หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 217 : ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม (7)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 9 : จำลองแบบอย่าง (Model) พฤติกรรมที่เหมาะสม – “การกระทำย่อมพูดดังกว่าวาจา” (Actions speak louder than words) เด็กเห็นและจำได้ว่าผู้อื่นกระทำอย่างไร แบบจำลองมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมเด็กในการแนะแนวพฤติกรรมของเขา

ครูและพ่อแม่ได้วางรากฐาน (Foundation) แรกที่สำคัญสุดสำหรับนิสัย (Habit) และพฤติกรรมที่เหมาะสม ครูเป็นแบบอย่าง (Role model) ที่ดีสำหรับเด็กและพึงช่วยให้พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย ไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ ครูต้องมีความรับผิดชอบต่อเด็ก ผู้ซึ่งจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบในอนาคต ในทางปฏิบัติ ครูพึงใช้กลยุทธ์ (Strategy) ในการช่วยเด็กเรียนรู้ผ่านแบบอย่างที่ดี ดังต่อไปนี้

แสดง – ตัวอย่างเช่น แสดงให้เด็กเห็นมุมบล็อค (Block corner) อยู่ที่ไหน และเก็บบล็อคไว้ (Put away) ที่ไหน และอย่างไร

สาธิต – ครูทำงาน (Task) ให้เด็กเฝ้าดู ตัวอย่างเช่น สาธิตหนทางที่ถูกต้องของการเอาบล็อคไปเก็บเข้าที่ อาจขยายวิธี (Method) สาธิตโดยให้เด็กฝึกปรือ (Practice) การสาธิต ในขณะที่ครูคอยกำกับดูแล หรือขอให้เด็กสาธิตให้เด็กอื่นดู

กำกับ – การกำกับ เป็นกระบวนการของการทบทวน เตือน ดำรงสถานะ และติดตามผล ถ้าเด็กมิได้ประพฤติตนตามเกณฑ์ที่พึงปรารถนา ก็ต้องทบทวนพฤติกรรม เพื่อให้สอดล้องกับความคาดหวังในพฤติกรรมที่พึงปรารถนา มิฉะนั้น ในไม่ช้าเด็กจะเรียนรู้ว่า เขาไม่จำเป็นต้องนำบล็อคไปเก็บเข้าที่ หากครูปล่อยปละไม่ต้องให้เขานำไปเก็บสักครั้ง

ขั้นตอนที่ 10 : หลีกเลี่ยงปัญหา – เป็นการง่ายที่จะปล่อยปละให้เด็กมีพฤติกรรมไม่พึงปรารถนา (Misbehavior) ตามปรกติครูมักจะคาดหวังความสมบูรณ์แบบ (Perfection) และพฤติกรรมผู้ใหญ่จากเด็ก ถ้าครูมุ่งเน้นการสร้างพฤติกรรมที่รับผิดชอบ ก็จะมีความจำเป็นน้อยลงในการที่จะแก้ปัญหาพฤติกรรม

การเพิกเฉย (Ignore) พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นหนึ่งในจำนวนกลยุทธ์ (Strategy) ที่ถูกมองข้ามไปสำหรับแนะแนวพฤติกรรมเด็ก ครูบางคนอาจรู้สึกสำนึกผิดที่ใช้กลยุทธ์นี้ เพราะเชื่อมั่นว่า การเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา มิใช่การสอนที่ดี

แต่ก็อาจเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผล (Effective) หากได้รับการตอกย้ำในเชิงบวก (Positive reinforcement) ในพฤติกรรมที่พึงปรารถนา กล่าวคือ เมื่อเด็กทำอะไรถูกต้อง พึงบอกเด็กโดยตรง การ “จับถูกในสิ่งที่เด็กทำ” (Catch them doing good) เป็นการค้นหาพฤติกรรมที่ดี กลยุทธ์นี้ช่วยปรับปรุงพฤติกรรมส่วนบุคคลและเป็นกลุ่ม

สรุปแล้ว การผนวกการตอกย้ำในเชิงบวกของพฤติกรรมที่เหมาะสม เข้ากับการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะนำไปสู่พฤติกรรมอันพึงปรารถนา

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Guiding Children’s Behaviour - http://www.viha.ca/NR/rdonlyres/25A68445-7F3E-4063-997E-31A7BBFEEDB2/0/GuidingChildrensBehaviourAug2014.pdf [2016, March 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน