หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 237 : ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด พ่อแม่วัยรุ่นจำเป็นต้องรับมือกับสิ่งต่อไปนี้

 • การสนับสนุนในบทบาทของพ่อแม่ – การสนับสนุนอาจอยู่ในรูปแบบของข้อมูลแนวทางปฏิบัติการเลี้ยงลูก และพัฒนาการเด็ก และความช่วยเหลือในการนำข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติ (Implementation) โดยเฉพาะในการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ตัวอย่างเช่น โปรแกรมพ่อแม่วัยรุ่น ณ เมือง Lubbock ในรัฐเท็กซัส ได้รับแม่วัยรุ่นอายุระหว่าง 12 ถึง 21 ปี ในการประชุมเชิงศึกษาประจำสัปดาห์ (Weekly educational meeting) และกิจกรรมสังคมประจำเดือน (Monthly social activities) ซึ่งแม่วัยรุ่นนัดพบกับคุณแม่พี้เลี้ยง (Mentor mom) โปรแกรมนี้ ทำให้แม่วัยรุ่นได้พบกับแม่วัยรุ่นอื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่ายสนับสนุน อันมุ่งเน้นการเรียนในระหว่างเลี้ยงลูกไปด้วย
 • พัฒนาการต่อเนื่องในสถานะวัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยต้น – อันที่จริง พ่อแม่วัยรุ่นยังคงเป็นเด็กอยู่ [กล่าวคือ ยังมิได้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว] จึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการสนองตอบความต้องการในด้านพัฒนาการของตนเอง เช่นเดียวกับพัฒนาการของลูก สหรัฐอเมริกามีรายการถ่ายทอดชีวิตจริงทางโทรทัศน์ (Reality show) ในเรื่องวัยรุ่นตั้งครรภ์ โดยพยามยามสร้างภาพในเชิงบวก (Glamorize) ของชีวิตแม่วัยรุ่น อย่างไรก็ตาม แม่เหล่านี้ ก็ยังจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างมาก
 • ความช่วยเหลือให้สำเร็จการศึกษา – โปรแกรมเด็กปฐมวัยได้จัดให้มีวิชาการเป็นพ่อแม่ (Parenting) และวิชาอื่นๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้พ่อแม่วัยรุ่นสำเร็จการศึกษามัธยมปลาย เนื่องจากสิ่งที่ทรงอิทธิพลต่อพัฒนาการและความสำเร็จในการศึกษาของเด็กคือ ระดับการศึกษาของผู้เป็นแม่ ตัวอย่างเช่น โรงเรียนในเขต (District school) เมือง Tupelo รัฐมิสซิสซิปปี้ ได้นำเสนอโปรแกรม “ศูนย์เชื่อมโยง” (Link Center) ซึ่งเป็นโปรแกรมการศึกษาเพื่อความก้าวหน้า (Advancement academy) ระดับมัธยมปลายสำหรับแม่วัยรุ่น เพื่อว่าจะได้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ได้รับความช่วยเหลือในลักษณะที่ไม่มีโอกาสเดียวกันในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional classroom) อาทิ ทักษะการเป็นพ่อแม่

เมื่อโปรแกรมปฐมวัย ได้รวมเด็กจากครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นด้วย ครูปฐมวัยก็ต้องแสวงหาหนทางที่จะให้ครอบครัวดังกล่าวมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และอ่อนไหวต่อความรู้สึก (Sensitively) ของเขาด้วย ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างวิชาการเตรียมตัววัยรุ่นให้เป็นพ่อแม่ที่ดี

 • โปรแกรมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (Child care center) เพื่อให้พ่อแม่วัยรุ่น สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้
 • ทักษะการเป็นพ่อแม่ และพัฒนการเด็กในชั้นเรียน
 • การดูแลสุขภาพเด็ก (Child healthcare)
 • การแนะนำทักษะชีวิต อาทิ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • โปแกรมการฝึกอบรมงาน (Job training)
 • การช่วยหางานให้ทำ (Employment)
 • บริการช่วยด้าน “กวดวิชา” (Tutorial assistance)

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Teen Parents - Guided reading - https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/dating-sex/Pages/Teen-Parents.aspx [2016, May 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน