หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 202 : การศึกษาพหุวัฒนธรรม (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การศึกษาพหุวัฒนธรรม

ครูปฐมวัย พึงพิจารณาอย่างระมัดระวัง ในการเลือกวัสดุการสอนที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนส่วนเพิ่มเติมที่จำเป็น (Infusion) ต่อการศึกษานานาวัฒนธรรม (Multi-cultural) โดยเน้นหนัก (Stress) ความเหมือนและความแตกต่างในเรื่องที่ว่า เด็กและครอบครัวจะอยู่อย่างไรในองค์รวม (Whole life)?

ครูปฐมวัย พึงเลือกหัวเรื่อง (Theme) ที่ช่วยขยายความเข้าใจของเด็กในเรื่องวัฒนธรรมของตนเอง และของผู้อื่น ดังนี้

 • เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง และเรียนรู้เกี่ยวกับผู้อื่น
 • สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับเธอและฉันคืออะไร?
 • เติบโตในเมือง (City)
 • เติบโตในชนบท (Country)
 • เล่าให้ฉันฟังเรื่องอัฟริกา อเมริกาใต้ จีน ฯลฯ

ครูปฐมวัยสามารถเพิ่มกิจกรรมในชั้นเรียนตามความเหมาะสม อาทิ ความสำเร็จของผู้คนจากกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สตรีจากทุกวัฒนธรรม และผู้ด้อยความสามารถ (Disability) ในการคัดเลือกวัสดุเพื่อใช้ในหลักสูตรพหุวัฒนธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย ครูพึงทำให้แน่ใจว่า . . .

 • มีตัวแทนอย่างเที่ยงธรรม (Fair representation) ของผู้คนจากทุกวัฒนธรรม
 • ข้อมูลจากประวัติศาสตร์ถูกต้องแม่นยำ และไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory)
 • ไม่มีการกำหนดบทบาทและภาษาที่เป็นแบบอย่างตายตัว (Stereotypical)
 • มีความเท่าเทียมกันทางเพศ (Gender) ในเด็กชายและเด็กหญิง

เด็กแต่ละคนมีวิถีการเรียนรู้ (Learning style) ที่โดดเด่นไม่ซ้ำแบบใคร (Unique) ดังนั้น ครูปฐมวัยพึงพิจารณาวิถีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แล้วจัดแจง (Organize) สภาพแวดล้อมและพัฒนากิจกรรมตามความเหมาะสม ในความพยายามที่จะเรียนรู้ให้ช่ำชอง (Master) และจดจำข้อมูลใหม่ๆ วิถีการเรียนรู้คือ หนทางที่เด็กทุกวัยได้รับผลกระทบจาก . . .

 • สภาพแวดล้อมปัจจุบัน (Immediate environment) - แสง เสียง อุณหภูมิ และการออกแบบ
 • อารมณ์ความรู้สึก (Emotionality) - แรงจูงใจ ความอดทน (Persistence) ความรับผิดชอบ โครงสร้าง ทางเลือก
 • ความจำเป็นทางสังคมวิทยา (Sociological needs) - การเรียนรู้ตามลำพังหรือเป็นกลุ่มรวมทั้งผ่านสื่อ (Media)
 • ลักษณะพิเศษทางกายภาพ (Physical characteristics) - ความแข็งแรง ระดับพลังงาน และการเคลื่อนไหว
 • ความโน้มเอียงทางจิตวิทยา (Psychological inclination) – หุนหันพลันแล่น (Impulsive) หรือสะท้อนกลับ(Reflective) มองภาพรวม (Global) หรือวิเคราะห์เจาะลึก (Analytic) ความชอบพิเศษ (Preference) ฯลฯ

การสอนให้สอดคล้องกับวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เป็นหนทางที่ดีในการเพิ่มเติมส่วนที่จำเป็น ของนานาวัฒนธรรมเข้าไปในโปรแกรมของครูปฐมวัย การให้การศึกษาเด็กที่มีภูมิหลังหลากหลาย และความจำเป็นเฉพาะทำให้วิชาชีพครูปฐมวัย กลายเป็นการท้าทายความสามารถที่น่าจะให้ผลตอบแทนอย่างน่าพอใจ (Rewarding)

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Multicultural education – https://en.wikipedia.org/wiki/Multicultural_education [2016, February 8].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน