หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 242 : เด็กที่มีพ่อแม่จากต่างวัฒนธรรม (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กที่มีพ่อแม่จากต่างวัฒนธรรม

ระบบการศึกษาอเมริกัน อาจแตกต่างจากระบบที่ครอบครัวอพยพคุ้นเคย อันที่จริง ครอบครัวจำนวนมากที่ได้รับการแนะนำให้หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกระบวนการการศึกษา แล้วปล่อยให้การตัดสินใจในเรื่องการศึกษาของเด็ก เป็นเรื่องของนักวิชาชีพ [กล่าวคือ ครูปฐมวัยมืออาชีพ]

ระบบการศึกษาในอุดมคติ (Ideal) ของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการควบคุมและการสนับสนุนโดยชุมชน ซึ่งต้องได้รับการอธิบายให้พ่อแม่อพยพจากต่างวัฒนธรรมได้เข้าใจ เพราะวัฒนธรรมของผู้อพยพอาจมิได้ให้คุณค่าเดียวกันในระบบการศึกษา

บทบาทดั้งเดิม (Traditional) ของเด็ก ครู และผู้บริหารโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา ก็จำเป็นต้องได้รับการอธิบาย เพราะครอบครัวอพยพจำนวนมากจำเป็นต้องเรียนรู้บทบาทและความรับผิดชอบ (Obligations) ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าโรงเรียนของลูกของตน

ในมิติของครูปฐมวัย ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่อ่อนไหวต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Culturally-sensitive) สำหรับการมีส่วนร่วมของครอบครัวอพยพ . . .

  • รู้ว่าพ่อแม่แต่ละคนในโปรแกรม ต้องการอะไรสำหรับลูกของเขา – ครูปฐมวัยพึงค้นหาว่า จุดมุ่งหมายของครอบครัวคืออะไร? แล้วแนวทางปฏิบัติของครูในฐานะผู้ดูแล (Care-giver) ล่ะเป็นอย่างไร? อะไรคือความกังวลใจของพ่อแม่เกี่ยวกับลูกของตน? ครูปฐมวัยพึงสนับสนุนให้พ่อแม่พูดในเรื่องลูก ตั้งคำถาม และตรงไปตรงมา (Honest) เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของตนสำหรับลูก
  • สร้างความสัมพันธ์กับครอบครัว – ความสัมพันธ์ของครูปฐมวัยกับพ่อแม่เด็กจะช่วยเพิ่มพูนโอกาสของการบริหารหรือขจัดความขัดแย้ง (Conflict management or resolution) ครูปฐมวัยจำเป็นต้องรู้จักการอดทนรอคอย (Patient) เนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์ต้องใช้เวลา แต่ช่วยเพิ่มพูนการสื่อสารและความเข้าใจ ครูปฐมวัยจะสื่อสารได้ดีขึ้น หากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ และในทางกลับกันความสัมพันธ์จะดีขึ้น หากมีการสื่อสารที่ได้ประสิทธิผล
  • ครูปฐมวัยพึงศึกษาด้วยตนเอง – เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี (Customs) ของครอบครัวอพยพ ช่วยครอบครัวของเด็กและตัวเด็กเองในการเรียนรู้ประเพณีและแนวทางปฏิบัติ (Practice) ของสหรัฐอเมริกาและชุมชนท้องถิ่น
  • สรุปแล้ว บทบาทของครูปฐมวัย่ในฐานะนักวิชาชีพ (Professional) รวมถึงการเรียนรู้อย่างได้ประสิทธิผลว่า จะให้ครอบครัวอพยพจากต่างแดน (ซึ่งพ่อแม่ของเด็กมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน) มีส่วนร่วมในการศึกษาของลูก ได้อย่างไร? โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมตัวเพื่อรับบทบาทที่สำคัญนี้ได้อย่างไร?

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Cultural diversity: Suggestions for educators - https://www.kidsmatter.edu.au/early-childhood/about-social-development/about-welcoming-cultural-diversity/cultural-diversity [2016, May 8].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน