หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 227 : พฤติกรรมกับสถานะเศรษฐกิจ-สังคม

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การจัดแจงเพื่อพฤติกรรมในเชิงบวก

สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic status : SES) มีสหสัมพันธ์โดยตรง (ทั้งในเชิงบวกและลบ) กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ (Parenting) ผลงานวิจัยยืนยันว่า การเลี้ยงดูที่ดีของพ่อแม่ได้เพิ่มพูน (Enhance) ความสำเร็จของลูกในโรงเรียน และในทางตรงข้าม การเลี้ยงดูที่ไม่ดีของพ่อแม่นำไปสู่ผลการเรียนที่ตกต่ำของลูก

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Economic recession) มีผลกระทบอย่างมาก (Tremendous) ต่อเศรษฐกิจของประเทศ และต่อสถานะทางเศรษฐกิจ-สังคมของครอบครัวและเด็กจำนวนมาก ข้อมูลสำนักงานสำมะโนครัว (Census Bureau) แสดงว่า ชาวอเมริกัน 46.2 ล้านคน (ตัวเลขสูงที่สุดในรอบ 52 ปีที่ผ่านมา) “อยู่ในความยากจน” (Living in poverty)

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีผลกระทบอย่างไรต่อเด็กในชั้นเรียนและพฤติกรรมที่บ้าน? คำตอบคือ “มาก” พ่อแม่และสมาชิกอื่นของครอบครัวที่อยู่ใน SES ที่ต่ำ มีปฏิสัมพันธ์และการลงโทษเด็กทางวินัย ที่แตกต่างจากพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวในกลุ่ม SES ที่สูงกว่า

  • การเน้นย้ำเรื่อง “อยู่ในความยากจน” สภาวะบ้านที่เสื่อมโทรม และการตกงาน (Unemployment) ของพ่อแม่ เป็นการอัดฉีด (Inject) ความเครียด (Stress) เข้าไปในชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเด็กเอง พ่อแม่ที่เครียดย่อมมีปฏิกิริยาตอบโต้ทางอารมณ์ (Emotional reaction) ต่อพฤติกรรมของลูก (อาทิ ลงโทษทางวินัยที่เข้ามงวดกว่า) มากกว่าพ่อแม่ที่ไม่ค่อยมีความเครียด
  • พ่อแม่ที่เครียดจัด คิดว่าลูกจงใจประพฤติตนอย่างเหลวไหล พ่อแม่ที่เครียดมักมองหาหนทางที่จะจับผิดพฤติกรรมชั่วของลูก และมักจะอารมณ์เสีย เมื่อพบพฤติกรรมดังกล่าว อันนำไปสู่การลงโทษครั้งแล้วครั้งเล่า (Bouts of discipline)
  • พ่อแม่ที่อยู่ใน SES ที่ต่ำ เชื่อมั่นใน (และใช้) วิธีการลงโทษที่รุนแรง (Harsh) กว่า พ่อแม่ที่อยู่ใน SES ที่สูง อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาต่ำของพ่อแม่ หรือวิถีทางที่พ่อแม่ได้รับการเลี้ยงดูจากปู่ย่าตายาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหน การลงโทษอย่างรุนแรง มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ในเชิงลบต่อเด็ก

หากครูพบเห็นการลงโทษลูกที่รุนแรง จากพ่อแม่ที่อยู่ SES ต่ำ ครูพึงกระทำดังต่อไปนี้

  • มีอารมณ์อ่อนไหว (Sensitive) ต่อพฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียน จากครอบครัว SES ต่ำ โดยเฝ้าสังเกตสัญญาณของการถูกทารุณกรรม และถูกละเลย
  • ร่วมมือกับผู้บริหาร (Administrator) โรงเรียนและเพื่อนร่วมวิชาชีพในการพัฒนาโปรแกรมกาให้การศึกษาแก่พ่อแม่ (Parent education) เพื่อช่วยให้พ่อแม่เข้าใจ และเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกว่าในการลงโทษและแนะแนวพฤติกรรมเด็ก
  • การลงโทษและแนะแนวเด็กมักขึ้นอยู่กับ (Function of) วัฒนธรรมและเผ่าพันธุ์ (Race) ดังนั้น ครูพึงศึกษาแนวทางปฏิบัติการลงโทษทางวินัยของวัฒนธรรมและเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในชนหมู่น้อย (Ethnics) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การลงโทษที่รุนแรง

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Socioeconomic status - https://en.wikipedia.org/wiki/Socioeconomic_status [2016, April 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน