หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 220 : ลำดับชั้นความต้องการของมนุษย์

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การเสริมแรงในเชิงบวก

ลำดับขั้น (Hierarchy) ความต้องการของมนุษย์ ของอับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) สามารถประยุกต์ใช้ในการแนะแนวพฤติกรรมของเด็กได้ดังต่อไปนี้

  • ความต้องการทางร่างกาย (Physical) – ความสามารถของเด็กในการแนะแนวพฤติกรรมของตน บางส่วนขึ้นอยู่กับความต้องการทางร่างกาย ว่าได้รับการสนองตอบอย่างไร? เด็กเรียนได้ดีเมื่อเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในเรื่องอาหารการกิน (Nourish) ครอบครัวและโรงเรียนพึงจัดให้มีอาหารเช้า ผลการวิจัยในเรื่องสมองเมื่อเร็วๆ นี้แสดงว่า สมองต้องการโปรตีน (Protein) และน้ำ เพื่อให้ทำงาน (Function) ได้ดี ความคิดอ่าน (Mental performance) จะตกต่ำลง 10% เมื่อเด็กรูสึกกระหายน้ำ อันนำมาซึ่งความเหนื่อยล้า (Tiredness) ปวดศีรษะ (Headache) และความหงุดหงิด (Irritability) การดื่มน้ำในปริมาณน้อยแต่บ่อยๆ เป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ มากกว่าการจำกัดการดื่มน้ำเฉพาะเวลาหยุดพักและกินอาหารมื้อเที่ยง ครูพึงส่งเสริมให้เด็กดื่มน้ำตลอดวันและจัดให้มีอาหารว่างที่มีค่าทางโภชนาการ (Nutritional snack)
  • ความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security) – “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” (Community of learning) ช่วยให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ครูไม่สามารถสอน (และเด็กไม่สามารถเรียน) เมื่อรู้สึกว่าเด็กไม่มั่นคงปลอดภัย เด็กควรรู้สึกสะดวกสบายในชั้นเรียน นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงอันตรายที่เด็กต้องเผชิญในบริเวณเพื่อนบ้าน (Neighborhood) อาทิ อาชญากรรม ยาเสพติด และความรุนแรง (Violence) รวมทั้งในบ้าน อาทิ การถูกทารุณกรรม (Abuse) และถูกละเลย (Neglect) ส่วนหนึ่งของการแนะแนวพฤติกรรมเด็ก ได้แก่ การจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน เพื่อนบ้าน บ้าน โรงเรียน และชั้นเรียน
  • การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและความผูกพัน (Belonging and affection) – เด็กต้องการความรักและความผูกพันในชีวิต ซึ่งได้รับการสนองตอบ เมื่อพ่อแม่อุ้ม กอด และจูบลูก ส่วนครูสนองตอบความต้องการของเด็กในเรื่องความผูกพัน เมื่อครูยิ้ม พูดจาน่ารัก อ่อนน้อมและอ่อนโยน ปฏิบัติต่อเด็กด้วยความสุภาพและให้เกียรติ ตลอดจนให้คุณค่าเด็กอย่างแท้จริง (Genuinely value) ทุกวันนี้ เด็กจำนวนมากขาดแคลน (Starving) เรื่องความรักและความผูกพัน รวมทั้งการยอมรับนับถือ (Recognition) สำหรับเด็กเหล่านี้ ครูคือแหล่งสำคัญแห่งเดียว (Source) ในการสนองตอบความต้องการทางจิตใจของเด็ก
  • การประเมินคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) – เด็กที่มองตนเองว่ามีคุณค่า (Worthy) รับผิดชอบ และมีสมรรถนะ (Competent) จะรู้สึกดีต่อตนเองและเรียนรู้ได้ดีกว่า โดยเฉพาะเมื่อได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่และครู หากเด็กประสบความสำเร็จ เขาจะรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่าสูง ดังนั้น จึงเป็นความรับผิอชอบของพ่อแม่และครูที่จะให้โอกาสเด็กประสบความสำเร็จ อันเป็นรากฐาน (Foundation) ของการประเมินคุณค่าในตนเอง
  • ความสมบูรณ์ในชีวิต (Self-actualization) – เป็นกระบวนการหรือความพยายามที่จะบรรลุศักยภาพ [สูงสุด] ของตนเอง เราต้องการให้เด็กแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายนี้ อันที่จริง เด็กต้องการทำหลายอย่างด้วยตนเอง ครูและพ่อแม่สามารถช่วยให้เด็กพึ่งพาตนเอง (Independent) ด้วยการช่วยให้เขาเรียนรู้การแต่งตัว ไปห้องน้ำตามลำพัง และดูแลตนเองในชั้นเรียน ส่วนครูก็สามารถช่วยให้เด็กบรรลุจุดประสงค์ของพฤติกรรม และสนับสนุนในการประเมินความสำเร็จของเขา เป็นต้น

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Maslow’s hierarchy of needs - https://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_of_needs/ [2016, March 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน