หน้าหลัก » Blogs » เด็กปฐมวัย - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 258 : การมีส่วนร่วมของพ่อแม่เด็กด้อยความสามารถ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การมีส่วนร่วมของพ่อแม่เด็กด้อยความสามารถ

ประมาณ 13% ของเด็กในสหรัฐอเมริกา เป็นเด็กที่ด้อยความสามารถ (Disability) ดังนั้น ครูปฐมวัย จึงมีแนวโน้มที่จะต้องทำงานกับพ่อแม่ของเด็กดังกล่าว การค้นหาแนวทางที่ (Guideline) จะให้พ่อแม่เหล่านี้ เพิ่มพูน (Bolster) การทำงานกับครูปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วมในการเรียนของลูก จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด

รัฐบัญญัติการศึกษาสำหรับผู้ด้อยความสามารถ พ.ศ. 2547 (Individuals with Disabilities Education Act [IDEA] of 2004) สนับสนุนความเชื่อมั่นที่ว่า การศึกษาสำหรับเด็กด้อยความสามารถ จะได้ประสิทธิผลมากกว่า โดยการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บทบาทของพ่อแม่ในกระบวนการศึกษาพิเศษ

IDEA กำหนดว่า พ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการศึกษาพิเศษ และเพื่อให้แน่ใจตามนี้ รัฐบัญญัติได้ให้การคุ้มครองแก่พ่อแม่ ดังต่อไปนี้

  • สิทธิที่ยินยอมอย่างรับรู้ (Informed consent) เป็นลายลักษณ์อักษร และสิทธิต่อการรักษาความลับ (Confidentiality) – พ่อแม่ต้องอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนที่เด็กจะได้รับการประเมิน ก่อนเริ่มบริการ หรือเปลี่ยนแปลง และก่อนที่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กจะได้รับการปัน (Share) ให้ผู้อื่นรับรู้
  • สิทธิที่จะได้รับการแจ้งกล่าวล่วงหน้า – พ่อแม่จะต้องได้รับการแจ้งกล่าว ก่อนการประเมินใดๆ หรือก่อนการประเมินจะเกิดขึ้นได้ และก่อนการประชุมเพื่อพิจารณา (Review) แผนการบริการแต่ละครอบครัว (Individualized family service plan : IFSP) หรือโปรแกรมการศึกษาของเด็กแต่ละคน (Individualized education plan : IDP)
  • สิทธิแก่ IFSP หรือ IDP ที่ได้รับการประสานงาน (Coordinated) – แผนที่ได้รับการพัฒนาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทีมงานวิชาชีพ (Professional) และพ่อแม่ เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายสำหรับเด็ก และบริการที่จะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ดีที่สุด แผนนี้จะอธิบายว่า บริการนี้จะได้รับการส่งมอบเมื่อไร? ที่ไหน? และอย่างไร?
  • สิทธิที่จะได้รับบริการในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด – บริการจะมุ่งเน้นไปที่กิจวัตรประจำวันของครอบครัวและของเด็ก และได้รับการออกแบบให้ดำเนินการภายในกิจกรรมตามปรกติ ทีมงาน IFSP/IDP จะต้องบันทึกความจำเป็น (Justification) ในการให้บริการนอกสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด
  • สิทธิการทบทวนแฟ้มประวัติ (Record) – พ่อแม่มีสิทธิตรวจสอบ (Inspect) ทบทวน และได้รับสำเนาของแฟ้มประวัติของเด็ก
  • กระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict resolution) – พ่อแม่ที่รู้สึกว่า สิทธิของเด็กถูกละเมิด (Violate) อาจร้องทุกข์ (Complaint) เป็นลายลักษณ์อักษร หรือร้องขอให้มีการไกล่เกลี่ย (Mediation) หรือทำพิจารณ์กระบวนการที่เหมาะสม (Due process hearing)

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Individuals with Disabilities Education Act - https://en.wikipedia.org/wiki/Individuals_with_Disabilities_Education_Act [2016, June 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน