หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 243 : เด็กที่มีพ่อแม่จากต่างวัฒนธรรม (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กที่มีพ่อแม่จากต่างวัฒนธรรม

เนื่องจากพ่อแม่มีบทบาทที่ทรงพลัง (Powerful) ในพัฒนาการด้านการศึกษาของลูก โปรแกรมเด็กปฐมวัยจึงต้องพยายามให้พ่อแม่และครอบครัวของเด็กทั้งหมดมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ พ่อแม่ของชนกลุ่มน้อย (Minority) จำนวนมากก็ยังมิได้มีส่วนร่วมเลย หรือมีส่วนร่วมไม่เพียงพอ

ความรีบด่วน (Urgency) ที่ต้องมีส่วนร่วมของพ่อแม่ชนกลุ่มน้อย ยิ่งเห็นได้ชัด (Evident) จากตัวเลขการพยากรณ์ (Projection) การเติบโตของประชากรชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะเด็กที่มีพ่อแม่อพยพมาจากทวีปอเมริกาใต้ (Hispanic) ตามสถิติของสำนักงานสัมโนครัวสหรัฐอเมริกา (U.S. Census Bureau) ซึ่งแสดงว่า . . .

ประชากรของเด็กในชนกลุ่มน้อย อายุ 5 ขวบ ถึง 17 ปี จะเติบโตขึ้น 166% ใน พ.ศ. 2593 เป็น 28 ล้านคน ในขณะที่ประชากรของเด็กในชนหมู่มาก [ชาวอเมริกันผิวขาว] ในช่วงอายุเดียวกัน จะเติบโตขึ้นเพียง 4% ในช่วงปีเดียวกัน เป็น 45 ล้านคน

ข่าวคราวในเชิงลบเกี่ยวกับนโยบายการอพยพเข้าประเทศ (Immigration) ทำให้ครอบครัวอพยพมีความรู้สึกขุ่นเคืองใจ (Resentful) และเชื่อมั่นว่าโปรแกรมต่างๆ ของการศึกษา ชุมชน และบริการประชาชน (Human service) ได้เก็บสะสม (Harbor) เอาความลำเอียง (Prejudice) ไว้ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจกัน (Mistrust)

ดังนั้น โปรแกรมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการพัฒนาความไว้วางใจกับครอบครัวอพยพ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) ซึ่งต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้เกียรติ (Respect) ศักดิ์ศรี (Dignity) และเมตตากรุณา (Kindness)

โรงเรียนเซ็นต์โจเซฟ (St. Joseph) ณ เมืองที่มีชื่อเดียวกัน ของรัฐมิสซูรี่ ได้พยายามสร้างและดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติกัน มีศักดิ์ศรี และเมตตากรุณา ระหว่างโรงเรียน กับครอบครัวผู้อพยพ โดยผ่านโปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ (English for Speakers of Other Languages: ESOL)

ปรัชญาของโปรแกรมนี้คือ บูรณาการ (Integration) มิใช่การกลืน (Assimilation) ดังที่เห็นได้ชัด (Visible) ณ ศูนย์ต้อนรับ (Welcome Center) ซึ่งรับลงทะเบียนผู้เข้าเรียน (Enrollment) ภาษาอังกฤษของครอบครัวชนกลุ่มน้อยแล้ว ยังเป็นแหล่งทรัพยากร (Resource) และสถานที่พบปะของครอบครัวอพยพอีกด้วย

นอกจากนี้ การ “เอื้อมถึง” (Outreach) ครอบครัวอพยพ คือจุดมุ่งเน้นของการประชุมทุกสองสัปดาห์ (Bi-monthly) โดยจัดให้มีงาน “คืนครอบครัวสนุก” (Family Fun Night) วิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as a Second Language : ESL) และโครงการให้พ่อแม่เป็นครู (Parents-as-Teacher) โดยพ่อแม่อพยพที่เชี่ยวชาญทั้งสองภาษาเป็นครูผู้สอน

ครอบครัวอพยพจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชมการช่วยเหลือของศูนย์ต้อนรับดังกล่าว โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่โรงเรียนที่อำนวยความสะดวกในการแปลสองภาษาเมื่อต้องการ ครอบครัวอพยพซึ่งมีความรู้สึกที่ดีๆ เกี่ยวกับโรงเรียน ก็มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วม (Involvement) ในการศึกษาของลูก

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Enhancing Collaborative Partnerships with Culturally Diverse Families - http://www.ascd.org/publications/classroom-leadership/apr1999/Enhancing-Collaborative-Partnerships-with-Culturally-Diverse-Families.aspx [2016, May 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน