หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 205 : แนวทางปฏิบัติพฤติกรรมเด็ก (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แนวทางปฏิบัติพฤติกรรมเด็ก

การแนะแนวพฤติกรรม (Behavior guidance) เด็ก เป็นกระบวนการที่ครูปฐมวัยช่วยให้นักเรียนสร้างพฤติกรรมในเชิงบวก ซึ่งเด็กทุกคนเรียนรู้ที่จะควบคุม (Control) และกำหนด (Direct) พฤติกรรมของเขาเอง จนกลายเป็นเรื่องการมีอิสรภาพ (Independence) และการพึ่งพาตนเอง (Self-reliant)

การควบคุมตนเอง (Self-regulation) คือความสามารถของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) ที่จะ (1) ควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมของตนเอง (2) ชะลอการสนองตอบความต้องการ (Gratification) และ (3) สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงบวกกับผู้อื่น

การที่ครูปฐมช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการควบคุม (Regulate or govern) พฤติกรรมดังกล่าว ทำให้เด็กมีความสามารถในการวางแผน นำทาง และเฝ้าติดตาม (Monitor) พฤติกรรมในชั้นเรียนและในสถานการณ์ของชีวิต (Life circumstance) ที่เปลี่ยนแปลงไป

สิ่งที่ต้องตอกย้ำ (Reinforce) ในที่นี้ก็คือ พัฒนาการการรับรู้และทางสังคม ตลอดจนลักษณะพิเศษ (Characteristics) ของพฤติกรรมที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (Interconnected) ครูปฐมวัยที่มีคุณภาพสูง (High quality) ตระหนักดีว่า ลำพังการสอนให้เด็กอ่าน เขียน และทำเลขคณิต นั้นไม่เพียงพอ จำต้องสอนทักษะที่จำเป็นต่อแนวทางปฏิบัติของพฤติกรรมของเขาอย่างมีความรับผิดชอบด้วย

ชั้นเรียนควรเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” (Community of learners) ซึ่งเด็กทุกช่วงอายุ ควรรู้จักแบ่งปัน (Share) ความรับผิดชอบสำหรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และการเรียนรู้ โดยที่ครูปฐมวัย ต้องช่วยเด็กพัฒนาพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเรียนรู้ในชุมชน

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้” ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-centered) ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำในชั้นเรียนนั้น ควรมุ่งเน้นไปที่การเจริญเติบโตและพัฒนการของเด็กในฐานะบุคคล (Person) และผู้เรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ใช้และสอน เป็นไปตามการแนะแนวพฤติกรรมของเด็ก เพื่อผลประโยชน์ของเขาเอง

ผลจากการแนะแนวพฤติกรรมเด็ก และช่วยเขานำทางพฤติกรรมตนเอง โดยทำให้เด็กประสบความสำเร็จ เชื่อมั่น (Confident) รับผิดชอบ และสร้างคุณประโยชน์ (Contribution) ให้แก่ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ในความพยายามที่จะเตรียมเด็กทุกคนให้มีชีวิตอยู่อย่างได้ประสิทธิผล และสร้างสรรค์ (Productive) ในสังคมประชาธิปไตย (Democratic) ครูปฐมวัยตอกย้ำการจัดให้เด็กได้รับประสบการณ์ดังกล่าวผ่านชุมชนในชั้นเรียน ซึ่งเป็น “โลกขนาดย่อ” (Miniature) ของสังคมประเทศชาติ

ความคิดดังกล่าวมิใช่สิ่งใหม่ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) นักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักปฏิรูปการศึกษาชาวอเมริกัน เป็นผู้สนับสนุน (Advocate) วิธีการ (Approach) นี้ โดยเป็นผู้นำความคิด (Champion) ของประชาธิปไตยในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมให้ดำรงชีวิตอย่างเป็นประชาธิปไตย

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Guiding Children’s Behavior in Positive Ways – http://www.imagineeducation.com.au/files/GapTraining/NCAC_20Guiding_20Childrens_20Behaviour.pdf [2016, February 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul