en.wikipedia.org/wiki/Dual_language [2016, February 4].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน