หน้าหลัก » Blogs » เด็กลาออกจากโรงเรียนกลางคัน (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กที่จะลาออกจากโรงเรียนกลางคัน (Drop out) ครูหรือผู้ปกครองสามารถสังเกตได้จาก 6 ปัจจัยที่เป็นตัวทำนายถึงปัญหาดังกล่าว คือ

 • เด็กที่มีคะแนนที่ไม่ดี
 • เด็กที่ไม่ตั้งใจเรียน
 • เด็กย้ายโรงเรียนระหว่างอยู่ชั้นในชั้นหนึ่ง
 • เด็กขาดเรียนบ่อยๆ
 • เด็กที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • เด็กที่เริ่มมีความรู้สึกที่ว่าครูในโรงเรียนไม่สนใจตนเอง (เริ่มเรียกร้องความสนใจ)

นอกจากนี้ เด็กที่จะลาออกจากโรงเรียนกลางคัน ยังรวมไปถึงเด็กที่มีความมั่นใจในตนเองต่ำ (Self-esteem) กล่าวคือ เด็กเหล่านี้ไม่มีความเชื่อมั่นว่าตนเองจะทำได้ จึงทำให้ไม่ยอมมาเรียนหนังสือ ตามเพื่อนไม่ทัน จึงเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การลาออกจากโรงเรียนกลางคัน

ในปัจจุบันนี้ปัญหาเด็กที่ลาออกกลางคันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ รัฐบาล หรือองค์กร มูลนิธิ เข้ามาช่วยเหลือเด็กออกจากโรงเรียนกลางคันซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคมในขั้นต้น ให้กลับเข้ามาลงทะเบียนเรียนหนังสืออีกรอบ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ทั่วโลกต่างจับตามองประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องของรูปแบบการช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้

ครูแนะแนวทุกโรงเรียนถูกคาดหวังให้พัฒนาโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้การศึกษาของเด็กในโรงเรียนประสบผลสำเร็จ รวมถึงป้องกันความเสี่ยงของเด็กที่ลาออกกลางคัน และการช่วยเหลือเด็กที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน ดังนี้

 • การช่วยเหลือทางด้านการศึกษา การสอนพิเศษ การสนับสนุนด้านการศึกษาหลังเลิกเรียน การบริการด้านการศึกษา และการเพิ่มคาบเรียน
 • การสนับสนุนทางด้านคุณภาพชีวิต การช่วยเหลือด้านพฤติกรรม การคำนึงถึงโครงสร้างวิชานอกหลักสูตร การพัฒนาทักษะชีวิต การให้คำปรึกษา การจัดการด้านอารมณ์ และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
 • การช่วยเหลือด้านครอบครัว โดยการเข้าร่วมและให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวของเด็ก
 • การจัดการกับพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
 • การได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จัดการกับกรณีศึกษาต่าง ๆ
 • การคำนึงถึงหลักสูตร โครงสร้างของโรงเรียน สิ่งแวดล้อมโรงเรียน อุณหภูมิในห้องเรียน การจัดการระบบโรงเรียน และกฎระเบียบ
 • การสอนให้มีการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน

สรุปได้ว่าปัญหาเด็กลาออกจากโรงเรียนกลางคัน เป็นปัญหาของสังคม ดังนั้นทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล โรงเรียน และครอบครัว ควรช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลง หรืออาจจะให้โอกาสแก่เด็กที่ประสบกับปัญหาดังกล่าวสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติ

แหล่งข้อมูล

 1. สสค.ชง "จาตุรนต์" ร่างกม.เรียนรู้ฯ หนุนปชช. 40ล้านคน มีอาชีพ -http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1374197408&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, August 27]
 2. Dropping Out - http://en.wikipedia.org/wiki/Dropping_out [2013, August 27]
 3. School Dropout Indicators, Trends, and Interventions for School Counselors - http://jsc.montana.edu/articles/v10n12.pdf [2013, August 27]
 4. School Dropout - http://www.education.com/reference/article/school-dropout/ [2013, August 27]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน