หน้าหลัก » Blogs » เด็ก LD เก่งได้หากใส่ใจ (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เมื่อไม่นานมานี้ มีงานแถลงข่าว "การประกวดหนังสือสำหรับเด็ก LD ประจำปี 2556" โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี, ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

การประกวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้าง "สื่อ" การเรียนรู้คุณภาพให้กับเด็กที่มีภาวะบกพร่องของกระบวนการเรียนรู้

LD (Learning Disorder) ที่เกิดจากการที่สมองทำงานผิดปกติ ส่งผลให้ความสัมฤทธิ์ผลด้านการเรียนต่ำกว่าความเป็นจริง ปัจจุบันยังไม่มีการสำรวจจำนวนของเด็กที่เป็น LD อย่างเป็นทางการ

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-10 ของเด็กตั้งแรกเกิด - 15 ปี ทั้งนี้ เด็กที่เป็น LD อาจมีความบกพร่องเฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การอ่าน การเขียน การสะกดคำ การคำนวณ หรือหลายๆ ด้านร่วมกัน

ความบกพร่องที่พบบ่อย คือด้านการอ่าน พบว่าเด็กอ่านหนังสือได้ไม่คล่อง อ่านช้า และไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ หนังสือ ทำให้ไม่อาจตอบสนองการเรียนรู้ที่ดีได้ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า ส่วนใหญ่แล้ว ต้องบอกว่าเด็กที่เป็น LD จะทุกข์เนื่องจากปัจจุบันสังคมยังมีความเข้าใจในเรื่องของ LD น้อยอยู่มาก

ทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านจึงต้องการให้ความรู้แก่สังคมในเรื่องภาวะ LD ในเด็ก โดยหวังว่าจะสามารถยุติความรุนแรง เช่น การดุที่ทำให้เด็กๆ ไม่มีความสุข พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล ให้ข้อมูลการรักษาภาวะเด็ก LD ว่า เมื่อเทียบอัตราส่วนของเด็ก LD กับจำนวนเด็กทั้งหมด จะมีจำนวนไม่มาก

แต่มีผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ามาขอรับการรักษาน้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่มาด้วยความเข้าใจผิดว่าบุตรหลานของตนเองนั้น “ไม่ตั้งใจเรียน" พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กเหล่านี้มีไหวพริบดี แต่เวลาที่ผู้ปกครองพามาพบแพทย์ เด็กก็มักจะมีอาการทับซ้อนของโรคเสียแล้ว

อาการดังกล่าวได้แก่ปัญหาทางด้านอารมณ์ หรือปัญหาเรื่องเพศ หากพวกเขาเติบโตขึ้นมาอย่างไม่มีใครเข้าใจหรือใส่ใจ ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมากกว่าเด็กอื่นๆ พวกเขาจึงต้องการการดูแลและให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ก่อนที่จะสายเกินไป

ส่วนหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็ก LD นั้นต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็ก และเข้าใจภาวะของเด็ก LD ซึ่งผู้ที่สร้างสรรค์หนังสือต้องคำนึงถึงเนื้อหาสาระที่เด็กเข้าใจง่าย มีรูปลักษณ์ของตัวหนังสือ ที่มีความดึงดูด น่าสนใจ เช่น มีภาพนูนสูง มีช่องให้วาดรูป ระบายสี และมีการลากเส้นประ เป็นต้น รวมทั้งมีบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เหมาะสม จึงจะมีส่วนอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็ก LD ได้

ทักษะในการอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่ชีวิตจะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่เป็น LD ไม่อย่างนั้นโอกาสที่จะไปทำความเข้าใจในเรื่องของการเขียน การคิดและการวิเคราะห์จะน้อยลงตามไปด้วย ฉะนั้นหนังสือดีๆ สักเล่มหนึ่งจะสามารถช่วยให้เด็ก LD เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น

แหล่งข้อมูล

  1. ร่วมสร้างสายใยแห่งความรัก กับสื่ออ่านสร้างสุข เพื่อเด็ก LD ปี 2 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=33630&Key=hotnews [2013, August 23]
  2. ประกวดสื่อหนังสือเด็ก LD ครั้งที่ 2 http://www.naewna.com/local/62146 [2013, August 23]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul