หน้าหลัก » Blogs » เตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมรับ AEC (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประชาคมอาเซียน ไม่เพียงแต่จะดำรงอัตลักษณ์ (Identity) ทางเชื้อชาติใน 10 ประเทศสมาชิก เท่านั้น แต่พลเมืองในประเทศเหล่านี้ยังจะถูกเรียกขาน ในฐานะ “พลเมืองอาเซียน” (ASEAN citizen) ซึ่งย่อมเป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตและเป็นผู้กุมชะตาความเป็นไปในภูมิภาคเอเชียอาคนีย์แห่งนี้ การเปลี่ยนแปลงจะเห็นผลเป็นระยะๆ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่สมบูรณ์ในที่สุด ดังนั้น พ่อแม่ควรเตรียมความพร้อมให้ลูก ใน 5 ประการต่อไปนี้

  • ความชัดเจนของการเป็นประชาคมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของการเน้นความเอื้ออาทร การแบ่งปัน การยอมรับในเอกภาพที่แตกต่าง (Diversity) ทางภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมของอาเซียนเอง คือหนทางที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในภูมิภาค พ่อแม่และครูต้องสอนเด็กว่า บทเรียนจากประวัติศาสตร์ไทยของ “ชาตินิยมสุดขั้ว” (Ultra-nationalism) ในอดีต คือสาเหตุของความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน ความไม่สงบในภาคใต้ และความรู้สึกดูถูกดูแคลนแรงงานจากประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า ในปัจจุบัน
  • ภาษาอังกฤษ ได้รับการกำหนดให้เป็น “ภาษาอาเซียน” (ASEAN language) เป็นเรื่องที่คนไทยในฐานะ “พลเมืองอาเซียน” ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พ่อแม่และโรงเรียน จึงควรสนับสนุนให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ กับภาษาไทย ตั้งแต่เข้าโรงเรียน การเรียนการสอน ควรเน้นหนักการฟังและการพูด เพื่อใช้งานได้ในทางปฏิบัติ ก่อนการอ่านและการเขียน นอกจากนี้ควรสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนภาษาอังกฤษของเด็ก อาทิ ฟังเพลง ชมภาพยนตร์ อ่านหนังสือ ท่องอินเทอร์เน็ต และสนทนาในชีวิตประจำวัน
  • พ่อแม่และครู ควรเลิกการเรียนการสอนที่เน้นหนักการท่องจำ (Rote learning) แต่สอนให้เด็กรู้จัก “คิดวิเคราะห์” (Critical Thinking) ที่ลึกซึ้งขึ้น และสอดคล้องกับการทํางานของสมอง อาทิ การเรียนรู้จากปัญหาผ่านกรณีศึกษา (Case Study) แล้วลงมือปฏิบัติ ผ่านการทํางานเป็นทีมแบบมีปฏิสัมพันธ์ การเรียนของเด็กต้องมีความสุข จากการรักษาความสมดุลระหว่างวิชาการกับพัฒนการด้านสังคม เพื่อให้เด็กรู้จักปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สร้างทัศนคติของการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ (Creative competitiveness) ให้เป็นเข็มทิศของอนาคต เด็กควรได้รับการรฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถที่คล่องตัวและยืดหยุ่นได้ เพื่อพัฒนาสู่การทำมาหาเลี้ยงชีพไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เพราะเมื่ออาเซียนคือตลาดและฐานผลิตเดียวกัน การเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานมีฝีมือ ก็เป็นไปอย่างเสรีไปมาระหว่างกัน ก็เป็นโอกาสของคนไทยรุ่นใหม่ที่จะออกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน พอๆ กับคนในประเทศเพื่อนบ้านจะเข้ามาทำงานในประเทศไทย
  • สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยี เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญพอๆ กับภาษาอังกฤษ อาทิ อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารของชีวิตประจำวัน มีอัตราการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้รับการนำมาใช้เป็นช่องทางในการเรียนการสอน และการดำเนินธุรกิจอย่างแพร่หลาย อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตแทรกซึมและเข้าถึงผู้คนมากขึ้น การติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนยี จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความเร็วในการเรียนรู้ พอๆ กับความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค

แหล่งข้อมูล

  1. AEC คืออะไร - http://www.thai-aec.com/41 [2013, January 27].
  2. ASEAN Economic Community - http://www.asean.org/communities/asean-economic-community [2013, January 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน