หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 201 : การศึกษาพหุวัฒนธรรม (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมสองภาษา

ประชากรสหรัฐอเมริกากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการประมาณการกันว่า เมื่อถึงปี พ.ศ. 2593 ประชากร 1 ใน 4 ของประเทศจะเป็นผู้สืบเชื้อสายจากผู้อพยพมาจากทวีปอเมริกาใต้หรือละตินอเมริกัน (Hispanic) ในภาพรวม ประชากรเด็กในประเทศ สะท้อนถึงตัวแทนของหลากหลายวัฒนธรรม และหลากหลายชนหมู่น้อย (Ethnicity)

ดังนั้น ระบบโรงเรียนในเขต (School district) เมืองใหญ่ๆ จะมีความหลากหลาย (Diversity) เนื่องจากมีทั้งชาวอเมริกันพื้นเมือง อเมริกันเชื้อสายเอเชีย อเมริกันเชื้อสายอัฟริกัน และอเมริกันเชื้อสายอเมริกาใต้ โดยเฉพาะในมณฑล Miami-Dade รัฐฟลอริดา มีเด็กจาก 172 ประเทศ แต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมของตนเอง

ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ (Demographics) ทำให้นักเรียนจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ (Special education) รวมทั้งการศึกษาสองภาษา (Bi-lingual education) [กล่าวคือเด็กได้รับการสอนทั้งภาษาท้องถิ่น (Native) และภาษาอังกฤษ] และบริการพิเศษ (Special services )

นานาประเด็นของ (1) วัฒนธรรมและความหลากหลาย (2) การกำหนดรูปโฉม (Shape) ของการสอนและหลักสูตร และ (3) ประชากรศาสตร์ ล้วนมีผลสะท้อน (Implication) อย่างมาก (Tremendous) ต่อวิธีการสอนของครูปฐมวัย และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะประเด็นการรับรู้พหุวัฒนธรรม (Multi-cultural awareness)

การรับรู้ดังกล่าว คือการชื่นชม (Appreciation) และความเข้าใจในวัฒนธรรมของผู้คน สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic status : SES) และเพศ (Gender) ตลอดจนความเข้าใจในวัฒนธรรมของตนเอง โปรแกรมและกิจกรรมการรับรู้พหุวัฒนธรรม เน้นหนักรื่องวัฒธรรมของผู้อื่น ในขณะที่ทำให้เด็กรับรู้ถึงเนื้อหา (Content) ลักษณะ (Nature) และความอุดมสมบูรณ์ (Richness) ของวัฒนธรรมตนเอง

การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมผู้อื่นในเวลาเดียวกัน (Concurrently) กับวัฒนธรรมตนเอง ทำให้เด็กๆ สามารถบูรณาการสิ่งที่ร่วมกัน (Commonalities) กับชื่นชมความแตกต่าง โดยปราศจากการลงความเห็น (Infer) ในเรื่องความเหนือกว่า (Superiority) หรือความด้อยกว่า (Inferiority) ของกันและกัน

การส่งเสริมให้มีพหุวัฒนธรรม (Multi-culturalism) ในโปรแกรมปฐมวัย มีผลสะท้อนที่กว้างไกล เกินขอบเขตในโรงเรียน ชั้นเรียน และโปรแกรม พหุวัฒนธรรนมีอิทธิพลและผลกระทบต่อนิสัยการทำงาน (Work habit)ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relations) และอนาคตโดยทั่วไป (General outlook) ของชีวิต

ปัจจัยเหล่านี้ต้องได้รับการพิจารณาในการออกแบบหลักสูตร และกระบวนการสอน (Instructional process) ของครูปฐมวัย ซึ่งต้องรับรู้นานาวัฒนธรรมดังกล่าว รวมทั้งรู้สึกอ่อนไหว (Sensitive) ต่อภูมิหลังทางเศรษฐกิจ-สังคมของเด็กและครอบครัว ตัวอย่างเช่น เรารู้ว่า เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ-สังคมที่ต่ำ จะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่ำด้วย ครูจึงต้องเพิ่มความพยายามในการช่วยเด็กดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ (Achievement) ในโรงเรียน รวมทั้งให้การศึกษาแก่แม่ของเด็กด้วย (Maternal education) [ถ้าจำเป็น]

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Multicultural education – https://en.wikipedia.org/wiki/Multicultural_education [2016, February 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน