หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 214 : ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 6 : ให้อำนาจเด็ก (Empower) – การช่วยเด็กให้สร้างพฤติกรรมใหม่ เป็นการสร้างจิตสำนึกของความรับผิดชอบ (Sense of responsibility) และความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) เมื่อเด็กได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เขาจะรับผิดชอบและพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อครูแนะนำเขาไปสู่ระดับถัดไปใน “เขตพัฒนาการใกล้ตัว” (Zone of proximal development)

ครูและพ่อแม่บางคนลังเล (Hesitate) ที่จะให้เด็กรับผิดชอบ แต่ถ้าปราศจากความรับผิดชอบแล้ว เด็กก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายและท้อแท้ (Frustrate) จนกลายเป็นปัญหาทางวินัย (Discipline) ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ (Intended) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” (Community of learning) ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-centered) มิใช่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered)

เด็กจำต้องได้รับการปลูกฝัง (Install) จิตสำนึกของการพึ่งพาตนเอง (Sense of independence) และความรับผิดชอบสำหรับพฤติกรรมของตนเอง ครูพึงทำทุกอย่างเพื่อช่วยเด็กพัฒนาพฤติกรรมใหม่ที่ให้ผลลัพธ์ของการให้อำนาจเด็ก ดังต่อไปนี้

  • ให้เด็กมีความรับผิดชอบ – เด็กทุกคนตั้งแต่ยังเยาว์วัย ควรมีความรับผิดชอบ กล่าวคือเขาต้องรับผิดชอบต่องานที่เขาได้รับมอบหมายจนสำเร็จ อาทิ การเก็บของเล่นและวัสุดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมจิตสำนึกของคุณค่าในตนเอง (Sense of self-worth) และส่งสัญญาณ (Convey) ไปยังเด็กว่า ผู้คนมีความรับผิดชอบต่อการทำให้ชุมชนเจริญรุ่งเรือง
  • ให้เด็กมีทางเลือก – ชีวิตเต็มไปด้วยทางเลือก บางครั้งชีวิตต้องการความคิดและการตัดสินใจ แต่บางครั้งชีวิตก็ดำเนินไปโดยอัตโนมัติ (Automatic) บนพื้นฐานพฤติกรรมก่อนหน้านั้น แต่ทุกครั้งที่มีการตัดสินใจ ก็ต้องมีความรับผิดชอบ และการใช้สิทธิ์ (Right exercise) ในการตัดสินใจ เด็กชอบที่จะมีทางเลือก ซึ่งช่วยให้เขาเป็นอิสระ (Independent) ความมั่นใจ และการมีวินัยในตนเอง (Self-disciplined) การมีทางเลือกคือ กุญแจสำคัญสำหรับเด็กที่จะพัฒนาพฤติกรรมที่รับผิดชอบ และการควบคุมภายใน ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติ . . .
    • ให้เด็กมีทางเลือก เมื่อมีทางเลือกที่สมเหตุผล (Valid) ตัวอย่างเช่น เมื่อถึงเวลาทำความสะอาดชั้นเรียน อย่ายอมให้เด็กเลือกว่า เขาจะมีส่วนร่วมหรือไม่ แต่ยอมให้เขาเลือกว่า จะเก็บกรรไกร หรือสีเทียน (Crayon)?
    • ช่วยให้เด็กเลือก ตัวอย่างเช่น เด็กสามารถเลือกระหว่างการทำงานในศูนย์การเรียนงานไม้ (Wood-working) หรือศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์
  • สนับสนุนเด็ก – ในฐานะนักวิชาชีพ (Professional) ครูต้องสนับสนุนเด็กในความพยายามของเขาที่จะประสบความสำเร็จ ครูพึงจัดแจงสภาพแวดล้อมและสร้างโอกาสให้เด็กสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ความสำเร็จคือส่วนผสม (Ingredient) สำคัญของพฤติกรรมในเชิงบวก

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Guiding Children’s Behavior - Guided reading - http://www.responseability.org/__data/assets/pdf_file/0008/4868/Guiding-Childrens-Behaviour.pdf [2016, March 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน