หน้าหลัก » Blogs » เบื้องหลังความคิด สิทธิเด็กทั่วโลก (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


อนุสัญญาสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC) ฉบับองค์การประชาชาติ (United Nations) ในปี พ.ศ. 2532 เป็นเครื่องมือ (Instrument) สากลที่มีผลบังคับตามกฎหมาย และครอบคลุมสิทธิมนุษยชนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม

คณะกรรมการสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of the Child) ทำหน้าที่เฝ้าติดตาม (Monitor) การนำไปปฏิบัติ (Implementation) ของรัฐบาลของนานาประเทศ ซึ่งได้ให้สัตยาบัน (Ratify) ผูกมัดตนเองในการคุ้มครองรองรับสิทธิเด็ก และตกลงยอมรับความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อหน้าชุมชนนานาชาติ

CRC เป็นอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ที่ได้รับสัตยาบันมากที่สุดจาก 190 ประเทศ มีเพียงประเทศโซมาเลียและสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน CRC พร้อมด้วยกลไกอาชญากรรมนานาชาติ (อาทิ ศาลอาชญากรรมสากล [International Criminal Court]) ได้เพิ่มความสำคัญของสิทธิเด็กไปทั่วโลก

CRC ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลัก (Core principles) 4 ประการ กล่าวคือ (1) ไม่มีการเลือกปฏิบัติ (2) ยึดผลประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้ง (3) สิทธิเด็กที่จะมีชีวิตอยู่รอดและการได้รับพัฒนาการ และ (4) คำนึงถึงมุมมองของเด็ก ในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อตัวเด็ก ตามอายุและวุฒิภาวะ (Maturity) ของเด็ก

คำแถลงการณ์ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้เรียกร้องให้ทุกประเทศ ดำเนินมาตรการสูงสุดในการใช้ทรัพยการเท่าที่มีอยู่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือนานาชาติให้บรรลุจุดมุ่งหมายของแผนปฏิบัติการสุดยอดของโลก (World Summit Plan of Action) ซึ่งได้เรียกร้องให้ทุกประเทศ ผนวกอนุสัญญาสิทธิเด็กฉบับองค์การสหประชาติ เข้าไปในแผนปฏิบัติการแห่งชาติ โดยให้ลำดับความสำคัญ (Priority) แก่การลดอัตราการตาย (mortality) ของทารกและแม่ การขาดสารอาหารที่สมควร (Malnutrition) และการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (Illiteracy) ตลอดจนการให้เด็กเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการแห่งชาติ ควรได้รับการออกแบบ (Devised) ให้รับมือกับกรณีหายนะฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และความขัดแย้งในการต่อสู้ด้วยอาวุธ ตลอดจนปัญหารุนแรงของเด็กในภาวะยากจนข้นแค้น (Extreme poverty) การกอบโกยผลประโยชน์ (Exploitation) จากเด็ก และการใช้เด็กไปในทางที่ผิด (Abuse) ทั้งหมดนี้ ควรได้รับการต่อต้าน

นอกจากนี้ ยังตอกย้ำการค้นหารากเหง้าของปัญหา พร้อมมาตรการแก้ไขต่อการฆ่าทารกหญิง (Female infanticide) การใช้แรงงานเด็กทำงานอันตราย (Harmful child labor) การขายเด็กหรืออวัยวะ (Organs)บางส่วน การใช้เด็กในงานศิลปะลามกอนาจาร (Child pornography) โสเภณีเด็ก (Child prostitution) และรูปแบบอื่นของการละเมิดทางเพศ (Sexual abuse)

สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Councนil) ได้รับการก่อตั้งด้วยความหวังว่า จะเป็นองค์กรไร้อคติ เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพในการประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลก [รวมทั้งสิทธิเด็กด้วย] กลุ่มที่มิใช่หน่วยงานรัฐ (Non-Government Organization : NGO) ซึ่งสนับสนุนอนุสัญญาสิทธิเด็ก (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child) เป็นความร่วมมือของ NGO นานาชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงมือปฏิบัติตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก

แหล่งข้อมูล:

  1. ผิดยุค-ล้าสมัย ระบบ "ศึกษาเด็กไทย" ถึงเวลา "แก้จริงจัง" หรือยัง? - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1365040569&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, April 14].
  2. Children’s rights - http://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_rights [2013, April 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน