หน้าหลัก » Blogs » เรียนรู้ผ่านโครงงาน รากฐานใหม่ปฐมวัย (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การศึกษาของเด็กในช่วงปฐมวัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ พ่อแม่มักจะให้ความสำคัญและเลือกสิ่งที่จะช่วยให้ลูกได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ จึงได้เกิดแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบใหม่สำหรับเด็ก 0 - 6 ปี หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning : PBL) เพราะเชื่อว่าเป็นหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก

หลักการดังกล่าวก็คือ ในการเรียนรู้แบบการลงมือปฏิบัติ (Hands-on experience) เด็กจะได้รับพัฒนาการทั้งสติปัญญา (Intelligent quotient : IQ) และอารมณ์ (Emotional quotient : EQ) ในระหว่างการทำโครงงาน ซึ่งส่งเสริมให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

นอกจากนี้ การเรียนรู้แต่ละครั้งของเด็กๆ หากจะมีการประเมินการเรียน บันทึกภาพ และประสบการณ์การเรียนของเด็กให้พ่อแม่ได้รับถึงการแสดงออกของเด็กๆ ด้วย ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะพ่อแม่เองก็อยากรู้อยากเห็น ว่าครูสอนอะไร และลูกเรียนรู้อะไรในชั้นเรียน

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน นับเป็นทางเลือกใหม่ทางเลือกหนึ่งสำหรับชั้นเรียนที่ [เคย] ใช้หนังสือในการเรียน เน้นการท่องจำ และมีครูเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ผู้ที่สนับสนุนวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวได้กล่าวถึงประโยชน์ต่างๆ มากมายของการนำโครงงานไปใช้ในชั้นเรียน

ประโยชน์ดังกล่าวได้แก่การเสริมสร้างความเข้าใจแนวคิดต่างๆ ให้นักเรียน การขยายองค์ความรู้ การพัฒนาการสื่อสารและทักษะทางสังคม รวมไปถึงการสร้างทักษะความเป็นผู้นำ เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการเขียนด้วย เป็นต้น

แรกเริ่ม John Dewey ได้นำเสนอแนวคิด “การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ” จากหนังสือชื่อ My Pedagogical Creed (1897) โดยเขากล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับการศึกษาของเขาว่า “ครูไม่ได้มาโรงเรียนเพียงเพื่อยัดเยียดแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งให้กับนักเรียนหรือ เพียงเพื่อสร้างลักษณะนิสัยใดๆ ให้กับนักเรียน แต่ครูมาที่นี่ในฐานะสมาชิกของชุมชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน”

“ดังนั้นผมเชื่อว่า หากเทียบกับมองกิจกรรมในชั้นเรียนทั่วๆ ไป (ที่เราคิดกันเองว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์) ในฐานะศูนย์กลางของความสัมพันธ์ต่างๆ การวิจัยทางการศึกษา ก็ได้ล้ำหน้ากิจกรรมการสอนการเรียนรู้ทั่วไปไปสู่ระเบียบวิธีที่เรียกว่าการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานแล้ว”

ยังมีผู้กล่าวถึง “การวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนในห้องเรียนที่ใช้ระบบการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ได้รับคะแนนสูงกว่านักเรียนในชั้นเรียนแบบเก่าๆ” โดยบรรยายเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ว่า เป็นการผสมผสานการเรียนรู้และการลงมือทำไว้ด้วยกัน นักเรียนไม่เพียงได้รับทั้งความรู้และเรียนรู้หลักสูตรพื้นฐาน แต่ยังสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ตนเรียน ไปแก้ปัญหาต่างๆ ได้อีกด้วย

[ในบางกรณี] นักเรียนในชั้นเรียนโครงงานเป็นฐาน จะได้รับประโยชน์จากนำเทคโนโลยี หรือเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพร่วมกันการเรียนรู้โดย PBL ซึ่งเป็นการกลับมาให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยเน้นผู้เรียน ไม่ใช่เน้นที่หลักสูตรการสอน

แหล่งข้อมูล:

  1. กคิดตัวน้อย ตามรอยวิถีธรรม - http://www.ryt9.com/s/prg/1634469 [2013, May 31].
  2. Project-based learning - http://en.wikipedia.org/wiki/Project-based_learning [2013, May 31].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน