หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 218 : ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม (8)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ขั้นตอนการแนะแนวพฤติกรรม

ขั้นตอนที่ 11 : เป็นการพัฒนาร่วมกับพ่อแม่ และครอบครัว – การให้พ่อแม่และครอบครัวมีส่วนร่วม เป็นหนทางวิเศษที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Valuable insights) เกี่ยวกับพฤติกรรมเด็ก ครูสามารถร่วมมือ (Collaborate) กับพ่อแม่ในการแนะแนวพฤติกรรมเด็ก ดังต่อไปนี้

 • แบ่งปัน (Share) ปรัชญา (Philosophy) ของการแนะแนวพฤติกรรมเด็กกับพ่อแม่ เว็บไซต์ของชั้นเรียนคือ จุดเริ่มต้นที่ดีในเรื่องนี้
 • ปันกฎเกณฑ์ของชั้นเรียนและความคาดหวังของครู
 • จัดให้มีการประชุมกับพ่อแม่ และปันข้อมูลการเรียนรู้เรื่องการแนะแนวพฤติกรรมในชั้นเรียน เพื่อในการประยุกต์ใช้ที่บ้าน
 • พร้อมเสมอที่จะพูดคุยกับพ่อแม่ โดยการพบปะและพูดคุยทางอีเมลและทางโทรศัพท์ เพื่อตอบคำถามหรือคลายความกังวลของพ่อแม่ในเรื่องการแนะแนวพฤติกรรมเด็ก

ขั้นตอนที่ 12 : ใช้และสอนการบริหารความขัดแย้ง (Conflict) – ความขัดแย้งมักเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับผู้อื่น ดังนั้น ครูพึงสนับสนุน (Advocate) ให้เด็กมีหนทางจัดการแก้ไข (Resolve) ความขัดแย้งของตน กลยุทธ์การสอนการแก้ไขความขัดแย้งเป็นสิ่งสำคัญใน “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” (Community of learning) ด้วยเหตุผล 3 ประการ ดังนี้

ประการแรก การสอนให้เด็กมีทักษะที่จำเป็นต่อการรับมือ (และแก้ปัญหา) กับความขัดแย้งของตน ประการที่ 2 การสอนทักษะดังกล่าว ทำให้เด็กสามารถใช้ทักษะเหมือนผู้ใหญ่ และประการสุดท้าย การแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีของความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal) นำไปสู่ความสงบสุขภายในบ้านและชุมชนในระยะยาว

เด็กที่มีส่วนร่วมในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ขัดแย้งระหว่างบุคคลด้วยสันติวิธี จะเรียนรู้โดยสัญชาตญาณ (Intuitively) ว่า ความสงบสุขเกิดขึ้นได้จากความพยายามดังกล่าว ดังกลยุทธ์ต่อไปนี้

 • การจำลองความขัดแย้ง แล้วให้เด็กมีส่วนร่วม (Involved) ในการหาทางออก (Solution)
 • การทำสิ่งอื่นทดแทน โดยให้เด็กเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่น [แทนการแย่งของเล่นกัน เป็นต้น]
 • การเปิดใจคุยกัน โดยให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องเหรียญ 2 ด้านของการถกเถียงประเด็นเดียวกัน
 • การผลัดกันทำ (หรือผลัดกันเล่น) อันนำมาซึ่งความเท่าเทียมกัน (Equality) และยุติธรรม (Fairness)
 • การแบ่งปัน (Share) [แทนการแก่งแย่งทรัพยากร] อันเป็นพฤติการที่ควรได้รับการส่งเสริม
 • การรู้จักขอโทษ ในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นหนทางของการ “เยียวยา” (Heal) แผลความขัดแย้ง

ขั้นตอนทั้ง 12 ขั้น สำหรับแนะแนวพฤติกรรมเด็ก จะช่วยสร้าง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” ซึ่งทั้งครูและเด็กสามารถอยู่อย่างมีความสุขและด้วยผลสัมฤทธิ์ (Productively) ทั้ง 12 ขั้นตอนนี้ นอกจากจะวางรากฐาน (Foundation) การสร้าง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” แล้ว ยังเป็นแนวทาง (Guideline) ที่ทำให้มั่นใจว่า ครูและเด็กจะประสบความสำเร็จ

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Guiding the Behavior of Young Children - http://pubs.ext.vt.edu/350/350-020/350-020.html [2016, March 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul