หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 225 : สัตว์บริการกับเด็กด้อยความสามารถ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สัตว์บริการกับเด็กด้อยความสามารถ

สัตว์บริการ (Service animal) อาทิ สุนัข และแมว สร้างโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคม และอุปนิสัย (Character) ที่สัมพันธ์กับเมตตากรุณา (Kindness) และความเห็นใจผู้อื่น (Compassion); การทะนุถนอม (Nurturance); ความภักดีและความรับผิดชอบ; โดยเฉพาะการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง; และเพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกายและการเคลื่อนไหว (Motor) ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์

สัตว์บริการ ทำให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัด (Restrictive) น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสการเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง (Peer) เด็กที่จำเป็นจะต้องได้รับการบำบัดด้วยความช่วยเหลือโดยสัตว์เลี้ยง (Animal-assisted therapy) มักจะสามารถปรับปรุง (Improve) ความไว้วางใจ (Trust) ผู้อื่น; เรียนรู้การสัมผัสที่เหมาะสม ให้ร่วมมือ ช่วยแก้ปัญหา เพ่งสมาธิ (Concentrate) และแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก

การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานเหล่านี้ ช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลกับเพื่อนฝูงและผู้ใหญ่ ทำให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้และเติมเต็ม (Fulfill) บทบาทที่เป็นประโยชน์ (Productive) ทั้งในชั้นเรียนและที่บ้าน สำหรับเด็กออทิสติก สัตว์บริการยังให้ความสบายใจ (Comfort) และความมั่นคง (Security) ตลอดจนเป็นหนทาง (Avenue) ของการแสดงออกซึ่งอารมณ์ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ตัวอย่างเช่น Jeremy (เจเรมี่) เด็กประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนประถมศึกษาคาร์สัน (Carson Elementary School) ไปโรงเรียนพร้อมสุนัขชื่อแซม (Sam) เขามีความบกพร่องของกล้ามเนื้อ (Muscular dystrophy) ซึ่งทำให้เขามีความลำบากในการเล่นกับเด็กอื่น เขาจึงเป็นเด็กเก็บตัว (Withdrawn) และต่อต้านสังคม (Anti-social) อย่างไรก็ตาม ครูรายงานว่า เมื่อมีสุนัข (แซม) อยู่ข้างกาย เจเรมี่ ได้กลายเป็นเด็กที่มีบุคลิกภาพตรงกันข้าม กล่าวคือ ช่างพูด (Talkative) ชอบเข้าสังคม (Sociable) และเข้าสังคมได้ง่าย (Out-going)

ในสหรัฐอเมริกา สัตว์บริการจำเป็นต้องได้รับการรับรอง (Certified) โดยหน่วยงานลงทะเบียนสัตว์บริการแห่งชาติ (National Service Animal Registry) แต่ไม่ใช่โรงเรียนทุกแห่งจะยอมให้มีสัตว์เลี้ยงในชั้นเรียน ครูจึงต้องตรวจสอบนโยบายของโรงเรียนก่อนตัดสินใจเรื่องสัตว์บริการในโรงเรียน

สิ่งที่มีความหมายสำหรับครูปฐมวัยก็คือ มีมากว่าหนึ่งหนทาง ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็ก และครูก็อยู่ในฐานะที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมและเป็นผู้จัดการชั้นเรียนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม (อาทิ เด็กออทิสติก และเด็กที่มีทักษะพฤติกรรมที่อ่อนแอ) นั้น หุ่นยนต์ (Robot) และการบำบัดด้วยความช่วยเหลือของสัตว์บริการ อาจเป็นทางออกที่ดี

ทักษะพฤติกรรมการมีสมาธิและความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นสิ่งจำเป็น (Essential) ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ตลอดจนการเข้ากันได้กับผู้อื่น การใช้หุ่นยนต์ (ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูง) และสัตว์บริการ (ซึ่งมิได้ใช้เทคโนโลยีเลย) ก็เป็นอีก 2 หนทางเลือก ที่ครูและพ่อแม่เริ่มหันไปสนใจและใช้มากขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กมีสมาธิในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จในโรงเรียน และต่อการดำรงชีวิต

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Service animal - https://en.wikipedia.org/wiki/Service_animal [2016, April 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul