หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 233 : ครอบครัวที่พ่อแม่ทำงาน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ครอบครัวที่พ่อแม่ทำงาน

เนื่องจากนักวิชาชีพปฐมวัยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของพ่อในการพัฒนาเด็ก จึงเริ่มมีการวิจัยมากขึ้น ทางด้านบทบาทของพ่อในชีวิตของลูก ดังตัวอย่างวิจัยต่อไปนี้

 • เด็กที่มีส่วนร่วมของพ่อในการเลี้ยงดู จะให้ผลลัพธ์ (Outcome) ทางการศึกษาที่ดีกว่า
 • พ่อที่มีส่วนร่วมในการฟูมฟัก (Nurture) และเล่น (Playful) กับทารก มักลงเอยด้วยลูกที่มีสติปัญญาสูง (High IQ) และมีขีดความสามารถ (Capacity) ทางภาษาและการรับรู้ (Cognitive)
 • วัยเตาะแตะที่พ่อมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดู มักเริ่มต้นไปโรงเรียนด้วยระดับความพร้อมทางการเรียน (Academic readiness) มากกว่า เขาจะมีความอดทนรอคอย (Patient) ได้นานกว่า และสามารถรับมือกับความเครียดและความผิดหวัง (Frustration) ที่สัมพันธ์กับการเข้าเรียนได้มากกว่า เด็กที่พ่อมิได้มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดู
 • อิทธิพลของพ่อที่มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จทางการเรียน ขยายต่อไปยังวัยรุ่น (Adolescence) และผู้ใหญ่วัยต้น เด็กที่มีพ่อดังกล่าวพร้อมความรัก มีแนวโน้มที่จะประสบผลสำเร็จในโรงเรียน มีการประเมินคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ที่สูง และแสดงความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) และพฤติกรรมนิยมสังคม (Pro-social behavior) เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่พ่อมิได้มีส่วนร่วม
 • เด็กที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่มีพ่อ (Father-absent home) มีแนวโน้มจะสอบตกซ้ำชั้น ในโรงเรียน

ดังนั้น พ่อที่มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูก จึงเป็นประโยชน์ ต่อเด็ก ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ว่าพ่อจะมีบทบาทใด ครูพึงเพียรพยามให้พ่อมีส่วนร่วม ดังตัวอย่างความคิด (Idea) ต่อไปนี้

 • เชื้อเชิญพ่อมาที่ชั้นเรียน – ให้มีส่วนร่วมในโปรแกรม หรือสิ่งริเริ่ม (Initiative) จากครู ในเรื่องของครอบครัว
 • ทำให้พ่อรู้สึกว่า ได้รับการต้อนรับจากโปรแกรม – อาทิ การเชิญพ่อมาร่วมฉลองวันพ่อ โดยที่เด็กมอบงานศิลปะ (Art and craft) เพื่อแสดงความชื่นชมในตัวพ่อ
 • ส่งแบบสำรวจง่ายๆ ไปให้พ่อที่บ้าน – สอบถามว่า เขาอยากมีส่วนร่วมอย่างไรในการศึกษาของลูก?
 • จัดให้มีวิชาเรียนสำหรับพ่อ - รัฐโคโลราโด้ ได้ริเริ่มโครงการคุณพ่อที่ชื่อว่า Colorado Fatherhood Initiative สนับสนุนนานาโปรแกรมที่เกี่ยวกับคุณพ่อ อาทิ โครงการ “แก้ไขปรับปรุง” (AMEND = Abusive Men Exploring New Directions (พ่อผู้หลงผิดไปแล้ว กำลังค้นหาทิศทางใหม่) และโครงการ “สนับสนุนพ่อที่ต้องการความช่วยเหลือ” (Special Needs Dadvocate [Dad+Advocate]) ซึ่งทำให้พ่อที่เคยเหลวไหลบางคน กลับตัว กลายเป็นพ่อที่ดีของลูก
 • ให้พ่อเชื้อเชิญพ่อคนอื่นมามีส่วนร่วมด้วย – โรงเรียนประถมศึกษาเบลโล่สปริง (Bellow Spring Elementary School) ได้ริเริ่มโครงการ “สุนัขเฝ้ายาม” (Watch D.O.G.S = Dads of Great Students [พ่อของนักเรียนคนเก่ง]) ซึ่งสนับสนุนให้พ่อ ลุง-อา และปู่-ตา ให้ใช้เวลาที่โรงเรียน (รวมทั้งรับประทานอาหารกลางวัน หรือปิกนิกวันหยุด) ในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของชั้นเรียน ผลปรากฏว่า เด็กๆ ภาคภูมิใจในตัวผู้เป็นพ่อและญาติๆ ฝ่ายชายเป็นอันมาก

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Working parents - https://www.healthychildren.org/English/family-life/work-play/Pages/Working-Parents.aspx [2016, April 21].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul