หน้าหลัก » Blogs » เด็กลาออกจากโรงเรียนกลางคัน (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การศึกษาของเด็กไทยในช่วงที่ผ่านมามักพบปัญหาการเรียนของเด็กลาออกจากโรงเรียนกลางคัน ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มักเป็น “เด็กหลังห้อง” เด็กยากจน หรือเด็กด้อยโอกาส นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงได้วางแนวทางการแก้ไขคือ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเด็กในวัยที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 สสค. ได้จัดประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาครั้งที่ 4 หัวข้อ " Career Academies - การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพในระบบโรงเรียนสายสามัญ : กรณีศึกษาจากสหรัฐอเมริกา” โดยมีนายทอม คอร์คอแรน ผู้อำนวยการร่วมสถาบันวิจัยนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้

นายทอม คอร์คอแรน บรรยายถึงการแก้ไขปัญหาเด็กที่ลาออกจากโรงเรียนกลางคันว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเคยประสบปัญหาคล้ายกับประเทศไทยที่มีเด็กลาออกกลางคัน [ไม่จบประถมศึกษาจนถึงมัธยมปลายสายสามัญ] จำนวนมาก ทำให้ขาดความพร้อมและทักษะในการประกอบอาชีพ

ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดจัด Career Academies หรือโรงเรียนอาชีพขึ้นในโรงเรียน [ประถมศึกษาจนถึงมัธยมสายสามัญ] เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมี การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพตามที่ตนเองชอบ สามารถเรียนวิชาสามัญ และยังมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัย [ถ้าต้องการ]

การลาออกจากโรงเรียนกลางคัน (Drop out) หมายถึง การที่เด็กออกจากโรงเรียนก่อนจบการศึกษา หรือ ไม่ศึกษาต่อจนถึงขั้นอุดมศึกษา เหตุผลที่ทำให้เด็กลาออกจากโรงเรียนกลางคัน คือ

 • การไม่ยอมรับจากครูและเพื่อน
 • ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในโรงเรียน เช่น การถูกเพื่อนแกล้ง หรือ ทะเลาะกับเพื่อน
 • ปัญหาทางด้านครอบครัว
 • คะแนนสอบไม่ดี
 • เกิดภาวะซึมเศร้า
 • การแต่งงานหรือการตั้งครรภ์ก่อนกำหนด
 • ขาดแรงจูงใจในการเรียน
 • เบื่อหน่ายจากบทเรียน
 • และปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

จากการวิจัย พบว่า ลักษณะของเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ (1) ไม่มีความสามารถในการเรียน (วัดจาก คะแนนสอบไม่ดี) ถึง 36.4% และ (2) มีเชื้อชาติแตกต่างจากเด็กทั่วไป เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาเชื้อสายแอฟริกัน-อเมริกัน [ชนผิวดำ] จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เด็กลาออกกลางคัน เนื่องจากในโรงเรียนทั่วไป นักเรียนอเมริกันส่วนใหญ่จะเป็นชนผิวขาว

แหล่งข้อมูล

 1. สสค.ชง "จาตุรนต์" ร่างกม.เรียนรู้ฯ หนุนปชช. 40ล้านคน มีอาชีพ -http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1374197408&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, August 26]
 2. Dropping Out - http://en.wikipedia.org/wiki/Dropping_out [2013, August 26]
 3. School Dropout Indicators, Trends, and Interventions for School Counselors - http://jsc.montana.edu/articles/v10n12.pdf [2013, August 26]
 4. School Dropout - http://www.education.com/reference/article/school-dropout/ [2013, August 26]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน