หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 215 : ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม (5)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 7 : สร้างความคาดหวังที่เหมาะสม – ความคาดหวังกำหนดขอบเขต (Boundary) ของพฤติกรรมที่ต้องการ เป็นป้ายบอกทาง (Guidepost) ที่เด็กใช้ในการเรียนรู้ที่จะกำหนด (Direct) พฤติกรรมของตน เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ เด็กจำเป็นต้องมีป้ายบอกทางในหนทางของชีวิต ดังตัวอย่างกฎเกณฑ์ในชั้นเรียน ต่อไปนี้

 • วัยก่อนเข้าเรียน
  • มือที่ช่วยเหลือ (Helping hands)
  • หูที่ฟัง (Listening ears)
  • ตาที่มอง (Looking eyes)
  • เสียงที่เงียบ (Quiet voices)
  • เท้าที่เดิน (Walking feet)
 • วัยอนุบาล
  • ยกมือขึ้นเมื่อต้องการพูด
  • ใช้เสียงภายในชั้นเรียน
  • เดินในห้อง
  • ฟังครู
  • ทำตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน
 • วัยประถม 1
  • ให้เกียรติผู้อื่น
  • เก็บมือและเท้าไว้กับตัว (Keep your hands and feet to yourself)
  • ยกมือเพื่อขอนุญาตพูดในชั้น
  • เดินเงียบๆ ในห้องโถง (Hallway)
  • เคลื่อนไหวไปมาอย่างเงียบๆ ในชั้นเรียน
 • วัยประถม 2
  • เป็นนักฟังที่ดี
  • เป็นเพื่อนที่ดี
  • สุภาพอ่อนโยน
  • เป็นคนขยันทำงาน
  • เป็นคนดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ (Be the best you can be)
 • วัยประถม 3 (เพิ่มเติมจากประถม 1 – 2)
  • ฟังแล้วทำตามคำสั่ง
  • ทำงานอย่างเงียบๆ
  • เมตตาผู้อื่น

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Guiding Children’s Behaviour - http://www.education.vic.gov.au/about/contact/pages/parentlinenews.aspx [2016, March 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน