หน้าหลัก » Blogs » เผชิญวิกฤต ปิดอัสสัมชัญ (ตอนที่ 3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เสด็จเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน พระองค์ได้ประทานพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า

“. . . ในการที่พวกคณะโรมันคาทอลิกอุตสาหะ สร้างโรงเรียนนี้ขึ้น ก็นับว่าเป็นกุศลเจตนาบุญกิริยา ซึ่งน่าชมเชยและน่าอนุโมทนาเป็นที่สุด ด้วยเหตุนี้เอง สมเด็จพระบรมชนกนาถของข้าจึงได้ทรงอุดหนุนมาเป็นอันมาก และก็ . . . รับพระมหากรุณาของพระเจ้าอยู่หัวมาทุกรัชกาล . . . โรงเรียนนี้ได้เพาะข้าราชการและพลเมืองที่ดีขึ้น เป็นอันมาก นักเรียนเก่าของโรงเรียนนี้ได้รับราชการในตำแหน่งสูงๆ อยู่เป็นอันมาก . . .”

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล และวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เสด็จเยี่ยมโรงเรียนอย่างไม่เป็นทางการ

ในปี พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต ณ หอประชุมสุวรรณสมโภช และเสด็จพระราชดำเนินอีกครั้งเพื่อเปิดงาน วชิรสมโภช ในวโรกาสที่โรงเรียนเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2502

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2508 เริ่มการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกของประถมศึกษา ในเซนต์หลุยส์ซอย 3 ถนนสาทรใต้ ในปี พ.ศ. 2509 หลังอาคารใหม่สร้างเสร็จ นักเรียนชั้นประถม 1 - 4 ได้ย้ายไปเรียน ณ สถานที่ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2513 ตึกเก่าอายุ 80 ปี ได้ถูกรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ชื่อ อาคาร ฟ. ฮีแลร์ ทำให้ห้องเรียนไม่เพียงพอชั่วคราว

นักเรียนต้องผลัดกันเรียนเป็นผลัดเช้าและผลัดบ่ายที่ อาคาร กอลมเบต์ จึงเป็นที่มาของชื่อรุ่น สองผลัด (พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2517) ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นสุดท้ายที่ได้เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ตลอดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนจบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังจากนั้น สถานที่สำหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ก็แยกอยู่กันคนละแห่ง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเปิด อาคาร ฟ. ฮีแลร์ และวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทย โดยได้ทรงพระกรุณาเสกศิลาฤกษ์ อาคารอัสสัมชัญ 100 ปี

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2528 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จประกอบพิธีเปิดอาคารอัสสัมชัญ 100 ปี และ งาน สมโภชอัสสัมชัญ 100 ปี และวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ไปแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ Opera Hall กรุงออตตาวา เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ตามคำเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพเปิดงานประชุมสมัชชาภราดาภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิก ในเครือนักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิด อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์

แหล่งข้อมูล

  1. โรงเรียนอัสสัมชัญ - http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8D [2013, January 28].
  2. Assumption College (Thailand) - http://en.wikipedia.org/wiki/Assumption_College_%28Thailand%29 [2013, January 28].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน