หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 231 : เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เพิ่มความสำเร็จให้เด็ก

ในบทความของครูพอลล่า แมคคัลลัฟ (Paula McCullough) เธอกล่าวต่อไปว่า . . .

“ฉันส่งถุงการบ้าน (Homework bag) กลับไปที่บ้านทุกสัปดาห์ โดยประกอบด้วยการบ้านเพื่อฝีกปรือทักษะ (Practice) เลขคณิต ที่สอนในชั้นเรียน กิจกรรมการอ่าน และแบบฟอร์มให้พ่อแม่ตอบกลับ ถุงการบ้านจะเริ่มยากขึ้น เมื่อเด็กเริ่มทวี (Advance) ความสามารถ กิจกรรมการอ่านที่หลากหลาย ก็บรรจุอยู่ในถุงการบ้านด้วย เพื่อให้เด็กตื่นเต้นกับการเรียนรู้

“กิจกรรมการอ่านถูกกำหนดโดยเนื้อหาของบทเรียน พร้อมแบบฝึกหัด ซึ่งรวมทั้งเกมต่างๆ อาทิ เกมกระดาน (Board game) เกมแฟ้มที่ครูประดิษฐ์ (Teacher-made folder game) เกมบัตร (Card game) โครงงานศิลปะ (Art project) (ซึ่งมีวัสดุบรรจุอยู่ภายใน) โครงงานการเขียน (เป็นกระเป๋าที่มีวัสดุอยู่ข้างใน) และตำรับปรุงอาหาร (Cooking recipe)

“ถุงการบ้านเหล่านี้ ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก เมื่อเขาทำงานด้วยกันในทักษะที่ได้รับการสอนที่โรงเรียน พ่อแม่มีประสบการณ์โดยตรง (First-hand experience) ในการเฝ้ามองการเจริญเติบโตในการเรียนของลูก แล้วค้นพบจุดแข็งจุดเด่น และจุดอ่อนจุดด้อยของ เด็กก็จะได้รับการฝึกปรือทักษะที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย พร้อมด้วยประโยชน์เพิ่มเติม (Bonus) ที่ได้รับความเห็นชอบ (Approval) จากพ่อแม่

“ในวันแรกที่เปิดเทอม ฉันขอประชุมกับพ่อแม่ โดยอธิบายระเบียบปฏิบัติ (Procedure) ของชั้นเรียน และวิธีการที่เด็กประถม 1 จะอ่านและแก้โจทย์เลขคณิต พ่อแม่จะได้รับใบแจก (Hand-out) ในเรื่องกิจกรรมที่เด็กจะต้องทำที่บ้าน เพื่อปรับปรุงทักษะการอ่านและเลขคณิต

“ฉันมิได้คาดหวังว่า พ่อแม่จะมีความรู้ว่า จะช่วยเหลือลูกที่บ้านได้อย่างไร แต่จะสอนพ่อแม่ด้วยบทเรียนฉบับย่อ (Mini-lesson) ว่าด้วยบทบาทของพ่อแม่ในการสอนลูกที่บ้าน ฉันทำแบบจำลอง (Model) เพื่อให้เขาแนะแนวลูก เมื่อเขาอ่านพร้อมกับลูก โดยการตั้งคำถาม อภิปรายเหตุและผล (Cause and effect) และใช้บริบทที่บอกเป็นนัย (Context cue)

“ในตอนท้ายของการประชุม พ่อแม่จะได้รับโอกาสซักถามเกี่ยวกับการศึกษาของลูก ซึ่งเป็นโอกาสที่ฉันจะอธิบายให้ชัดเจน (Clarify) ถึงกิจกรรม หรือแนวความคิด (Concept) ที่อยู่เบื้องหลัง โดยปรกติ มักเป็นคำถามที่ควรตอบให้ทราบทั่วกันเป็นกลุ่ม เพราะพ่อแม่มักมีความกังวลในเรื่องเดียวกัน อาทิ วิธีช่วยเด็กที่ไม่เต็มใจอ่าน ความยุ่งยาก (Hassle) ของการบ้าน การปรับรุงทักษะการอ่าน และเลขคณิต และการท้าทายความสามารถของเด็กที่ประสบความสำเร็จสูง (High achiever)

“ทุกๆ ปี ฉันจะสรรหา (Recruit) พ่อแม่อาสาสมัคร (Volunteer) ให้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน “ลูกมือ” (Helping hands) เหล่านี้ ช่วยในการสนับสนุนให้เด็กพัฒนาทักษะ และ/หรือ ความสนใจ พ่อแม่จะได้ฟังเด็กอ่าน เล่นเกมด้วย ช่วยเด็กเป็นรายคนในการเรียนข้อมูลเลขคณิต หรือสะกดคำ จัดแจงศูนย์เรียนรู้ และช่วยเด็กสร้างโครงงาน

“การอาศัยพ่อแม่อาสาสมัคร ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน และทำให้พ่อแม่ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทตนเองในการศึกษาของเด็ก หากครูกับพ่อแม่มีความรับผิดชอบในการศึกษาร่วมกัน ก็จะเป็น “ทีมที่ไม่อาจถูกพิชิตได้”(Unbeatable team) ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ สร้างความตื่นเต้นให้กับการเรียนรู้ของเด็ก”

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Building Partnership between Parents and Practitioners - http://www.ncca.biz/Aistear/pdfs/Guidelines_ENG/Practitioners_ENG.pdf [2016, April 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน