หน้าหลัก » Blogs » เด็กประสบความสำเร็จมากกว่าถ้าทำกิจกรรมที่ไม่มีตารางเวลาตายตัวมากขึ้น (ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กประสบความสำเร็จมากกว่าถ้าทำกิจกรรม

ในตอนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้กล่าวถึงงานวิจัยชิ้นแรกที่ศึกษาความเชื่อมโยงของตารางกิจกรรมของเด็กๆ ที่มีต่อการทำงานของสมองระดับสูง (Executive function) ไปแล้ว ว่าเด็กที่ทำกิจกรรมที่มีตารางเวลาและโครงสร้างที่ไม่แน่นอน เช่น เล่น ท่องเที่ยว เป็นต้น จะมีการทำงานของสมองระดับสูงที่ดีกว่า ทำให้สามารถตั้งเป้าหมายในชีวิต และดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ดีกว่าเพื่อนๆ หลายท่านอาจยังสงสัยว่า Executive function นั้นคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับการใช้ชีวิตประจำวัน

Center on the Developing Child แห่งมหาวิทยาลัย Havard สหรัฐอเมริกา ให้คำอธิบายที่น่าสนใจว่า “ความสามารถในการใช้สมาธิ ความนิ่ง และข้อมูลที่อยู่ในสมองมาใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรู้จักตัดสิ่งรบกวน และทำงานสลับไปมาอย่างมีระบบนั้น เปรียบได้กับหอบังคับการบินที่จัดการกับการจราจรทางอากาศในสนามบินที่วุ่นวายที่สุดนั่นเอง ในสมองของคนเรา สิ่งที่เปรียบเทียบได้กับหอบังคับการบินดังกล่าวก็คือ Executive Function หรือ ทักษะกลุ่มที่ช่วยให้เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่แสนวุ่นวาย และข้อมูลมากมายที่เข้ามาพร้อมๆกัน และยังช่วยให้เราคิดทบทวนแผนต่างๆ เมื่อจำเป็นอีก”

ตามคำอธิบายของ WebMD.com เว็บไซต์ด้านการแพทย์ชื่อดัง Executive function คือ ทักษะทางจิตใจกลุ่มหนึ่งที่ทำงานประสานกันในสมองส่วนหน้า ซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งรวมถึงความสามารถด้านต่างๆ ดังนี้:

 • จัดการกับเวลาและสมาธิ
 • มีสมาธิกับงานที่สลับไปมาได้
 • วางแผนและจัดระเบียบ
 • จำรายละเอียดได้
 • ควบคุมคำพูดหรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม
 • นำประสบการณ์มาปรับใช้กับปัจจุบันได้

Executive function แบ่งออกเป็นสองชนิดคือ ด้านการจัดการ (Organization) และด้านกฎระเบียบ (Regulation) ด้านการจัดการ จะเกี่ยวข้องกับ การรวบรวมข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูลที่ได้รับเพื่อนำไปประเมินค่า ส่วนด้านกฎระเบียบ จะเกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมของตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสภาพรอบตัว เช่น เมื่อเราเห็นเค้กชิ้นหนึ่งน่ารับประทานมาก แต่ Executive function ของเราก็จะช่วยให้เรานึกได้ว่าเค้กชิ้นใหญ่นั้นจะให้พลังงานมากเกินไป และจะช่วยเตือนเราว่า หากรับประทานเค้กชิ้นนั้น เราจะลดน้ำหนักไม่สำเร็จ เป็นต้น

บางคนอาจมี Executive function ต่ำแต่กำเนิด เนื่องจากมีความผิดปกติที่สมองส่วนหน้า การมี Executive function ต่ำมีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางจิตและพัฒนาการหลายประการด้วยเช่นกัน เช่น:

 • ภาวะซึมเศร้า (Depression)
 • โรคสมาธิสั้น (ADHD)
 • ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ (Learning disabilities)

เด็กอาจมีปัญหาในเรื่องของ Executive function ได้เช่นกัน สังเกตได้จากการที่เด็กมีปัญหาในการวางแผน คำนวณเวลาในการทำงานให้เสร็จลุล่วง เล่าเรื่อง (ทั้งปากเปล่า และด้วยการเขียน) จดจำข้อมูลต่างๆ คิดริเริ่มกิจกรรมต่างๆ และจดจำข้อมูลในขณะที่ต้องใช้ข้อมูลนั้นๆได้ (เช่น จำหมายเลขโทรศัพท์ขณะโทรศัพท์ได้) โชคดีที่ปัญหาเรื่อง Executive function สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้เมื่อเด็กเติบโตและมีประสบการณ์มากขึ้น ดังนั้น การที่เราทราบผลการวิจัยว่า กิจกรรมที่ไม่จำกัดเวลาและโครงสร้างที่ตายตัวจะเสริม Executive function ของเด็กได้ เราก็จะสามารถเลี้ยงดูให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้เช่นกัน

แหล่งข้อมูล:

 1. What is Executive Function? http://www.webmd.com/add-adhd/guide/executive-function [August 16, 2014]
 2. InBrief: Executive Function: Skills for Life and Learning http://developingchild.harvard.edu/resources/multimedia/videos/inbrief_series/inbrief_executive_function/ [August 16, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน