หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 238 : เด็กในครอบครัวไร้ที่อยู่

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กในครอบครัวไร้ที่อยู่

การไร้ที่อยู่ (Homelessness) เป็นปัญหาใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ศูนย์ครอบครัวไร้ที่อยู่แห่งชาติ (National Center for Family Homelessness) รายงานว่า แต่ละปีมีเด็กประมาณ 1.6 ล้านคน (หรือ 1 ในทุก 45 คน) อยู่ในครอบครัวไร้ที่อยู่ ซึ่งประมาณการกันว่า 40% ของเด็กไร้ที่อยู่ หรือ 640,000 คน มีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

สาเหตุหลักของครอบครัวไร้ที่อยู่มาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอย (Recession) อันมีผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัย (Housing market) ซึ่งเกิดจากความไม่สามารถผ่อนส่งค่าซื้อบ้านจนถูกยึด (Foreclosure) และความยากจน (Poverty) ที่เรื้อรังมานาน จนไม่สามารถซื้อบ้านของตนเองได้

ในปี พ.ศ. 2544 รัฐบัญญัติความช่วยเหลือการไร้ที่อยู่ (Homeless Assistance Act of 2001) ได้กำหนดว่า “หน่วยงาน (Agency) ของรัฐที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษา ต้องให้แน่ใจว่าเด็กและเยาวชนทุกคนที่ไร้ที่อยู่ จะต้องเข้าถึง (Access) การศึกษา (ตั้งแต่ระดับวัยก่อนเข้าเรียน [Pre-school]) ที่เหมาะสมและฟรี จากภาครัฐ เช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนปรกติอื่นๆ” รัฐบัญญัตินี้ ยังบังคับให้โรงเรียนเขต (District school) ทุกแห่ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison) ระหว่างเด็กจากครอบครัวไร้ที่อยู่กับโรงเรียน

ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ (Strategy) ที่ครูสามารถให้ครอบครัวและเด็กไร้ที่อยู่ มีส่วนร่วมในนานากิจกรรม :

  • ครูปฐมวัยพึงตระหนักว่า ครอบครัวไร้ที่อยู่ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย โดยเฉพาะการไร้ที่อยู่เป็นสาเหตุให้เขาเกิดความเครียด (Stress) เพราะต้องแก้ปัญหาการดูแลขั้นพื้นฐาน (Basic care) การพิทักษ์ (Protection) ครอบครัว อาหารการกิน เสื้อผ้าอาภรณ์ และสุขภาพของเด็ก ครูปฐมวัยจึงต้องท้าทายทัศนคติของตนต่อครอบครัวและเด็กไร้ที่อยู่
  • ครูปฐมวัย ทำงานกับเจ้าหน้าที่ประสานงานของโรงเรียนเขต เพื่อให้ครอบครัวและเด็กไร้ที่อยู่มีส่วนร่วม โดยจัดให้มีการช่วยเหลือพิเศษในชั้นเรียน สำหรับเด็กไร้ที่อยู่
  • ครูปฐมวัย จัดให้มีวัสดุการเรียนขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและครอบครัวไร้ที่อยู่ อาทิ เป้สะพายหลัง (Back-pack) ที่บรรจุหนังสือและเครื่องเขียน อันทำให้เด็กรู้สึกว่า ตนเองเป็นส่วน “ปรกติ” ของกระบวนการในโรงเรียน (Schooling process) และทำให้พ่อแม่สามารถอ่านหนังสือให้เด็กฟัง และทำงานร่วมกับเด็ก ครูปฐมวัยสามารถทำงานร่วมกับชุมชนให้จัดหาเครื่องเขียนให้เด็กไร้อยู่ฟรี
  • ครูปฐมวัยทำงานกับเจ้าหน้าที่ประสานงานของโรงเรียนเขต ในการเชื่อมครอบครัวไร้ที่อยู่กับบริการชุมชน (Community service) ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการหาที่อยู่อาศัย (Shelter) อาหารการกิน เสื้อผ้าอาภรณ์ การดูแลสุขภาพ และบริการด้านกฎหมาย อาทิ การอพยพเข้าประเทศ (Immigration) และปัญหาอื่นๆ
  • ครูปฐมวัยร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนและเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleague) ในการจัดให้มี “ห้องพักพ่อแม่” (Parent lounge) หรือ “ศูนย์พ่อแม่” (Parent center) ซึ่งครอบครัวไร้ที่อยู่ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงกับบริการชุมชน และมีความรู้สึกว่า ครอบครัวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” (Community of learning) และกระบวนการในโรงเรียน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. National Alliance to End Homelessness - http://www.endhomelessness.org/pages/families [2016, May 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน