หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 240 : เด็กที่มีปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กที่มีปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่

เด็กที่ต้องอยู่กับปู่ย่าตายาย (Grandparents) มากกว่าพ่อแม่ มีจำนวนมากขึ้น เพราะปัญหาที่ทวีขึ้นของพ่อแม่ในเรื่องการติดยา (Drug abuse) การหย่าร้าง (Divorce) ความเจ็บป่วยทางร่างกาย (Physical) และจิตใจ (Mental) การทอดทิ้ง [ลูก] (Abandonment) การตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่น (Teenage pregnancy) การที่เด็กถูกทารุณกรรม (Child abuse) และถูกละเลย (Neglect) การถูกจำคุก (Incarceration) และความตาย

ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ทำให้ผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยต้องกลับไป (Boomeranged) อยู่กับพ่อแม่ หลังจากที่ได้แยกตัวออกมาสร้างครอบครัวตามลำพัง ปัจจุบัน ชาวอเมริกันกว่า 49 ล้านคน หรือ 16.1% ของประชากรทั้งประเทศต้องอยู่ในครอบครัวที่ประกอบด้วยอย่างน้อยผู้ใหญ่ 2 ชั่วอายุคน (Generation) กล่าวคือ อยู่ร่วมกับปู่ย่าหรือตายาย

ในสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ เด็กจำนวนมากที่อยู่กับคนข้ามรุ่น (Skipped-generation) กล่าวคือ เด็กมิได้อยู่กับพ่อแม่โดยตรง แต่อยู่กับปู่ย่าหรือตายาย ซึ่งมีประมาณ 640,000 ครัวเรือนใหญ่ (Grand-families) ทั่วทั้งประเทศ โดยที่มีเด็กหรือเยาวชนดังกล่าวประมาณ 1 ล้านคน ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ปู่ย่าตายายของครอบครัวข้ามรุ่น มีความรับผิดชอบแทนพ่อแม่ของเด็กโดยตรง โดยสนองความต้องการของเด็กขั้นพื้นฐาน อาทิ การเลี้ยงดู การใส่ใจดูแล การเข้าเรียน และผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียน ดังนั้น ปู่ย่าตายายเหล่านี้ จึงต้องการแรงสนับสนุนและความช่วยเหลือจากครูปฐมวัย

ครูปฐมวัย สามารถช่วยเหลือปู่ย่าตายายเหล่านี้ให้เรียนรู้การเป็นพ่อแม่อีกครั้ง แต่ต้องตระหนักว่า การเลี้ยงดูหลานอยู่ในช่วงอายุคนที่แตกต่างจากชั่วอายุคนที่เขาเลี้ยงดูลูก โดยคำนึงถึงสิ่งสำคัญดังต่อไปนี้

  • จัดให้มีวิชาทบทวน (Refresher course) ของการเป็นพ่อแม่ (Parenting) เพื่อช่วยให้ปู่ย่าตายายเข้าใจว่า เด็กและการเข้าเรียนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตั้งแต่สมัยที่ปู่ย่าตายายเลี้ยงดูลูก ซึ่งได้กลายเป็นพ่อแม่ของหลานในปัจจุบัน
  • เชื่อมโยงปู่ย่าตายายกับกลุ่มสนับสนุน อาทิ กลุ่มเลี้ยงลูกของลูก (Raising Our Children’s Children : ROCC) และศูนย์ข้อมูลปู่ย่าตายาย (Grandparent Information Center : GIC)
  • ให้โอกาสปู่ย่าตายายในการสนับสนุนเด็กให้มีส่วนร่วมในวิชาการ (Academically) และในทางสังคม (Socially) สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งจัดให้มีมหาวิทยาลัยปู่ย่าตายาย (Grandparent University) ซึ่งทำให้ปู่ย่าตายายรำลึกถึงความทรงจำเก่าๆ (Re-live memories) สมัยที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย ส่วนหลานเองก็สามารถ “ผ่านประสบการณ์” (Experience) ของชีวิตการกินอยู่และชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยรัฐโอกลาโฮมา (Oklahoma State University : OSU) ได้เชื้อเชิญศิษย์เก่า (Alumni) ให้มาเข้าเรียนโปรแกรมภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยปู่ย่าตายาย โดยมีวิชาเรียน 14 สาขา อันได้แก่ สถาปัตยกรรม การกระจายภาพและเสียง (Broadcasting) และพืชสวนครัวเรือน (Horticulture) เป็นต้น รวมถึงการอาศัยอยู่ในหอพัก (Dormitory) และการมีส่วนร่วนในกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกัน เด็กก็ได้ประสบการณ์ที่ล้ำค่า

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Grandparents Raising Grandchildren - http://www.helpguide.org/articles/grandparenting/grandparents-as-parents.htm [2016, May 8].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน