หน้าหลัก » Blogs » เบื้องหลังความคิด สิทธิเด็กทั่วโลก (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


องค์กรหนึ่งในแคนาดา แยกแยะสิทธิเด็กออกเป็น 3 ประเภท

  1. การจัดหาให้ (Provision) - เด็กมีสิทธิที่จะได้รับอย่างเพียงพอ ในเรื่องมาตรฐานการครองชีพ (Standard of living) การดูแลสุขภาพ (Health care) การศึกษา และบริการ นอกเหนือจากการเล่น และสันทนาการ (Recreation) รวมทั้งอาหารที่สมดุล (Balanced diet) และที่พักอาศัย (Shelter)
  2. การคุ้มครอง (Protection) - เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด (Abuse) ถูกละเลย (Neglect) ถูกเอาเปรียบ (Exploitation) และถูกเลือกปฏิบัติ (Discrimination) รวมทั้งสิทธิที่จะอยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อการเล่น พฤติกรรมการเลี้ยงดูในเชิงสร้างสรรค์ (Constructive) และการยอมรับในวิวัฒนาการของขีดความสามารถ
  3. การมีส่วนร่วม (Participation) - เด็กมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วม (Participation) ในชุมชนและมีบริการต่างๆ ของรัฐมารองรับ รวมทั้งกิจกรรมในห้องสมุด เสียงสะท้อนของเยาวชน (Youth voice) และการร่วมตัดสินใจในด้านการเมือง วัฒนธรรม และสังคม

องค์การอภัยโทษสากล (Amnesty International) ส่งเสริมอย่างเต็มที่ (Advocate) สิทธิเด็ก 4 ประเภท อันได้แก่ (1) การยุติการจำคุกเด็ก (Juvenile incarceration) โดยไม่มีทัณฑ์บน (Parole) (2) การห้ามสรรหาเด็กเพื่อใช้เป็นทหาร (3) การไม่มีโทษประหารชีวิต (Death penalty) สำหรับนักโทษเด็ก และ (4) การสร้างการรับรู้ของสิทธิมนุษยชนในชั้นเรียน

กลุ่มเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชน (Human Rights Watch) เป็นองค์กรสากลที่ให้ความสำคัญกับแรงงานเด็ก (Child labor) ความยุติธรรมแก่เด็ก (Juvenile justice) เด็กกำพร้า (Orphans) และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง (Abandoned) เด็กอพยพลี้ภัย (Refugees) เด็กข้างถนน (Street children) และการลงโทษเด็กทางกาย (อาทิ เฆี่ยนตี) (Corporal punishment)

ประเด็นอื่นที่มีผลกระทบต่อสิทธิของเด็ก ได้แก่ การเกณฑ์เด็กไปเป็นทหาร การขายเด็กไปเป็นทาส การค้าประเวณีเด็ก และการงานศิลปะลามกอนาจารเด็ก (Child pornography)

สิทธิของเด็ก ต่อความสัมพันธ์กับพ่อและแม่ ได้รับการยอมรับมากขึ้นว่า เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอนาคตเด็กในกรณีหย่าร้าง (Divorce) และสิทธิการครอบครอง [ดูแล] เด็ก (Child custody) รัฐบาลบางแห่ง ออกกฎหมายหักล้างสิทธิพ่อแม่ (Rebuttable presumption) โดยให้พ่อแม่แบ่งปันการครอบครองเด็ก (Shared parenting) เพื่อประโยชน์ของเด็กเอง

การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเด็กได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2332 เมื่อมีการตีพิมพ์ “สิทธิเด็กทารก” (Rights of Infants) ของผู้เรียกร้องสิทธิให้เด็กที่ไร้ที่อยู่อาศัย และปราศจากโอกาสเข้ารับการศึกษา แต่ก็มีผู้ต่อต้านการเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยอ้างอิงเอกสารย้อนหลังไปถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งเชื่อว่า เด็กจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองจากโลกของผู้ใหญ่ (Adult-centric) ในแง่การตัดสินใจและความรับผิดชอบ เด็กถูกมองว่า ยังอยู่ในวัยไร้เดียงสา ปราศจากความขัดแย้ง และหมกมุ่นอยู่กับการเล่น

คำแถลงการณ์สิทธิมนุษยชนสากล (Universal Declaration of Human Rights) เป็นพื้นฐานทางกฎหมายของมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งรองรับสิทธิเด็กที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2466 มีคำแถลงการณ์สิทธิเด็ก (Declaration of the Rights of the Child) อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการรับรองโดยองค์การสันนิบาติชาติ (League of Nations) ในเวลานั้น และยอมรับโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในเวลาต่อมา ปี พ.ศ. 2489

แหล่งข้อมูล:

  1. ผิดยุค-ล้าสมัย ระบบ "ศึกษาเด็กไทย" ถึงเวลา "แก้จริงจัง" หรือยัง? - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1365040569&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, April 13].
  2. Children’s rights - http://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_rights [2013, April 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน