หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 244 : ประเภทของการมีส่วนร่วม (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประเภทของการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม (Involvement) ของพ่อแม่/ครอบครัว เป็นกระบวนการของการช่วยเหลือพ่อแม่และสมาชิกของครอบครัวให้ใช้ความสามารถเพื่อผลประโยชน์ (Benefit) ของตนเอง และของโปรแกรมเด็กปฐมวัย เนื่องจากครอบครัว เด็ก และโปรแกรม รวมกันเป็นส่วนประกอบของกระบวนการ

ทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าว ควรได้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วม ที่ได้รับการวางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างดี (Well-planned) อย่างไรก็ตาม การมุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็ก ต้องอาศัยส่วนประกอบของครอบครัว และครูปฐมวัยเองก็ต้องทำงานร่วมกับครอบครัว จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของความสำเร็จในตัวเด็ก

ครูปฐมวัยพึงคำนึงถึงบทบาทของตนเองในการให้พ่อแม่และครอบครัวมีส่วนร่วม ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นรูปแบบทั้งหมด 6 ประเภท อันได้แก่

 1. การมีส่วนร่วมส่วนบุคคล (Personal/individual) และการให้อำนาจ (Empowerment)
 2. การมีส่วนร่วมของบ้าน/ครอบครัว (Home/family) และการให้อำนาจ
 3. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของโรงเรียน (School-based) และการสื่อสาร
 4. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของชุมชน ( Community-based) การให้อำนาจ และภาวะผู้นำ (Leadership)
 5. ภาวะผู้นำ และการตัดสินใจ (Decision-making) / การสนับสนุน (Advocacy)
 6. การมีส่วนร่วมระดับชาติ (State/national)

ในประเภทแรก การมีส่วนร่วมส่วนบุคคล อาจดำเนินการดังนี้

 • ชั้นเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ – จัดให้ครอบครัวมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับหัวเรื่องหลากหลาย (Range) อาทิ พัฒนาการเด็ก การช่วยเด็กเรียนรู้การอ่าน และทักษะเลขคณิตเบื้องต้น
 • โปรแกรมการอบรม – จัดให้พ่อแม่และสมาชิกอื่นๆ ของครอบครัว ได้รับการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ช่วยในชั้นเรียน (Classroom aide) การเป็นผู้อุปถัมภ์นานาชมรมและนานากิจกรรม การวางแผนหลักสูตร และผู้ตัดสินใจในเรื่องนโยบาย เมื่อพ่อแม่และสมาชิกอื่นๆ ของครอบครัวได้รับการปฏิบัติอย่างผู้เชี่ยวชาญ (Expert) การให้อำนาจ ก็จะเกิดขึ้น [โดยปริยาย]
 • กิจกรรมชั้นเรียนและศูนย์เรียนรู้ – แม้ว่าไม่ทุกครอบครัวจะสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงกับกิจกรรมในชั้นเรียน ครูปฐมวัยพึงสนับสนุนผู้ที่สามารถมีส่วนร่วมได้ แต่ต้องให้การชี้แนะ กำหนดทิศทาง และฝึกอบรม การว่าจ้างพ่อแม่ให้มีส่วนร่วม อาจเป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมในการให้อำนาจและให้การฝึกอบรม โปรแกรม “แรกเริ่ม” (Head Start) ก็สนับสนุนนโยบายอย่างแข็งขัน (Actively) ในเรื่องการให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • ห้องสมุดและศูนย์วัสดุ – ครอบครัวสามารถได้รับประโยชน์จากหนังสือและบทความอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับการเป็นพ่อแม่ (Parenting) ในห้องสมุด และบางโปรแกรมอาจจัดให้มีอาณาบริเวณทรัพยากร (Resource area) อาทิ โต๊ะเก้าอี้ เพื่อให้ครอบครัวใช้วัสดุเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Research Spotlight on Parental Involvement in Education - http://www.nea.org/tools/17360.htm [2016, May 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน