หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 223 : การควบคุมตนเองในเด็กปฐมวัย

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การควบคุมตนเองในเด็กปฐมวัย

เด็กๆ ประสบปัญหาการควบคุมตนเอง (Self-control) เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ผลการวิจัยแสดงว่าเด็กวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-schooler) ที่เรียนรู้การชะลอการสนองตอบความต้องการ (Gratification) มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในโรงเรียน หลีกเลี่ยงสารเสพติด (Substance abuse) และจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าเด็กที่ไม่สามารถชะลอการสนองตอบความต้องการ

งานวิจัยอื่นชิ้นอื่นๆ เปิดเผยว่า การชะลอการสนองตอบความต้องการและการควบคุมตนเอง เป็นดัชนีพยากรณ์ (Predictor) ผลการเรียน (Academic performance) ของเด็ก ได้ดีกว่าการทดสอบเชาว์ปัญญา (Intelligence quotient : IQ) เสียอีก

สำหรับครูแล้ว สิ่งนี้มีความหมายอย่างไร? และครูจะสามารถใช้กลยุทธ์ (Strategy) ช่วยเด็กเรียนรู้ที่จะชะลอการสนองตอบความต้องการได้อย่างไร? ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างที่พึงเรียนรู้

  • พัฒนากฎเกณฑ์ของชั้นเรียน และทำให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนปฏิบัติตาม
  • พัฒนากิจวัตร (Routine) ในชั้นเรียนว่า เด็กต้องทำอะไร? และประพฤติตนอย่างไร? โดยเฉพาะเมื่อเขาเข้าเรียน ช่วงการเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากศูนย์การเรียนรู้หนึ่งไปยังศูนย์การเรียนรู้อื่น และจากชั้นเรียนไปยังการหยุดพัก (Recess) หรือรับประทานอาหารกลางวัน การช่วยให้เด็กดูแลพฤติกรรมตนเอง นำไปสู่การควบคุมตนเองและการชะลอการตอบสนองความต้องการ
  • ให้เด็กเรียนรู้การ “แนะนำและบอกเป็นนัย” (Cue and clue) เพื่อการตัดสินใจและรับผิดชอบ ผ่านเรื่องราวของสังคม (Social story) ซึ่งเป็นต้นฉบับ (Script) ง่ายๆ แต่มีรายละเอียดส่วนบุคคล (Personalized) ที่แจกแจง (Break down) พฤติกรรม พร้อมด้วยกฎเกณฑ์และวิธีใช้ (Direction) อาจอยู่ในรูปแบบที่เป็นภาพวาด (Drawing) ภาพลักษณ์ (Image) บนคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่าย (Photo) ดิจิทัล แสดงตัวละครเฉพาะเด็ก หรือแสดงขั้นตอนการมีส่วนร่วมในงานจนสำเร็จ (Complete) อาทิ การล้างมือ การแปรงฟัน และการเก็บข้าวของ
  • จัดให้มีรางวัลที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เฉพาะงาน (Task) ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือผู้นำที่เป็นตัวอย่างในช่วงกิจวัตร อาทิ การยืนเข้าแถว การสลับกันรอคอยและทำกิจกรรม และผู้ทำงานเสร็จตั้งแต่ต้นจนจบ
  • ปลูกฝัง (Embed) ทักษะการดูแลกิจวัตรในชั้นเรียน อาทิ การให้เกียรติและฟังในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด การช่วยเด็กเรียนรู้ว่า เขาจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการเสมอไป

การช่วยเด็กชะลอการสนองตอบความต้องการและเรียนรู้การควบคุมตนเอง อาจเป็นหนึ่งในจำนวนหลายอย่างที่มีคุณค่ามากที่ครูพึงช่วยเหลือเขา ให้ประสบความสำเร็จไปตลอดชีวิต (Life-time)

ครูปฐมวัยเข้าใจความซับซ้อน (Complex) ของนานาพฤติกรรมของเด็ก จากสภาพแวดล้อมของเด็กและประสบการณ์ของครูเอง การอุทิศเวลาและพลังงานให้กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ขัดขวางการเรียนรู้ของเด็ก จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเด็กในที่สุด

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Self-control - https://en.wikipedia.org/wiki/Self-control [2016, March 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul