หน้าหลัก » Blogs » เด็กอนุบาลฝากผู้ใหญ่ "ห้ามโกงกิน" (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ข่าวคราวเด็กอนุบาลฝากผู้ใหญ่ “ห้ามโกงกิน” น่าจะเป็นนิมิตดีสำหรับอนาคตของประเทศชาติ เพราะการโกงกินได้ปรากฏให้เห็นในหลายรูปแบบและหลายทาง การใช้สิ่งล่อใจ ไม่ว่าจะเป็นทางที่ดีหรือไม่ดี ในการสนับสนุนให้เกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิด ก็ถือเป็นการโกงกินอย่างหนึ่งที่รู้จักกันดี การให้สิทธิพิเศษแม้กระทั่งกับเพื่อนหรือญาติสนิท ในเรื่องที่แม้จะไม่ได้ก่อประโยชน์โดยตรงกับคนเหล่านั้น ก็ถือว่าเป็นการโกงกินอย่างหนึ่งเช่นกัน

การติดสินบน (Bribery) เป็นการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษที่ไม่เหมาะสม เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัว ถือเป็นรูปแบบการโกงกินที่เกิดขึ้นทั่วไปมากที่สุด สิทธิพิเศษที่ใช้ในการติดสินบนนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่เงิน ของขวัญ เพศสัมพันธ์ หุ้นส่วนทางบริษัท ความบันเทิง ผลประโยชน์ทางด้านการจ้างงานและการเมือง ส่วนผลประโยชน์ส่วนตัวที่จะได้จากการติดสินบนนั้น มีตั้งแต่การได้รับสิทธิพิเศษ ไปจนถึงการแกล้งทำเป็นไม่เห็น เมื่อทำผิดถึงขั้นเป็นคดี

การยักยอกเงิน (Embezzlement) การโจรกรรม (Theft) และการฉ้อฉล (Fraud) คือการที่คนๆหนึ่งเข้าไปควบคุมกองทุนหรือสินทรัพย์อย่างผิดกฎหมาย ส่วนการฉ้อฉลคือการหลอกลวง เพื่อกล่อมให้เจ้าของกองทุนหรือสินทรัพย์นั้นๆ ยอมยกทรัพย์สินให้กับฝ่ายที่ไม่มีอำนาจเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การยักยอกกองทุนไปยังบริษัทที่ไม่มีอยู่จริง (แล้วส่งตรงเข้ากระเป๋าคนโกงกิน) หรือการยักยอกเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เป็นต้น

การขู่กรรโชก (Extortion) และการขู่ว่าจะเปิดโปงความลับ หรือ “แบล็คเมล์” (Blackmail) ก็เป็นการโกงกินอีกรูปแบบหนึ่ง การติดสินบนเป็นการใช้สิ่งล่อใจ เพื่อจุดมุ่งหมายของการโกงกิน แต่การแบล็คเมล์เป็นการใช้ประโยชน์จากการขู่กรรโชก ซึ่งเป็นได้ตั้งแต่การข่มขู่ด้วยความรุนแรง การขู่ว่าจะจำคุก เช่นเดียวกับการเปิดโปงความลับหรือความผิดในอดีต

การใช้อำนาจการตัดสินใจในทางที่ผิด (Abuse of discretion) ตัวอย่างเช่น ผู้พิพากษาตัดสินไม่เอาความคดีอาชญากรรมอย่างไม่เหมาะสม หรือเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจปล่อยให้ทรัพย์สินที่ถูกอายัด หลุดรอดไปได้

ความลำเอียง (Favoritism) และการเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) คือการให้สิทธิพิเศษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การจ้างสมาชิกในครอบครัว เพื่อมาทำงานในตำแหน่งที่เขาไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

การสนับสนุนทางการเมืองที่ไม่สมควร (Improper political contributions) เช่น การที่บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาสูบให้เงินสนับสนุนพรรคการเมืองใหญ่ๆ เพื่อใช้อิทธิพลช่วยในเรื่องการควบคุมอำนาจตำรวจสำหรับอุตสาหกรรมของบริษัท

การโกงกินระดับชาติ มักเกิดจากการใช้อำนาจ ตำแหน่ง หรือทรัพยากร ทางการเมือง โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมา ผ่านกระบวนการติดสินบน ขู่กรรโชก หรือซื้อเสียง ให้ผ่านกฎหมายที่ใช้เงินภาษีอากรของประชาชน (รวมทั้งการละเว้นปฏิบัติหน้าที่) เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ในบริษัทต่างๆ เมื่อธุรกิจเติบโตใหญ่ขึ้น มีการหมุนเงินก็เป็นจำนวนมหาศาล มักจะเกิดภัยคุกคามของการโกงกิน ผ่านการบริหารภายใน และหรือติดต่อธุรกิจภายนอกกับบริษัทอื่นๆ และหน่วยงานรัฐ หรืออาจเกี่ยวข้องกับการเมือง สหภาพแรงงาน (Labor union) ที่ก่อตัวขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของพนักงานผ่านการรวมตัวกัน ก็มีข่าวคราวของการโกงกินเหมือนกัน หรือแม้แต่องค์กรอิสระ (Non-government organization : NGO) ก็ไม่พ้นข่าวมลทินดังกล่าว

แหล่งข้อมูล

  1. เด็กอนุบาลฝากผู้ใหญ่ “ห้ามโกง” แก้ปัญหาโกงกิน - http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9560000004476 [2013, January 17].
  2. Corruption - http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption [2013, January 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน