หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 241 : จากปู่ย่าตายายไปสู่ต่างวัฒนธรรม

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


จากปู่ย่าตายายไปสู่ต่างวัฒนธรรม

ปู่ย่าตายายจำนวนไม่น้อยที่เลี้ยงดูหลานของตนเองในสภาวะของความยากจน สำหรับเด็กเหล่านี้ ครูปฐมวัยสามารถหันกลับไปขอความช่วยเหลือจากชุมชน

ตัวอย่างเช่น ชั้นเรียนอนุบาลที่โรงเรียนคิง (King Academy) ได้รับความช่วยเหลือจาก “คุณยาย” เวลม่า เทอร์เน่อร์ (Grandma Velma Turner) ซึ่งเป็นอาสาสมัคร (Volunteer) ในโปรแกรม”บริการพยาบาลสัญจร” (Visiting Nurse Services) ของโปรแกรม “ปู่ย่าตายายเอื้ออาทร” (Foster Grandma) ของรัฐไอโอวา

เธอใช้เวลาใน 3 ปีที่ผ่านมาด้วยจิตอาสา ในการเป็น “คุณยายเอื้ออาทร” ณ เมือง ดิมอยน์ (Des Moines) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐไอโอวา ทำงานกับเด็กนักเรียนจำนวนมากในโรงเรียนของรัฐหลายแห่ง ตัว เวอลม่า เทอร์เน่อร์ ก็มีหลาน (Grand-children) และเหลน (Great grand-children) ของเธอเองอยู่หลายคน

เธอพยายามหาเวลาอยู่กับโรงเรียน เพราะเธอเป็นคนรักเด็ก โดยกล่าวว่า “ฉันมีความรักและผูกพันกับเด็กจริงๆ สิ่งที่ผู้คนไม่ตระหนัก ก็คือ เด็กๆ คือสิ่งที่วิเศษสำหรับฉัน เมื่อฉันสามารถช่วยเขาได้” ตัวอย่างเช่น เธอช่วยจัดแจงอาหารกลางวันสำหรับไปปิกนิก (Picnic) ให้ทั้งชั้นเรียนสำหรับเด็ก ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่เคยไปปิกนิกร่วมกันมาก่อนเลย

นอกจากเด็กที่มีปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่แล้ว เด็กที่มีภูมิหลังวัฒนธรรมที่แตกต่างของครอบครัวอพยพ จะเผชิญกับปัญหาที่โดดเด่นไม่ซ้ำแบบใคร (Unique) เริ่มต้นที่พ่อแม่เอง ปราศจากความคล่องแคล่ว (Proficiency) ของการใช้ภาษาอังกฤษ [ซึ่งมิใช่ภาษาแม่ของตน แต่เป็นภาษาที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกา]

แล้วพ่อแม่ก็ยังขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงเกณฑ์ปรกติ (Norm) และระบบสังคม ส่วนครูปฐมวัยพึงตระหนักถึงอุปสรรคทางภาษาและวัฒนธรรมดังกล่าว ที่บั่นทอน (Hamper) ความสามารถของพ่อแม่เด็ก ที่จะมีส่วนร่วมในการศึกษาของลูก แม้จะมีความต้องการและความเต็มใจก็ตาม

เนื่องจากวัฒนธรรมของครอบครัวเหล่านี้ มักแตกต่างจากชนส่วนใหญ่ในสังคมอเมริกัน ดังนั้น ครูที่หวังความร่วมมือ (Collaboration) จากพ่อแม่ให้มีส่วนร่วม ต้องคำนึงถึงคุณลักษณะ (Feature) ทางวัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรค (Inhibit) ต่อความร่วมมือ

ตัวอย่างเช่น วิถี (Style) การเลี้ยงดูลูก การจัดระเบียบ (Organization) ของครอบครัว ทัศนคติต่อการเข้าโรงเรียน (Attitude toward schooling) ศูนย์กลางชีวิต (Center of life) จุดมุ่งหมายและคุณค่าของชีวิต อิทธิพลทางการเมือง และวิธีการสื่อสารภายในกลุ่มวัฒนธรรม ล้วนมีผลกระทบ (Implications) สำหรับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่

ครอบครัวดังกล่าว มักขาดข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา อันได้แก่ ปรัชญา แนวทางปฏิบัติ และโครงสร้างของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด (Misconception) ความกลัว และความไม่เต็มใจ (Reluctance) ที่จะมีส่วนร่วม

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Working with Culturally and Linguistically Diverse Families - http://www.rtinetwork.org/learn/diversity/culturalcompetence [2016, May 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน