หน้าหลัก » Blogs » เรียนรู้จากข่าว - วันครู

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ในหลายๆ ประเทศ “วันครู” (Teachers' Day) เป็นวันพิเศษเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และอาจมีการฉลองเพื่อเป็นเกียรติแด่ครูผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม แต่รู้ไหมว่า “วันครู” มิได้เป็นวันเดียวกันทั่วโลก แต่ละประเทศมีประวัติความเป็นมาของวันนี้ตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป

“วันครู” ในบรรดาสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียอาคเนย์ (Association of Southeast Asia Nations : ASEAN) ได้แก่ 25 พฤศจิกายนในอินโดนีเซีย 16 พฤษภาคม ในมาเลเซีย ศุกร์แรกของเดือนกันยายนในสิงคโปร์ 5 ตุลาคมในฟิลิปปินส์ 23 กันยายนในบรูไน 7 ตุลาคมในลาว และ 20 พฤศจิกายนในเวียดนาม ส่วนเมียนมาร์ (พม่า) และกัมพูชายังไม่มี “วันครู”

สำหรับประเทศไทย ได้มีประกาศรัฐบาลเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ในเรื่อง ”วันครู” โดย ”วันครู” วันแรกเกิดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม ปี พ.ศ. 2500 และกำหนดให้วันนี้เป็น “วันครู” ของทุกๆ ปี ใน 56 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนไทยส่วนใหญ่ปิดทำการเพื่อให้ครูได้พักผ่อนหลังจากเทอมสองที่ยาวนาน และไม่มีการจัดงานสาธารณะหรือประกอบพิธีอย่างเป็นทางการ ส่วนโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งมิได้ปิดทำการ แต่อาจจัดงานฉลองเพื่อเป็นเกียรติแด่คณะครู

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 องค์การต่างๆ ทั่วโลก กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันครูโลก” (World Teachers' Day) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลักดันการสนับสนุนครู ในการสนองตอบความจำเป็นของชั่วอายุคนในอนาคต หลายๆ ประเทศ (อาทิ ฟิลิปปินส์) ก็กำหนดวันนี้เป็นครูของประเทศตนด้วย

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) เป็นผู้ริเริ่มกำหนดวันสำคัญดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความชื่นชมการสร้างคุณประโยชน์แก่การศึกษา และพัฒนาประเทศชาติของครู

สหพันธ์โลกการศึกษาสากล (Education International : EI) ซึ่งเป็นตัวแทนของนักวิชาชีพการศึกษาทั่วโลก เชื่อมั่นว่า “วันครูโลก” สมควรได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ และได้มีการจัดงานฉลองในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก สหพันธ์โลกการศึกษาสากล และองค์การสมาชิก 401 แห่ง ได้ร่วมกันแพร่กระจายการตอกย้ำความสำคัญของวันดังกล่าว โดยจัดงานทุกๆ ปีพร้อมกับการรณรงค์สร้างความตื่นตัว เพื่อเชิดชูวิชาชีพครู

นอกจาก UNESCO และ EI แล้ว องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization : ILO) และกองทุนเด็กสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund : UNICEF) ก็ร่วมเป็นพันธมิตรในการสนันสนุนและจัดงาน “วันครูโลก”

สำหรับ “วันครูโลก” ในปีที่ผ่านมา UNESCO ได้กำหนดคำขวัญว่า “ยืนหยัดเพื่อครู” (Take a stand for teachers!) ซึ่งมีความหมายว่า ให้การสนับสนุนครูในด้านสภาพแวดล้อม การฝึกอบรมที่เพียงพอ พัฒนาวิชาชีพครู และปกป้องสิทธิ์ผลประโยชน์และความรับผิดชอบของครู

การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างความหวังและคำมั่นสัญญาของมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นทั่วโลก แต่การศึกษาที่มีคุณภาพดังกล่าว จะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากครูที่มีความสามารถและมีแรงจูงใจ ครูเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียน เพราะช่วยนักเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ ประมวลข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และตัดสินใจทางเลือก

แล้วทำไมต้องยืนหยัดเพื่อครูเล่า? เพราะวิชาชีพนี้กำลังสูญเสียสถานะในหลายๆ ส่วนของโลก ดังนั้น “วันครูโลก” จึงเรียกร้องให้ความสนใจแก่ความจำเป็นที่จะต้องยกระดับสถานะของวิชาชีพครู ไม่เพียงเพื่อผลประโยชน์ของครูและนักเรียน แต่สำหรับสังคมโดยรวม โดยเฉพาะการยกย่องบทบาทสำคัญของครู เพื่อการสร้างอนาคต

แหล่งข้อมูล:

  1. Teachers’ day. http://en.wikipedia.org/wiki/Teachers%27_Day
  2. World Teachers’ day. http://en.wikipedia.org/wiki/World_Teachers%27_Day
  3. World’s Teacher Day. http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-teachersday/

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน