หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 245 : ประเภทของการมีส่วนร่วม (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประเภทของการมีส่วนร่วม

ประเภทที่ 2 คือการมีส่วนร่วมของบ้าน/ครอบครัว และการให้อำนาจ ซึ่งครูปฐมวัยอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

  • การแสดง (Performance) และการเล่น – หากเด็กมีส่วนร่วมในสองเรื่องนี้ ครอบครัวมีแนวโน้มที่จะมาโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์หลักของการแสดง มิใช่เพียงเพื่อให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
  • สายด่วนโทรศัพท์ (Hotlines) – หากครอบครัวมีส่วนร่วมรับสายด่วนโทรศัพท์ ก็จะช่วยลด (Allay) ความกลัวลง และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กถูกทารุณกรรม (Child abuse) โรคติดต่อ [ร้ายแรง] (Communicable diseases) และเหตุการณ์พิเศษ พ่อแม่หรือสมาชิกครอบครัวที่มีความรู้ (Knowledgeable) สามารถช่วยตอบคำถามทางสายด่วนโทรศัพท์ แม้เพียงบางช่วงของสัปดาห์ หรือเป็นวิธี (Means) การให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่พ่อแม่อื่นที่ร้องขอมา เครือข่ายโทรศัพท์ (Phone tree) ใช้เพื่อช่วยเหลือเด็กและพ่อแม่ในเรื่องการบ้าน และดูแลเด็กที่ต้องอยู่ตามลำพังหลังเลิกเรียน ก่อนพ่อแม่กลับจากที่ทำงาน (Latchkey)
  • จดหมายข่าว (Newsletter) ทั้งในรูปกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) – ในการวางแผนที่ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่ จดหมายข่าวเป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมในการแจ้งให้ครอบครัวทราบถึงโปรแกรมเหตุการณ์ กิจกรรม และหลักสูตร โดยใช้ภาษาของชนกลุ่มน้อย (Native) ในการสื่อสาร
  • หนังสือและวัสดุอื่นๆ สำหรับพ่อแม่และเด็กใช้ที่บ้าน – ครูปฐมวัยจัดให้มีวัสดุสำหรับพ่อแม่อ่านให้ลูกฟัง ตัวอย่างเช่น การใช้ถุงหนังสือ (Book bag) ในการส่งเสริมการรับรู้ของพ่อแม่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของลูก นอกจากนี้ การส่งปฏิทินกิจกรรมรายเดือนให้พ่อแม่ดำเนินการที่บ้าน ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการทำให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของลูก
  • แผนการศึกของเด็กแต่ละคน (Individualized education) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ไม่เพียงเพื่อสนองความต้องการทางกฎหมาย (Legal requirements) แต่ยังเป็นเอกสารของประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ได้ประสิทธิผล และเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลัง
  • เว็บไซต์สำหรับพ่อแม่ – เป็นเว็บที่แจ้งข้อมูลให้พ่อแม่ทราบถึงกิจกรรมในชั้นเรียน ให้คำแนะนำแก่ครูปฐมวัยว่า จะช่วยขยายโครงงานในชั้นเรียน และกิจกรรมที่บ้าน ได้อย่างไร?

ในภาพรวมแล้ว ความสำเร็จของครูปฐมวัยในฐานะที่ให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในทุกระดับขึ้นอยู่กับว่า ครูปฐมวัยจะร่วมมือ (Collaborate) กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleague) พ่อแม่ และชุมชน ได้อย่างไร?

ทั้ง 6 ประเภทของการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และครอบครัว ประกอบขึ้นเป็นวิธีการที่สมบูรณ์ (Comprehensive approach) สำหรับการทำงานของครูปฐมวัยกับพ่อแม่ โดยเป็นจุดมุ่งหมายที่ทรงคุณค่า (Worthy) สำหรับครูปฐมวัยที่จะทำงานร่วมกับพ่อแม่เพื่อลูก ตลอดปีการศึกษา

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Parental Involvement in Schools - http://www.educationworld.com/a_special/parent_involvement.shtml [2016, May 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน