หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 251 : โครงการเยี่ยมตามบ้าน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โครงการเยี่ยมตามบ้าน

พ่อแม่บางคนอาจไม่สะดวกให้ครูปฐมวัยไปพบที่บ้าน สถานที่ที่พ่อแม่จะรู้สึกไม่อึดอัดใจ (Comfortable) อาจเป็นที่สาธารณะ อาทิ โบสถ์ (Church) สมาคมหนุ่มคริสเตียน (Young Men’s Christian Association : YMCA) และ สมาคมสาวคริสเตียน (Young Women’s Christian Association : YWCA)

อย่างไรก็ตาม ในการวางแผนสำหรับโครงการเยี่ยมตามบ้าน (Home visitation) ครูปฐมวัยพึงมีวัตถุประสงค์ (Objective) และแนวทาง (Guide) ของการไปยี่ยมตามบ้านที่ชัดเจน เพราะเป็นหนทาง (Means) ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ

โรงเรียนประถมศึกษา บูเด้อร์ (Buder Elementary School) ณ เมือง St. Louis รัฐมิสซูรี่ ได้ระบุจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี้

 • เพิ่มความสำเร็จทางวิชาการ ผ่านคะแนนสอบที่สูงขึ้น
 • เพิ่มการมาโรงเรียนของเด็กอย่างสม่ำเสมอ
 • เพิ่มการมีส่วนร่วมของพ่อแม่
 • เพิ่มส่งการบ้านอย่างครบถ้วน (Work completion)
 • เพิ่มพูนพฤติกรรมที่เหมาะสม และทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ตลอดจนลดการลงโทษ (Discipline)

ในเรื่องการจัดตารางเยี่ยมตามบ้าน . . .

 • โรงเรียนบางแห่งจัดตารางเยี่ยมในตอนบ่ายหลังโรงเรียนเลิกทันที แต่ก็มีโรงเรียบางแห่งพบว่า ตอนเย็นจะสะดวกกว่าสำหรับพ่อแม่ อย่างไรก็ตาม ก็มีบางแห่งที่จัดโครงการนี้ ก่อนเปิดเทอมใหม่ การเยี่ยมตามบ้านจนครบ อาจใช้เวลายาวนาน คงต้องเป็นรูปผสม (Mix) ของเวลา ที่จำเป็นต่อการเยี่ยมครบทุกบ้าน
 • ครูปฐมวัยพึงทำงานร่วมกับกลุ่มชุมชน อาทิ ลูกเสือ ยุวกาชาด YMCA YWCA และศูนย์ชุมชน (Community center) ในการจัดตารางเยี่ยมตามบ้าน หรือตามสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม

ในประเด็นที่ทำให้พ่อแม่รู้สึกสะดวกใจ โรงเรียนพึง . . .

 • ส่งจดหมายไปที่บ้าน เพื่ออธิบายความต้องการที่จะให้ครูปฐมวัยเยี่ยมตามบ้านอย่างไม่เป็นทางการ (Informal) ให้ครบทุกครอบครัว ในจดหมายควรมีแบบฟอร์มให้พ่อแม่ตอบกลับ ไม่ว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธ
 • กล่าวให้ชัดเจนว่า ความตั้งใจ (Intent) ของการเยี่ยมตามบ้านประมาณ 30 นาที ก็เพื่อแนะนำตัวครูต่อสมาชิกในครอบครัว ไม่ใช่เพื่อพูดคุยถึงความก้าวหน้า (Progress) ของเด็ก
 • แนะนำให้ครอบครัวเตรียมเรื่องที่ต้องการให้เด็กปัน (Share) กับพ่อแม่และครู
 • ลดความกังวลของพ่อแม่ โดยอาจส่งจดหมายไปถึงพ่อแม่ว่า ไม่ต้องเตรียมการใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อสร้างความเป็นกันเอง (Casual) และเป็นมิตร (Friendly)
 • โทรศัพท์ถึงพ่อแม่ที่มิได้ตอบกลับจดหมายที่ส่งไป เพื่ออธิบายแผนการเยี่ยมตามบ้าน และให้พ่อแม่มั่นใจถึงจุดประสงค์ของการเยี่ยมตามบ้าน อาทิ เพื่อทำความรู้จัก (Acquaintance) มากกว่าประเมินผลเด็ก
 • โรงเรียนร้องขอให้กลุ่มชุมชน องค์กรศาสนา และหน่วยธุรกิจ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการเยียมตามบ้านของครูให้รับทราบกันไปทั่ว

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Empowering Parents through Technology to Improve the Odds for Children - http://www.childrenspartnership.org/storage/documents/Publications/TCP-ParentTech-LowRezFinal.pdf [2016, June 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน