หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 252 : การพบปะระหว่างพ่อแม่กับครู

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การพบปะระหว่างพ่อแม่กับครู

ครูปฐมวัยที่ได้เคยไปเยี่ยมตามบ้านมักกล่าวว่า เขาได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพ่อแม่และลูกของเขา ซึ่งช่วยปรับปรุงการมาโรงเรียน (Attendance) และผลสัมฤทธิ์ (Achievement) เป็นอย่างมาก แม้ว่าการเยี่ยมตามบ้านจะเป็นความคิดที่ดี แต่มิได้หมายความว่า ครูปฐมวัยต้องไปพบที่บ้านเสมอไป

การมีส่วนร่วมของพ่อแม่อาจเกิดขึ้นผ่านการพบปะ (Conference) ที่ได้รับการวางแผนล่วงหน้าระหว่างพ่อแม่กับครูปฐมวัย การพบปะดังกล่าว มักเป็นโอกาสแรกที่ครอบครัวจะติดต่อกับโรงเรียน แต่มีความสำคัญ (Critical) มากจากมุมมองของประชาสัมพันธ์ และเป็นพาหนะ (Vehicle) สำหรับช่วยครอบครัว และครูปฐมวัยบรรลุจุดมุ่งหมาย

ต่อไปนี้เป็นแนวทาง (Guideline) ที่จะช่วยครูปฐมวัยตระเตรียมการพบปะกับพ่อแม่ให้ประสบความสำเร็จ

 • วางแผนล่วงหน้า – ต้องคำนึงถึงเหตุผลของการพบปะ ครูปฐมวัยมีวัตถุประสงค์อะไร? ต้องบรรลุ (Accomplish) อะไร? บันทึกรายการต่างๆ ที่ต้องการจะครอบคลุม และจะพูดอะไร? เป็นต้น
 • ทำความรู้จักกับครอบครัว – ต้องไม่มองว่า เป็นการเสียเวลา เพราะครูปฐมวัย ยิ่งสร้างความสัมพันธ์ (Rapport) กับครอบครัวได้ใกล้ชิดเท่าใด ก็ยิ่งบรรลุจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้น เท่านั้น
 • หลีกเลี่ยงบรรยากาศของผู้มีอำนาจ (Authoritative) – อย่านั่งอยู่หลังโต๊ะ โดยให้พ่อแม่นั่งเก้าอี้เด็กอยู่หน้าโต๊ะ พึงปฏิบัติต่อครอบครัวในฐานะผู้ใหญ่
 • สื่อสารในระดับเดียวกับพ่อแม่ – อย่าวางโต (Condescend) หรือทำตนเป็นผู้อุปถัมภ์ (Patronize) แต่พึงใช้คำพูด วลี และคำอธิบายที่ครอบครัวคุ้นเคย อย่าใช้คำเฉพาะวงการ (Jargon) หรือการอธิบายที่ซับซ้อน แต่พูดด้วยวิถีธรรมชาติ (Natural style)
 • ตอกย้ำ (Accentuate) ในเชิงบวก – พยายามบอกกล่าวครอบครัวว่า เด็กกำลังไปได้ดี เมื่อเผชิญกับปัญหา พึงมีมุมมอง (Perspective) ที่เหมาะสม อาทิ เด็กทำอะไรได้บ้าง? จุดประสงค์ของโปรแกรมการเรียนรู้คืออะไร? ทักษะหรือแนวความคิดเฉพาะอะไร ที่ครูปฐมวัยพึงพยายามให้เด็กได้เรียนรู้? สิ่งสำคัญก็คือ การอธิบายแผนงานเพื่อช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ และบทบาทครอบครัวเฉพาะที่สามารถแสดงออกในการพบปะ
 • ให้โอกาสครอบครัวในการพูด – ครูปฐมวัยจะเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวและเด็กเล็กไม่ได้มากหรือไม่บรรุลุจุดมุ่งหมายหากเป็นผู้พูดตลอด ครูปฐมวัยบางคนคุ้นเคยกับการครอบงำการสนทนา ครอบครัวจึงมักไม่เอ่ยวาจาเลย ดังนั้น ครูปฐมวัยจึงต้องสนับสนุนให้ครอบครัวได้พูดมาก
 • เรียนรู้จากการฟัง – นักฟังที่ดีมีการสบตา (Eye contact) ใช้ภาษากาย (Body language) อาทิ การผงกศีรษะ (Head nodding) และใช้มือแสดงอากัปกิริยา (Hand gesture) ไม่พูดแทรก หลีกเลี่ยงกับโต้เถียง เรียบเรียงคำพูด (Paraphrase) เพื่อเป็นวิถีแสดงความคิดที่ชัดเจน ช่วยให้การสนทนาไปตามครรลอง (On track)
 • '
 • ติดตามผล – ตกลงกับครอบครัวถึงการพบปะในคราวต่อไปเมื่อสิ้นสุดการพบปะในครั้งนี้ ซึ่งเป็นวิธีการที่จะรวบรวม (Solidify) สิ่งที่ได้รับ และขยายผลการสนับสนุน หนทางอื่นได้แก่การโทรศัพท์ การส่งรายงาน การบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็ก และการไปเยี่ยมตามบ้าน

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Parent-Teacher Conference - https://en.wikipedia.org/wiki/Parent-teacher_conference [2016, June 5].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน