หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 248 : พ่อแม่มีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประเภทของการมีส่วนร่วม

อินเทอร์เน็ต (Internet) ได้กลายเป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับครูปฐมวัย ให้เข้าถึงพ่อแม่ เพื่อสื่อสารและให้เขามีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น ครูปฐมวัยใช้อินเทอร์เน็ตในการปิดประกาศตารางสอน จดหมายข่าว หัวข้ออภิปราย [ในชั้นเรียน] การบ้านที่มอบหมาย (Assignment) รายชื่อคำสะกด (Spelling list) และเกร็ดความรู้ (Tips) ต่อไปนี้ เป็นหนทางที่ครูปฐมวัยจะเชื่อมโยง (Connect) ทางอิเล็กทรอนิกส์กับครอบครัว

  • อีเมล (E-mail) – อีเมลเป็นวิธีสื่อสาร (Mode of communication) ที่รวดเร็วและสะดวก ระหว่างครูกับครอบครัว และระหว่างคณาจารย์ (Faculty) กับบุคคลภายนอก ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กแต่ละคน
  • เว็บไซต์ (Website) – โรงเรียนส่วนใหญ่มีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน ครูหลายคนมีเว็บไซต์ของชั้นเรียนตนเองด้วยซ้ำ หน้าเว็บ (Web page) เป็นหนทางที่ยอดเดยี่ยมในการให้ข้อมูลแก่พ่อแม่และสมาชิกชุมชน โดยให้เขาได้ “ประสบพบเห็น” (Experience) เหตุการณ์ และผลสัมฤทธิ์ (Accomplishment) ในโรงเรียนและในชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น ครูประถมศึกษาปีที่ 1 มาร์ซี่ แม็คโกวั่น (Marci McGowan) ใช้เว็บไซต์ของชั้นเรียนเป็นเครื่องมือโต้ตอบ (Interactive) ที่เชื่อมโยงกับครอบครัวนอกชั้นเรียน เธอแสดงภาพผลงานและโครงงานของเด็ก การเข้าถึงเว็บไซต์ของเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleague) เพื่อให้ได้ข้อมูลและทรัพยากรอื่นๆ รวมทั้งหนังสือและกิจกรรมที่เด็กสามารถอ่านและทำในช่วงหยุดพักฤดูร้อน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ปรัชญาการสอนเด็กเยาว์วัยของเธอที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ เธอยังเขียนจดหมายถึงเด็กทุกคน ณ ต้นปีการศึกษา เพื่อแนะนำตัวเธอเอง อธิบายถึงวัสดุที่ต้องนำมาโรงเรียน? และเมื่อไรและที่ไหนที่จะพบเธอได้ในวันแรกของการเปิดเทอม?
  • ทวิตเตอร์ (Twitter) – ทวิตเตอร์เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social network) ที่ส่งข้อความสั้น (ไม่เกิน 140 ตัวอักษร) เป็นการติดประกาศบนพื้นฐานของเนื้อหา (Text-based post) ที่มีประโยชน์หลายระดับชั้น ครูปฐมวัยสามารถใช้ทวิตเตอร์ในการส่งการบ้าน (Homework) เพื่อให้พ่อแม่ได้รับการ “ปรับให้ทันกาล” (Update) โดยอัตโนมัติ พ่อแม่สามารถติดตาม (Follow) ครูปฐมวัย และเห็นสถานะของลูก ณ เวลาใดเวลาหนึ่งของวัน จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ที่ทำงาน ที่บ้าน หรือร้านกาแฟ ทวิตเตอร์ยังสามารถนำพาให้เด็กเชื่อมโยง (Contact) กับชุมชนระดับท้องถิ่น และระดับโลก ตัวอย่างเช่น เด็กประถมศึกษาปีที่ 2 ในรัฐเมน ได้แลกเปลี่ยนข้อความ (Message) ผ่านทวิตเตอร์ ครูปฐมวัยอธิบายว่า การใช้ทวิตเตอร์นี้ เพื่อช่วยเด็กพัฒนาทักษะการเขียนโดยย่อความ (Compose) สั้นๆ ที่ใช้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร
  • คุยกันทางวีดิทัศน์ (Video chat) - ครูปฐมวัยสามารถใช้บริการฟรีและความสะดวกของการคุยกันทางวีดิทัศน์ อาทิ สไก้ป์ (Skype) หรือ แฮงเอ้าท์ (Gmail) เพื่อการประชุม (Conference) กับพ่อแม่ หากพ่อแม่อยู่ระหว่างเดินทางไกล หรือจำเป็นต้องอยู่ในสำนักงาน ก็สามารถเข้าประชุมกับครูและพ่อแม่อื่นๆ ในช่วงเวลาอาหารกลางวัน เช่น ณ เมืองโอลัตเฮ่ (Olathe) รัฐแคนซัส ครูปฐมวัยใช้สไก้ป์ในการประชุมทางไกลกับครอบครัวของเด็ก
  • บล็อกพ่อแม่กับครู (Teacher-parent blog) – ครูปฐมวัย สามารถใช้บล็อกในการเชื่อมโยงกับเด็กและครอบครัวของเขา บล็อกอาจใช้เป็นที่รวบรวมสรุปบทเรียน แนะนำ และสำรวจ (Exploration) แนวความคิด (Concept) บันทึกในชั้นเรียน (Classroom note) เอกสารเตือนความจำ (Reminder) และข่าวสาร นอกจากนี้ พ่อแม่อาจแสดงความคิดเห็น รับแจ้ง และสื่อสารกับพ่อแม่เด็กอื่นๆ ที่อยู่ในชั้นเรียนเดียวกัน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Ten Tips for Involving Families through Internet-Based Communication - https://www.pakeys.org/uploadedcontent/docs/Transition%20into%20Formal%20Schooling/Ten%20Tips%20for%20Involving%20Families%20through%20Internet%20Based%20Communication%20.pdf [2016, May 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน