หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 247 : ประเภทของการมีส่วนร่วม (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประเภทของการมีส่วนร่วม

ประเภทที่ 5 คือ ภาวะผู้นำ และการตัดสินใจ/การสนับสนุน ซึ่งครูปฐมวัยอาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • งานขายของในตลาด (Fair and bazaar) – ครูปฐมวัยอาจให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยสนับสนุนให้ออกความคิดเห็นในงานระดมทุน (Fund-raising) จากการจัดให้มีตลาดขายของ
 • สภาโรงเรียนสำหรับพ่อแม่ (School parent council) – ครูปฐมวัยอาจให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณของโรงเรียน เสนอแนะโปรแกรม อุปถัมภ์การจัดงาน แก้ปัญหา และจัดกิจกรรมหารายได้
 • สภากำกับโรงเรียน (School site council) – การตัดสินใจหลายๆ ครั้งมีผลกระทบต่อการศึกษาของเด็ก การตัดสินใจดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของสภากำกับโรงเรียน [ซึ่งมีพ่อแม่อยู่ด้วย] อาทิ การจ้างครู การอนุมัติกฎเกณฑ์โรงเรียน และการกำหนดว่าจะให้เด็กสวมเครื่องแบบ (Uniform) หรือไม่?
 • การกำหนดนโยบายและการจ้างงาน – พ่อแม่และสมาชิกชุมชน ควรมีส่วนร่วม (ผ่านรูปแบบคณะกรรมการ) ในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน และว่าจ้างเจ้าหน้าที่โรงเรียน
 • การพัฒนาและทบทวนหลักสูตร – การที่พ่อแม่มีส่วนร่วมในการวางแผน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเรื่องโปรแกรมคุณภาพ (Quality) และหลักสูตรที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย (Developmentally appropriate) เมื่อครอบครัวได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ก็จะให้การสนับสนุน

ประเภทที่ 6 คือ การมีส่วนร่วมระดับชาติ ซึ่งครูปฐมวัยอาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • “ยืนหยัดเพื่อเด็ก” (Stand for Children) – เป็นองค์กรอิสระที่ทำงานร่วมกับพ่อแม่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน (advocacy) และยกระดับโรงเรียนรัฐให้ดีขึ้นในนครชิคาโก้ (Chicago) รัฐอิลลินอยส์ โดยมีการรณรงค์โทรศัพท์ถึงประชาชน 70,000 คน ให้เปิดวิทยุฟังการอภิปราย ณ ศาลาว่าการ (Town Hall) ในประเด็นที่พ่อแม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า จะขยายจำนวนวันในโรงเรียนให้ยาวนานขึ้นหรือไม่? การส่งเสริมความปลอดภัยและลดควมรุนแรง (Violence) ในโรงเรียนและชุมชน ได้อย่างไร? เป็นต้น
 • สโมสรพลเมืองแห่งชาติ (National Civic League) ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตร (Partner) กับชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศในการเพิ่มความสามารถในการอ่านให้สูงขึ้น 50% ในบรรดาเด็กจากครอบครัวรายได้ต่ำ ซึ่งอยู่ระหว่างชั้นประถม 1 ถึง 3 ในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า
 • กรมการศึกษารัฐเค็นตั๊กกี้ (Kentucky Department of Education) – ได้ส่งจดหมายข่าว (Newsletter) ในรูปแบบของอีเมล ว่าด้วยเรื่องที่พ่อแม่จะช่วยลูกให้ประสบความสำเร็จในโรงเรียนได้อย่างไร? โดยมีหัวข้อน่าสนใจ อาทิ ความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา และวิชาชีพ (Career) การทดสอบ การตัดสินใจของสภากำกับโรงเรียน และการต่อต้านการรังแก (Anti-bullying) ทางเทคโนโลยี
 • สัปดาห์หนังสือ (Books and Beyond) – พ่อแม่และเด็ก ณ โรงเรียนประถมศึกษา ลูร่า เอ ไวท์ (Lura A. White Elementary School) มีส่วนร่วมในงานนี้อย่างกระตือรือร้น เพราะเป็นโปรแกรมระดับชาติที่ส่งเสริมการอ่านของเด็กกับพ่อแม่นอกโรงเรียน มีการให้รางวัลเด็กที่อ่านหนังสือได้จำนวนเล่มมากที่สุด ปรากฏว่าในงานนี้ เด็กอนุบาลอ่านรวมกันได้ 6,720 เล่ม เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านรวมกันได้ 7,895 เล่ม เด็กประถมศึกษาปีที่ 2 อ่านรวมกันได้ 5,635 เล่ม และเด็กประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านรวมกัน ได้ 8,116 เล่ม

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Parental Involvement in Schools - http://www.educationworld.com/a_special/parent_involvement.shtml [2016, May 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน