หน้าหลัก » Blogs » เด็กอนุบาลฝากผู้ใหญ่ “ห้ามโกงกิน” (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โพลเผยความคิดซื่อบริสุทธิ์ฉบับเด็กๆ สะท้อนแก้ปัญหา “โกงกิน” พบเด็กอนุบาล 80% บอกผู้ใหญ่ห้ามโกงกิน เด็กประถม 47% บอกตัวเองห้ามโกง ส่วนเด็กมัธยม 48% บอกต้องซื่อสัตย์ ยกย่องคนดี ต้านคนโกง สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทำการสำรวจความคิดเห็นเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 1,409 ตัวอย่าง

ผลการสำรวจพบว่า เด็กอนุบาลร้อยละ 80.62 เสนอวิธีแก้ปัญหาโกงกินด้วยการบอกพ่อแม่พี่น้องว่า อย่าโกง ไม่ให้โกง และหยุดโกงเดี๋ยวนี้ ร้อยละ 11.85 ไปฟ้องครู บอกตำรวจ อย่าให้รู้นะว่าโกง และร้อยละ 7.53 ต้องตี ทำโทษ จับขังคุก ห้ามทุกคนไม่ให้พูดด้วย ไม่ให้ดาว ไม่ให้คะแนน

ขณะที่ระดับประถมศึกษาร้อยละ 47.33 ระบุว่า แก้ปัญหาโกงกินด้วยการบอกตัวเองไม่ให้โกง ห้ามโกงเด็ดขาด ถึงจะมีโอกาสก็ตาม ร้อยละ 39.18 ระบุว่าไม่คุย ไม่คบหา ไม่ยุ่งกับคนโกง และร้อยละ 13.49 ต้องช่วยกันเตือน ช่วยกันดูแล ช่วยกันห้ามคนที่กำลังจะโกง

เมื่อการ “โกงกิน” เป็นปัญหาใหญ่ระดับที่แม้กระทั่งเด็กๆก็ยังไม่อาจนิ่งดูดายอยู่ได้ และล้วนแต่เสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างน่าสนใจ แบบที่ผู้ใหญ่อาจต้องหยุดฟัง ดังนั้น เราจึงต้องขอเกาะกระแสร่วมแก้ปัญหา การ “โกงกิน” ด้วยการพูดคุยถึงลักษณะและวิธีการของการ “โกงกิน” เพื่อเป็นการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจให้กระจ่างกับเด็กๆ เพื่อ การเติบโตในอนาคตที่ปราศจากการ “โกงกิน” นั่นเอง

การ “โกงกิน” หรือที่คนไทยเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “คอร์รัปชั่น” (Corruption) นั้นหมายถึง การมีจิตวิญญาณหรือศีลธรรมที่ด่างพร้อย หรือที่เบี่ยงเบนจากอุดมคติ การ “โกงกิน” สามารถเกิดขึ้นได้หลายระดับอัตราด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กๆน้อยๆ (Petty Corruption) ที่เกิดขึ้นภายในกรอบและบรรทัดฐานสังคม

ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้เส้นสายส่วนตัว รูปแบบการโกงกินแบบนี้มักเกิดในประเทศกำลังพัฒนา ที่ซึ่งข้าราชการได้รับค่าตอบแทนต่ำ

ระดับต่อไปคือ ระดับใหญ่ (Grand Corruption) เป็นการโกงกินในระดับสูงสุดของรัฐบาล ในแนวทางที่มีการบ่อนทำลายระบบการเมือง กฎหมาย และเศรษฐกิจ มักเกิดในประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการ หรือในประเทศที่ไม่มีการต่อต้านการโกงกินอย่างจริงจัง

ระดับสุดท้ายคือ ระดับระบบ (Systemic Corruption) เป็นการโกงกินระดับที่เกี่ยวข้องกับจุดอ่อนขององค์กรหรือกระบวนการ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการโกงกินแบบนี้ ประกอบด้วย สิ่งจูงใจที่ขัดแย้งกัน การขาดความโปร่งใส รายได้ต่ำ และการได้รับการละเว้นโทษ [ที่ไม่สมควรได้]

ภาครัฐเป็นจุดที่อ่อนไหวต่อการโกงกินมากที่สุด ซึ่งมีผลกระทบที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศ ธนาคารโลก (World Bank) กล่าวว่า ผู้ตัดสินใจในเรื่องนโยบายของประเทศ (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการประจำ) เป็นตัวกำหนดระดับของการโกงกิน เนื่องจากผลประโยชน์มหาศาล [จากงบประมาณแผ่นดินทุกๆ ปี]

แหล่งข้อมูล

  1. เด็กอนุบาลฝากผู้ใหญ่ “ห้ามโกง” แก้ปัญหาโกงกิน - http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000004476 [2013, January 16].
  2. Corruption - http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption [2013, January 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน