หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 234 : ครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง

จำนวนครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้าง (Single parents) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 80% ของครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง มีผู้นำครอบครัวที่เป็นหญิง และ 20% เป็นชาย บางกลุ่มประชากร (Demographic) จะมีสัดส่วน (Proportion) ของครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง ค่อนข้างสูงเนื่องจากปัจจัย 3 ประการ

 1. อัตราการตั้งครรภ์ (Pregnancy rate) ที่ค่อนข้างสูงในบรรดาผู้มีสถานะทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic status : SES) ที่ต่ำ
 2. การตั้งครรภ์ในหมู่วัยรุ่น ก็อยู่ในระดับสูง ในบรรดาประชากรชาวอเมริกันผิวขาว (Caucasian) ที่ยากจน ชาวอเมริกันเชื้อสายอัฟริกัน และชาวอเมริกันที่อพยพมาจากทวีปอเมริกาใต้ (Hispanic) เนื่องจากระดับการศึกษาต่ำ เศรษฐฐานะจำกัด (Constraint) และโอกาสชีวิต (Life opportunity) ที่ด้อยกว่า
 3. หญิงที่ได้รับการศึกษามักเลือกที่จะมีลูกโดยไม่จำเป็นต้องแต่งงาน อันที่จริง 41% ของเด็ก เกิดจากหญิงที่มิได้แต่งงาน ปรากฎการณ์นี้มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ครูปฐมวัยจะมีบทบาทสำคัญในการทำงานกับแม่ที่ดูแลลูกตามลำพัง ประมาณ 50% ของเด็กในชั้นเรียน อาจมาจากครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่คนเดียว ซึ่งครูสามารถทำให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวดังกล่าวมีส่วนร่วมดังนี้
 • ผู้ใหญ่ในครอบครัวที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมักต้องทำงานในช่วงเวลาที่ลูกอยู่ในโรงเรียน และอาจไม่สามารถจะเข้าประชุม (Conference) หรือร่วมกิจกรรมอื่นในช่วงเวลานั้น โรงเรียนอาจต้องรองรับ (Accommodate) ความจำเป็นดังกล่าว ด้วยการจัดประชุมในเวลาอื่น อาทิ เช้า เที่ยง บ่ายแก่ๆ หรือเย็น นายจ้างบางแห่งที่เห็นอกเห็นใจลูกจ้างจะยอมให้พนักงานออกจากที่ทำงานก่อนเวลา เพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน นอกจากนี้ ครูใหญ่ จำเป็นต้องพิจารณาอย่างจริงจังในประเด็นโรงเรียนเข้าหาครอบครัว แทนที่จะให้ครอบครัวเดินทางมาพบที่โรงเรียน
 • ครอบครัวหย่าร้างมีเวลาจำกัดในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน และกับลูกเองที่บ้าน ดังนั้น เมื่อครูปฐมวัยประชุมกับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องให้แน่ใจว่า
  • การประชุมเริ่มตรงเวลา
  • ครูมีรายการที่ต้องการหารือด้วย
  • ครูสนับสนุนปฏิสัมพันธ์และฟังเสียงสะท้อนระหว่างการประชุม
  • ครูแนะนำในบริบทที่มีพ่อหรือแม่ดูแลลูก
  • การประชุมสิ้นสุดตรงเวลา
 • เนื่องจากครอบครัวที่พ่อแม่หย่างร้าง จำเป็นต้องได้รับความช่วยหลือในช่วงที่ปลีกตัวไปประชุมกับโรงเรียน โรงเรียนจึงต้องมีแผนรองรับการดูแลเด็ก ระหว่างการประชุมหรือกิจกรรมกับโรงเรียน

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Single Parent - https://en.wikipedia.org/wiki/Single_parent [2016, April 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน