หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 207 : แนวทางปฏิบัติพฤติกรรมเด็ก (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แนวทางปฏิบัติพฤติกรรมเด็ก

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้” (Community of Learning) ยังตั้งอยู่บนรากฐานของแนวทางปฏิบัติ (Foundational practice) ที่สำคัญของการให้เกียรติ (Respect) เด็กอย่างเสมอต้นเสมอปลายในฐานะมนุษย์ (Human being) ซึ่งทำให้เด็กมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วม (Engage) ในพฤติกรรมที่น่ายกย่อง (Honorable) ครูมีแนวทาง (Guideline) ที่จะแสดงให้เด็กเห็นการให้เกียรติ ดังต่อไปนี้

  • มีทัศนคติในเชิงบวกต่อทุกอย่างที่ครูทำและพูดแก่เด็ก และ/หรือ กับเด็ก
  • มีกิริยามารยาทที่สุภาพ (Mannerly polite) ในทุกอย่างที่ครูทำและพูดแก่เด็ก
  • ฟังเด็กแต่ละคนและรับรู้ (Acknowledge) ความรู้สึกและความคิดเห็น (Opinion) ของเขา
  • ตั้งความคาดหวังไว้สูง ที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละคน

ครูพึงหาเวลาและโอกาสพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนากลยุทธ์ (Strategy) สำหรับแนะนำพฤติกรรมของเขา ผ่านการประชุมในชั้นเรียน (Classroom meeting) ซึ่งเป็นเวทีที่ทำประโยชน์ได้หลากหลาย (Useful functions) ในการแก้ปัญหา ครูและเด็กสามารถพูดคุยกันถึงพฤติกรรมที่คาดหวังจากชีวิตประจำวัน

ครูอาจตั้งคำถามว่า “เมื่อเราสิ้นสุดการเล่นกับของเล่นแล้ว ควรทำอะไรกับมัน?” หรือทบทวนสิ่งที่เด็กได้ทำไปแล้วในศูนย์เรียนรู้ (Learning center) และช่วยเขาคาดคะเน (Anticipate) ในสิ่งที่เขาควรทำในสถานการณ์อนาคต ตัวอย่างเช่น “พรุ่งนี้เช้า เมื่อเราไปเยี่ยมศูนย์ผู้สูงอายุ เราควรจะต้องทำอะไร? และอย่างไร?” เด็กจะได้รับโอกาสร่วมกัน (Cooperative) คิด พูดคุย และเรียนรู้ว่า จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมอย่างไร จึงจะเหมาะสม?

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ประชาธิปไตย (Democratic learning) กำหนดว่า เด็กต้อง (1) พัฒนาความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ของตนเองและของผู้อื่น (2) ปฏิบัติต่อชั้นเรียนเหมือนชุมชน และ (3) ให้เกียรติผู้อื่น แต่ก็ได้รับการให้เกียรติเป็นการตอบแทน เช่นกัน

การให้การศึกษาลักษณะอันพึงประสงค์ (Character education) ก็เป็นหนทาง (Means) สำคัญ ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นรากฐาน (Fundamental) ที่นักวิชาชีพเด็กปฐมวัยและสังคม เชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งจำเป็น (Essential) ต่อการอยู่ในสังคมประชาธิปไตย

นอกจากนี้ พฤติกรรมในฐานะพลเมือง (Civil behavior) และหนทางส่งเสริมพฤติกรรมดังกล่าว กำลังเป็นที่สนใจในทุกระดับของสังคม การสอนในหัวข้อนี้ เน้นหนักการปฏิบัติต่อผู้อื่นในเชิงบวกและได้รับการปฏิบัติในเชิงบวก เป็นความจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคม

กล่าวอีกนัยหนึ่ง พฤติกรรมในฐานะพลเมือง เป็นปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับผู้อื่น โดยปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นอย่างดี และในทางกลับกัน ก็ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีเช่นกัน พฤติกรรมดังกล่าวประกอบด้วย มารยาท (Manner) การให้เกียรติ และการเข้ากันได้กับผู้อื่นทุกเชื้อชาติ (Race) วัฒนธรรม และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic background)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Basic Tips Child Care Providers Can Use to Guide Children's Behavior – http://www.extension.org/pages/25703/basic-tips-child-care-providers-can-use-to-guide-childrens-behavior#.VYlm4Pntmko [2016, February 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน