หน้าหลัก » บทความ » เด็กเล่นอวัยวะเพศ (Children touch their genitals)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทนำ

เด็กเล่นอวัยวะเพศ

เด็กเล่นอวัยวะเพศ (Children touch their genitals) หมายถึง เด็กที่มีพฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) ซึ่งเป็น ไปตามธรรมชาติในแต่ละช่วงของวัยเด็ก อย่างไรก็ตาม การที่เด็กชอบเล่นอวัยวะเพศนั้น ผู้เป็นพ่อแม่ส่วนใหญ่มักคิดว่า นี่เป็นเรื่องผิดปกติ และสรุปเองว่าเด็กมีอาการหมกมุ่นทางเพศ หลายคนจึงเลือกที่จะตัดไฟแต่ต้นลมโดยการตำหนิหรือดุด่าเด็กอย่างรุนแรง ซึ่งมีแต่ส่งผลเสีย ทำให้เด็กเข้าใจว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งน่ารังเกียจ และเด็กรู้สึกหวาด กลัวเรื่องเพศเมื่อพวกเขาเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

ทั้งนี้ ตามหลักการเลี้ยงดูเด็กช่วงปฐมวัย การเล่นอวัยวะเพศของเด็กถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ในการทำความรู้จักกับอวัยวะต่างๆบนร่างกาย ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม พ่อแม่เองไม่ควรนิ่งนอนใจและปล่อยให้ลูกทำพฤตกรรมดังกล่าวโดยไม่สืบหาสาเหตุ เนื่องจากผลจากการวิจัยพบว่า ปัญหาพฤติกรรมทางเพศกับการถูกคุกคามทางเพศมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างเช่น ความเครียด ลักษณะครอบ ครัว สิ่งแวดล้อมรอบตัว ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็ก แต่ถึงแม้เด็กที่เล่นอวัยวะเพศถูกมองว่าทำตัวไม่เหมาะสมในสายตาพ่อแม่ การเล่นอวัยวะเพศของเด็กถือว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมทางเพศอย่างหนึ่ง ที่พ่อแม่ต้องใช้ความรู้ประกอบการวิเคราะห์ว่า การเล่นอวัยวะเพศของเด็กที่เกิดขึ้นจัดอยู่ในหมวดการเรียนรู้เรื่องอวัยวะของร่างกาย หรือเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงอายุและพัฒนาการของเด็ก สภาพ แวดล้อมในบ้าน รวมถึงพฤติกรรมของพ่อแม่เด็กที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กด้วย ดังนั้น พ่อแม่ควรทำความเข้า ใจและควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศในขอบเขตที่เด็กในแต่ละวัยสามารถรับรู้และทำความเข้าใจได้

เด็กที่เล่นอวัยวะเพศมีลักษณะอย่างไร?

โดยทั่วไป เด็กในวัยตั้งแต่ทารกจนถึงวัยเด็กเล็กมักมีพฤติกรรมการเรียนรู้ทางเพศเป็นเรื่องปกติ โดยอาจแสดง ออกผ่านการเล่นอวัยวะเพศของตัวเอง หรือแสดงความสนใจอวัยวะเพศของเด็กในรุ่นราวคราวเดียวกัน พ่อแม่หลายคนอาจไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ทำให้วิตกกังวลเมื่อพบว่าลูกมีพฤติกรรมทางเพศดังกล่าว แต่ในทางการแพทย์ เด็กช่วงปฐมวัยยังไม่มีความคิดในด้านความรู้สึกทางเพศเหมือนกับผู้ใหญ่ ทำให้การเล่นอวัยวะเพศไม่จัดว่าเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ ทั้งนี้ ลักษณะของเด็กที่เล่นอวัยวะเพศสามารถจำแนกได้ตามแต่ละช่วงวัยดังต่อไปนี้

  1.
 1. วัยแรกเกิด – วัย 3 ขวบ
  • เด็กอยู่ในวัยทำความรู้จักกับร่างกายตนเองผ่านการสัมผัสอวัยวะต่างๆ
  • เด็กลูบอวัยวะเพศของเขาขณะพ่อแม่กำลังเปลี่ยนผ้าอ้อมให้
  • อวัยวะเพศของเด็กผู้ชายแข็งตัวบ่อยกว่าปกติ
 2. 2. วัย 4 – 5 ขวบ
  • เด็กวัยนี้เริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างทางเพศระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง และเริ่มรับรู้เพศของตนเอง (Gender Identity)
  • เด็กสัมผัสอวัยวะเพศของตนในบ้านหรือในที่สาธารณะ
  • เด็กเปิดเผยอวัยวะเพศของตนให้เด็กรุ่นไล่เลี่ยกันโดยอาจเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามเห็น ในรูปแบบต่างๆ เช่น เปิดให้เห็นโดยตรง หรือเล่นตรวจร่างกาย
 3. 3. วัย 6 – 8 ขวบ
  • เด็กในช่วงนี้เริ่มให้ความสนใจเรื่องบทบาททางเพศ (Gender Role) หมายถึง การแสดงออกถึงอัตลักษณ์หรือตัวตนทางเพศของแต่ละคน ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กในอนาคต โดยเด็กมักเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มีเพศเดียวกับตน
  • พฤติกรรมการเล่นอวัยวะเพศมักพบน้อยลงในเด็กวัยนี้

ดังนั้น พ่อแม่ที่พบลูกเล่นอวัยวะเพศให้ตรวจสอบว่าเป็นพฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ที่ปกติหรือมากกว่าปกติหรือ ไม่

เด็กเล่นอวัยวะเพศมีสาเหตุมาจากอะไร?

การเล่นอวัยวะเพศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในเด็กเล็ก พ่อแม่หลายคนคิดว่าพฤติกรรมนี้เป็นอาการป่วยอย่างหนึ่ง จึงเกิดความวิตกกังวลหรือต่อว่าตำหนิลูก อย่างไรก็ตาม การที่เด็กเล่นอวัยวะเพศนั้นเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป อาจแบ่งได้ดังนี้

 • ในกลุ่มเด็กทารก เด็กชอบเล่นอวัยวะเพศ เนื่องจากอวัยวะส่วนนั้นมีระบบประสาทสัมผัสที่ทำให้เด็กรู้ สึกดีเวลาลูบคลำ ซึ่งทางการแพทย์ยืนยันว่า เป็นสิ่งที่พบได้ในเด็กวัยนี้
 • เด็กวัย 3- 5 ขวบที่เริ่มเรียนรู้เรื่องอวัยวะของร่างกาย พ่อแม่มักหลีกเลี่ยงการพูดถึงอวัยวะเพศ หรือให้คำ อธิบายที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้เด็กอยากรู้เกี่ยวกับอวัยวะเพศ จึงใช้วิธีสัมผัสอวัยวะเพศของตน เองเพื่อเรียนรู้อวัยวะดังกล่าว
 • การเล่นอวัยวะเพศของเด็กวัย 6 – 8 ขวบ เกิดจากเด็กกำลังอยู่ในวัยเรียนรู้อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) หมายถึง เด็กต้องการรับรู้ความเป็นตัวตนของเพศชาย-เพศหญิง จึงให้ความสนใจเรื่องความแตกต่างทางกายภาพระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ผ่านการเห็นหรือสัมผัสอวัยวะเพศที่ลักษณะเหมือนหรือแตกต่างจากอีกเพศหนึ่ง

แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง หากเด็กมีพฤติกรรมเล่นอวัยวะที่ไม่เหมาะสมกับวัยอาจมีสาเหตุจาก

 • เด็กมีความเครียด จึงใช้วิธีเล่นอวัยวะเพศเพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้น
 • เด็กได้เห็นพฤติกรรมทางเพศจากคนใกล้ตัว หรือเห็นภาพจากสื่อที่เน้นเรื่องทางเพศ
 • เกิดเรื่องร้ายแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันขึ้นในครอบครัวส่งผลกระทบต่อจิตใจเด็ก ทำให้เด็กมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
 • เด็กถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งในกรณีนี้ถือเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

การช่วยเหลือ/แก้ไขเด็กที่เล่นอวัยวะเพศมีความสำคัญอย่างไร?

เด็กที่เล่นอวัยวะเพศมักได้รับการปฏิบัติจากคนรอบข้างที่ไม่เหมาะสม เช่น ตำหนิเด็กอย่างรุนแรง ทำให้เด็กไม่กล้าที่จะพูดคุยหรือสัมผัสเรื่องเพศต่อไป หรือในทางกลับกันการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมนี้ก็นับว่าผิดอีกเช่นกัน เพราะถึงแม้พฤติกรรมการเล่นอวัยวะเพศในเด็กไม่เป็นปัญหาร้ายแรง เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทางด้านอวัยวะของร่างกาย แต่ถ้าพ่อแม่ปล่อยให้เด็กเล่นอวัยวะตามลำพังโดยที่เด็กขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาเมื่อเด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ พวกเขาอาจหวาด กลัวเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากมีประสบการณ์ในเชิงลบต่อพฤติกรรมทางเพศของตนเองเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก หรือในทางตรงกันข้าม กลายเป็นคนหมกมุ่นในเรื่องเพศแทน ดังนั้น ทางที่ดีพ่อแม่ควรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ รวมไปถึงพฤติกรรมทางเพศให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย เพราะนั่นสามารถช่วยให้เด็กแยกพฤติกรรมที่กำลังทำหรือถูกกระทำว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่

พ่อแม่ผู้ปกครองจะช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาเด็กเล่นอวัยวะเพศได้อย่างไร?

พ่อแม่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่เขาเกิด ดังนั้น พ่อแม่จึงสามารถรับรู้ถึงปัญหาดังกล่าว รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาเด็กเล่นอวัยวะเพศได้รวดเร็ว ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • ในเบื้องต้น พ่อแม่หลีกเลี่ยงการสร้างอคติต่อเรื่องเพศว่า เป็นสิ่งสกปรกและไม่เหมาะสม แม้ในขณะที่ลูกมีพฤติกรรมเล่นอวัยวะเพศ
 • สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเวลาเห็นเด็กเล่นอวัยวะเพศ คือ ชักสีหน้าโกรธ ตกใจ หรือพูดต่อว่าลูกที่ชอบเล่นอวัยวะเพศ
 • ควรเตรียมตัวรับมือกับคำถามเกี่ยวกับเรื่องเพศจากเด็กเล็ก โดยเปิดใจกว้างที่จะรับฟังคำถามของเด็ก และพยายามแสดงให้เด็กเห็นว่าคำถามของพวกเขาไม่ใช่เรื่องผิด
 • ช่วยเหลือเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะของพวกเขาภายในขอบเขตที่เหมาะสม เช่น สอนให้เด็กรู้ว่า ที่ไหนคือพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่สาธารณะ พ่อแม่ควรอธิบายให้ลูกเข้าใจว่า ทำไมการสัมผัสอวัยวะเพศไม่ควรทำเวลาอยู่ในที่สาธารณะ เพราะอวัยวะเพศเป็นส่วนที่ควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมในที่ลับตาคน และเป็นของหวงที่ไม่ควรให้ใครดู เป็นต้น
 • หากเด็กถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น ‘ทำไมหนูไม่มีส่วนนั้นเหมือนเพื่อนผู้ชาย’ พ่อแม่ควรให้คำ ตอบที่ตรงไปตรงมา โดยไม่ลงลึกในรายละเอียด และคำถามอื่นๆ อย่างเช่น ‘เด็กเกิดมาจากไหน’ อาจตอบสั้นๆว่า ‘เด็กเกิดในท้องแม่ จากนั้นแม่ก็คลอดเด็กออกมา’ ก็นับเป็นคำตอบที่ชัดเจนและไม่มีเนื้อหาเปิดเผยเรื่องเพศในเชิงลึกนัก
 • สอนให้เด็กรู้จักชื่ออวัยวะต่างๆของร่ายกายบนร่างกายที่ถูกต้องรวมไปถึงอวัยวะเพศด้วย
 • สอนเด็กให้รู้จักหน้าที่ของแต่ละอวัยวะ
 • สอนเรื่องความแตกต่างทางร่างกายระหว่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง
 • พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกลอกเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศที่ผิด อาทิพ่อแม่ไม่ควรเล่นมุข พูดคุยกันด้วยเรื่องใต้สะดือต่อหน้าเด็ก เนื่องจากเด็กขาดความรู้เรื่องศัพท์ทางเพศ เป็นต้น

เกร็ดความรู้เพื่อครู

บทบาทครูในส่วนของการแก้ไขปัญหาเด็กเล่นอวัยวะเพศนั้น ในเบื้องต้นครูควรเน้นการให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องเพศตามความเหมาะสมกับวัยของเด็ก

 • สอนว่าร่างกายของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงแตกต่างกัน
 • สอนชื่ออวัยวะต่างๆ รวมถึงอวัยวะเพศให้กับเด็ก
 • ตอบคำถามที่ไม่ซับซ้อนเกินไปเกี่ยวกับอวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะในร่างกาย

แต่ถ้าเด็กแสดงพฤติกรรมทางเพศในห้องเรียนอย่างเช่น เล่นอวัยวะเพศของตนเอง หรือสัมผัสอวัยวะเพศของเด็กคนอื่นๆ ครูควรรับมือกับปัญหาเหล่านี้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • ไม่แสดงอารมณ์หงุดหงิดหรือรังเกียจเด็ก เพราะจะตอกย้ำให้เด็กรู้สึกผิดในเรื่องเพศซึ่งอาจส่งผลเสียให้เด็กกลายเป็นคนเก็บกดทางเพศ หรือหวาดกลัวเรื่องเพศเมื่อเด็กโตขึ้น
 • สอนว่าอวัยวะเพศเป็นส่วนที่ไม่ควรให้ใครมาแตะต้องไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
 • สอนเด็กให้แจ้งผู้ใหญ่เช่น พ่อแม่ หรือครูทราบว่ามีคนที่โตกว่ามาบอกให้เด็กจับอวัยวะเพศ
 • บอกเด็กว่าการเล่นอวัยวะเพศไม่ใช่เรื่องผิด แต่ควรทำในที่ส่วนตัว

บรรณานุกรม

 1. Sexual Development and Behavior in Children - http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CHEQFjAI&url=http%3A%2F%2Fhss.state.ak.us%2Focs%2Fpublications%2Fpdf%2Fsexualdevelop-children.pdf&ei=YtpTU4ulGsejiQfkzoCYBQ&usg=AFQjCNEEI-lgXtmGduqj2g4xmFH2BxK5og&sig2=E7YLkKlutw27xI_hBosSlg [2014, April 17]
 2. ปัญหาเด็กเล่นอวัยวะเพศ - http://www.yuwaprasart.com/บทความในการดูแลเด็ก/ปัญหาเด็กเล่นอวัยวะเพศ.html [ 2014, April 8].
 3. Talking with Your Pre-School Child About Sex - http://sexuality.about.com/od/seekingsexualhelp/a/sex_education2.htm [ 2014, April 8].
 4. How to talk to your child about sex - http://www.nhs.uk/Livewell/Talkingaboutsex/Pages/Talkingtoyourchild.aspx [ 2014, April 8].
 5. Understanding Early Sexual Development http://kidshealth.org/parent/growth/sexual_health/development.html# [2014, April 8]
 6. Clinical Report—The Evaluation of Sexual Behaviors in Children http://pediatrics.aappublications.org/content/124/3/992.full [2014, April 17]
 7. Sexual Development from 0–18 Years Old http://www.srcp.org/for_all_parents/development.html [2014, April 17]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน