หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 228 : สร้างพันธมิตรเพื่อประโยชน์ของเด็ก

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สร้างพันธมิตรเพื่อประโยชน์ของเด็ก

ในภูมิทัศน์ของการศึกษา (Educational landscape) ทุกวัน เราจะพบว่า พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เช่นเดียวกับเด็ก ครู และบุคลากร (Staff) ของโรงเรียน มีความพยายามอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ (All-time high) ที่จะให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการให้การศึกษาแก่เด็กของชาติ

เหตุผลหลัก (Primary) ของการรื้นฟื้นความพยายามใหม่ก็คือ มีประจักษ์หลักฐานท่วมท้น (Overwhelming) ว่า ผลกระทบของการให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วมในโรงเรียน ช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียน และส่งเสริมผลลัพธ์ (Outcome) ของการศึกษาในเชิงบวก ผลงานวิจัยยืนยันผลประโยชน์ (Benefit) ในเรื่องนี้

ความสัมพันธ์ในเชิงบวกเกิดขึ้นระหว่างการมีส่วนร่วมของครอบครัวกับผลประโยชน์แก่เด็ก ซึ่งรวมทั้งผลการเรียนที่ดีขึ้น (Improved) ความสัมพันธ์อันนี้เป็นจริงสำหรับครอบครัวทุกสถานะ ไม่ว่าจะมีภูมิหลัง (Background) ของเศรษฐกิจ เชื้อชาติ/ชนหมู่น้อย (Race/ethnic) และการศึกษา เป็นอย่างไร และเด็ก ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด

เด็กที่พ่อแม่มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะมีภูมิหลังเป็นอย่างไร มีแนวโน้มที่จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่า ปรับตัว (Adapt) ให้เข้ากับโรงเรียนได้ดีกว่า มาเรียนอย่างสม่ำเสมอกว่า มีทักษะสังคมและพฤติกรรมที่ดีกว่า ตลอดจนสำเร็จการศึกษาและมุ่งหน้าต่อไปยังอุดมศึกษาได้ดีกว่า

การมีส่วนร่วมของครอบครัว ยังให้ผลการคุ้มครอง (Protective effect) ที่ดีกว่า การที่ครอบครัวสามารถสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของเด็กได้มากกว่า ย่อมทำให้เด็กประสบความสำเร็จในโรงเรียนมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะอยู่ในโรงเรียนยาวนานขึ้น

อันที่จริง สาธารณชนเชื่อมั่นว่า ไม่มีผลกระทบใดต่อระดับความสำเร็จของเด็ก ที่เหนือกว่าการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ซึ่งเหนือกว่าอิทธิพลของครูด้วยซ้ำ ดังนั้น การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการศึกษาของลูก จึงสำคัญยิ่งยวด

ในระบบการศึกษาปัจจุบัน ความรับผิดชอบ (Accountability) และการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูป (Reform) ได้ชักนำ (Convince) พ่อแม่ว่า เขาไม่ควรถูกปิดกั้นให้อยู่นอกโรงเรียนของเด็กอีกต่อไป พ่อแม่เชื่อมั่นว่า ลูกของเขาควรมีสิทธิ์ (Right) ที่จะได้รับการสอนที่มีคุณภาพสูง (High-quality) โดยการเอาใจใส่ของครูที่มีคุณภาพสูง เช่นกัน

พ่อแม่เริ่มดำเนินการในเชิงรุก (Militant) มากขึ้น โดยเฉพาะการเรียกร้อง (Demand) การศึกษาที่มีคุณภาพสูง โรงเรียนและหน่วยงานรัฐ (Agency) ที่เกี่ยวข้องสนองตอบโดยการแสวงหาหนทางให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการแสวงหา (Quest) คุณภาพดังกล่าว

นักการศึกษาและครอบครัว ตระหนักในความสำคัญของการร่วมมือซึ่งกันและกัน (Mutual cooperation) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวเด็ก นอกเหนือจากวิธีการแต่ดั้งเดิม (Traditional) ในการให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการระดมทุน (Fund-raising) และกิจกรรมของเด็กเท่านั้น

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Building Partnership between Parents and Practitioners - http://www.ncca.biz/Aistear/pdfs/Guidelines_ENG/Practitioners_ENG.pdf [2016, April 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน