หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 212 : ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ส่วนประกอบต่างๆ ของการสอน เด็กในองค์รวม ได้แก่

 • ร่างกาย –
  • ได้รับโภชนาการ (Nutrition) ที่ดี
  • อยู่ในชั้นเรียนที่ปลอดภัย
  • มีการออกกำลังกาย
 • สังคม –
  • ชั้นเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
  • โอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง/เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer)
 • อารมณ์ –
  • ชั้นเรียนที่มีความรัก/ความเอื้ออาทร
  • ครูและชั้นเรียนที่ให้เกียรติและสนองตอบ
  • ครูส่งเสริมความสำเร็จ
 • จิตใจ –
  • ความคาดหวังสูง [ให้ประสบความสำเร็จ] จากเด็ก
  • ประสบการณ์ที่อุดมสมบูรณ์ (Enhanced experience)
  • มีส่วนร่วมในทุกเนื้อหา (Content area)
 • ภาษา –
  • ชั้นเรียนที่อุดมด้วยการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy-rich)
  • คุณภาพสูงในการอ่าน ฟัง และพูด ตลอดหลักสูตร
  • โอกาสสร้างสรรค์
 • วิญญาณ (Spiritual) –
  • โอกาสบริการ
  • การให้การศึกษาอุปนิสัยที่ดี
  • เด็กเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

การประเมินพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน แล้วเลือกการแนะแนวที่เหมาะสมสำหรับเขา คือ กุญแจแห่งความสำเร็จของครู ตัวอย่างเช่น เด็กหญิงคนหนึ่งอาจมีความรับผิดชอบสูง (Very responsible) ทำงานและเรียนรู้ได้ดีที่สุด โดยอาศัยการแนะแนวเพียงเล็กน้อย และได้รับการแนะนำว่า เธอจะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) และกิจกรรมบางอย่างให้สำเร็จได้อย่างไร? ส่วนเด็กชายอีกคนหนึ่ง อาจจะเป็นเด็กอึกทึกครึกโครม (Boisterous) แต่กระฉับกระเฉง (Active) ต้องได้รับการเตือนในเรื่องกฎเกณฑ์และจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร?

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Guiding Children’s Behavior - http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2003/com015.pdf [2016, March 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน