หน้าหลัก » Blogs » เรียนรู้ผ่านโครงงาน รากฐานใหม่ปฐมวัย (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning : PBL) นั้น สัมพันธ์กับแนวคิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม (Situated learning) ของ James G. Greeno และยังสัมพันธ์กับทฤษฎีสร้างสรรค์ (Constructivist theory) ของ Jean Piaget อีกด้วย [ทั้งคู่เป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว]

นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมโดยโลกรอบตัวเรา และให้ผลลัพธ์ในทางนามธรรม เช่น แรงขับดัน ความปรารถนา ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นอกเห็นใจ และความยืดหยุ่น สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือเรียน แต่ต้องได้รับการกระตุ้นจากประสบการณ์รอบตัว

ยังมีผู้กล่าวเพิ่มเติมว่า การเรียนรู้โดย PBL เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการสอนโดยดึงนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย นักเรียนจะแก้ปัญหาสำคัญต่างๆ ด้วยการกลั่นกรองคำถาม ถกเถียงแนวคิดต่างๆ ฝึกการคาดเดา วางแผน ทำการทดลอง เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่มีไปสรุป ถามคำถามใหม่ๆ และสร้างวัตถุแสดงองค์ความรู้ใหม่ๆ

พื้นฐานหลักของ PBLอยู่ที่การประยุกต์การวิจัยสู่ชีวิตจริง นักเรียนจะทำงานเป็นกลุ่ม จากนั้นจะได้รับคำถามและให้หาคำตอบ นักเรียนต้องสร้างวัตถุแสดงองค์ความรู้ และนำเสนอความรู้ที่ได้รับ วัตถุแสดงองค์ความรู้อาจหมายถึงสื่อต่างๆ เช่น งานเขียน งานศิลปะ ภาพวาด ภาพสามมิติ วิดิทัศน์ ภาพถ่าย หรือ การนำเสนอผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้แย้งแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งกล่าวว่า จะเกิดการออมแรงทางสังคม (Social loafing) ซึ่งหมายถึงการทำงานที่ไม่เท่ากันของสมาชิกแต่ละคน รวมไปถึงการต้องลดมาตรฐานที่คาดหวังไว้ในฐานะกลุ่มโดยรวม เพื่อรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกด้วย เพราะครูมีแนวโน้มที่จะให้คะแนนรวมจากผลลัพธ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว โดยไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการเน้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ในระยะยาว และสหสาขาวิชาต่างๆ โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ นักเรียนต้องจัดการงานและรู้จักจัดเวลาเพื่อทำงานโครงการในชั้นเรียนด้วย การสอนโดย PBLต่างจากการสอนแบบเดิมๆ ตรงการเน้นย้ำไปที่ความร่วมมือของนักเรียนและวัตถุแสดงองค์ความรู้ของแต่ละคน

แนวคิดหลักของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานคือ การใช้ปัญหาในชีวิตจริงดึงความสนใจของนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิด และนำความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับมาฝึกแก้ปัญหาต่างๆ โดยครูจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย จะทำงานร่วมกับนักเรียนในการสรรหาคำถามที่มีประโยชน์ จัดโครงสร้างงาน ช่วยเหลือนักเรียนในด้านทักษะทางสังคมและการพัฒนาด้านต่างๆ

นอกจากนี้ ครูจะช่วยนักเรียนประเมินสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วย เพราะโครงงานโดยทั่วไปจะนำเสนอปัญหาให้นักเรียนแก้ไข (เช่น จงบอกวิธีที่ดีที่สุดในการลดมลพิษที่สระน้ำในสนามโรงเรียน) หรือนำเสนอปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล (เช่น อะไรทำให้เกิดฝน)

แหล่งข้อมูล:

  1. Project-based learning - http://en.wikipedia.org/wiki/Project-based_learning [2013, June 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน