หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 203 : ภูมิหลังกับความสำเร็จของนักเรียน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภูมิหลังกับความสำเร็จของนักเรียน

สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic status : SES) ของเด็ก จะสะท้อน (Reflect) ถึงรายได้ของครอบครัว ระดับการศึกษาของผู้เป็นแม่เด็ก (Maternal education level) และอาชีพของครอบครัว (Family occupation) ซึ่งเป็นเครื่องมือทรงพลังในการพยากรณ์ (Powerful predictor) ความสำเร็จ [หรือล้มเหลว] ของเด็กในโรงเรียน

เมื่อระดับการศึกษาของผู้เป็นแม่เด็กสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ของเด็กก็มักจะสูงขึ้นด้วย ช่วยอธิบายว่าทำไม รัฐบาลจึงมีนโยบายจากมิติ (Perspective) ทางสังคมและการศึกษา ที่ให้ความสำคัญ (Priority) แก่การป้องกันมิให้แม่วัยรุ่น (Teenage mother) ต้องออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันควร (Drop-out)

นักเรียนชนหมู่น้อย (Minority) มีแนวโน้มที่จะทำคะแนนได้ต่ำกว่าเพื่อนร่วมชั้น (Peer) ในวิชาการอ่านและวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเนื่องจากการทดสอบที่ลำเอียง (Bias) หรือวัฒนธรรมที่ลำเอียง หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม แต่ความจริงที่ยังคงอยู่ก็คือ ครูปฐมวัยต้องทำงานหนักเพื่อช่วยเพิ่มคะแนนสอบดังกล่าว

มีเพียง 7% ของเด็กซึ่งเรียนรู้ทั้งสองภาษา ที่สามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว (Proficient) เมื่อจบประถมปีที่ 3 เปรียบเทียบกับ 37% ของเด็กที่พูดอังกฤษเป็นภาษาแรก [อาจเพียงภาษาเดียว] การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math aptitude) ของเด็กสองภาษา ก็ให้ผลในเชิงลบ (Staggering) เช่นกัน

เด็กสองภาษาทำคะแนนสอบคณิตศาสตร์ได้เพียง 14% เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมชั้นที่ใช้อังกฤษเป็นภาษาแรก ซึ่งทำคะแนนได้ 44% ผลงานการวิจัยชิ้นแล้วชิ้นเล่าได้พิสูจน์ (Validate) แล้วว่า มีสหสัมพันธ์ (Correlation) [โดยตรง] ระหว่างระดับความสามารถในการอ่านและทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมปีที่ 3 กับผู้ที่ออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันควร หรือไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา

ระดับรายได้ของครอบครัว ก็มีสหสัมพันธ์ [โดยตรง] กับผลการเรียนของเด็ก (ไม่ว่าจะออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันควรหรือไม่) ประเภทของโรงเรียน และคุณภาพของครูผู้สอน นอกจากนี้ยังมีสหสัมพันธ์ [โดยตรง] ระหว่างรายได้ของครอบครัว และคะแนนสอบของเด็ก โปรแกรมของหลายๆ รัฐและรัฐบาลกลาง ได้ใช้สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคมของเด็กเป็นเกณฑ์กำหนดว่า เด็กสมควรได้รับ (Eligibility) การสนับสนุนหรือไม่? ตัวอย่างเช่น เกณฑ์รายได้คนจน (Poverty income criteria) เพื่อให้เด็กเข้าเรียน (Enrollment) รับอาหารกลางวันฟรี หรือ รับอาหารในราคาย่อมเยา

สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคมมีผลสะท้อน (Implication) ต่อพัฒนาการของเด็กในด้านวิชาการ สังคม และพฤติกรรม รวมทั้งผลกระทบต่อโภชนาการ (Nutrition) การพัฒนาการรับรู้ การฝึกปรือให้มีวินัย (Discipline practice) และการใช้เวลาที่มีคุณภาพกับพ่อแม่และครอบครัว

ปัจจัยเหล่านี้มีบทบาทสำคัญมากต่อ (1) ความสามารถของเด็กในการมาโรงเรียนทุกๆ วัน (2) การเรียนรู้ (3) การเจริญเติบโต และ (4) พัฒนาการ คำถามที่ท้าทายความสามารถของครูปฐมวัย ก็คือ จะทำอะไรให้แตกต่าง (Make a difference) ในชีวิตของเด็กไม่ว่าจะมีสถานะทางเศรษฐกิจ-สังคมใด

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Socioeconomic status – https://en.wikipedia.org/wiki/Socioeconomic_status [2016, February 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul