หน้าหลัก » Blogs » เตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมรับ AEC (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เมื่อกลางเดือนมีนาคม ศกนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยถึงงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่จังหวัดภูเก็ต ของสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดการประชุมยุทธศาสตร์การศึกษา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของไทย ตามนโยบายรัฐบาล

ในการประชุมครั้งนี้ ดร. อนุสร ณ์ ธรรมใจ ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษา เฉพาะกิจด้านการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กล่าวว่า ภาระกิจเร่งด่วนคือ ต้องมีการเตรียมคนให้มีคุณภาพ ให้มีการแข่งขันได้ในเวทีอาเซียน และเวทีโลก โดยมีความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง

ส่วนการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนนั้น ถ้าเป็นช่วงปฐมวัยจะเน้นเรื่องลักษณะนิสัยพื้นฐาน ระดับต่อมา (ทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) จะเน้นเรื่องการปลูกจิตสำนึกและจิดสาธารณะ และในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษานั้น จะเน้นหลักสูตรที่ตรงกับตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องของภาษา เทคโนโลยี และวัฒนธรรม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคงและยั่งยืนอย่างเท่าเทียมกัน แต่การเรียนการสอนของไทยควรมีการ “ปฏิรูป” ความคิดเสียใหม่ โดยเริ่มที่ครูต้อง “คิดวิเคราะห์” (Critical thinking) ให้เป็นก่อน เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

ครูต้องรู้จักค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ในปัจจุบัน เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาหลายคน (แม้กระทั่งเด็กนักเรียนประถมศึกษาบางคน) อาจสามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่องแคล่วกว่าครู และศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ดีกว่าและมากกว่าครู ซึ่งยังอาจคงใช้ตำราเล่มเก่าที่ใช้สอนมานานหลายปี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นอุดมศึกษา หรือขั้นพื้นฐาน หากครูมีความรู้หรือข้อมูลน้อยกว่าเด็กนักเรียน จะสอนเด็กนักเรียนได้อย่างไร?

เป็นที่รับรู้กันมานานแล้วว่า การศึกษาของไทยมีปัญหาใหญ่ๆ 2 เรื่อง คือ (1) “ระบบการเรียนการสอน” ที่เน้นเรื่องการท่องจำ ไม่ท้าทายให้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์และสร้างประเด็นเพื่อแตกความคิดใหม่ๆ จากความคิดในกรอบเดิมๆ และ (2) “เนื้อหาของบทเรียน” ที่ล้าสมัย เพราะปลูกฝังในเชิงความคิดที่ถูกครอบงำโดยระบบการปกครองและแนวคิดทางการเมืองของแต่ละยุคสมัย ไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ตามทันโลกภายนอกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ประเทศที่มีการพัฒนาการศึกษาอย่างเข้มข้น อย่างสิงคโปร์ใช้นโยบาย “สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น” (Teach Less, Learn More) อาทิ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่อเตรียมประเทศเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 และใช้แนวคิดเรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ [กล่าวคือ ทำงานเป็นหมู่คณะ] ช่วยเติมกรอบความคิด เพื่อปรับปรุงประเทศสิงคโปร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ประชาชนไทยคาดหวังว่า เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่ต้องรับผิดชอบในเชิงโครงสร้าง นโยบาย และงานส่วนกลาง โดยต้องทำแผนการศึกษาไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของประชาคม ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน และเป็นที่มาของการประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษา 3 ปี ดังกล่าวข้างต้น

แหล่งข้อมูล

  1. สภาการศึกษาประชุมปฏิบัติการยุทธศาสตร์ “. . . พัฒนาคนรับ AEC" -http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1363342758&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, March 25].
  2. AEC คืออะไร - http://www.thai-aec.com/41 [2013, January 25].
  3. ASEAN Economic Community - http://www.asean.org/communities/asean-economic-community [2013, January 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน