หน้าหลัก » Blogs » เรียนรู้ผ่านโครงงาน รากฐานใหม่ปฐมวัย (ตอนที่ 3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning : PBL) โดยสรุป

  • ตั้งอยู่บนฐานของคำถามปลายเปิด ท้าทาย ชวนกระตุ้นให้คิด
  • ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้สาระสำคัญและทักษะที่จำเป็นในชีวิต
  • มีการหาข้อมูล ตั้งคำถามเพื่อเรียนรู้หรือสร้างสิ่งใหม่ๆ
  • เสริมสร้างการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกการแก้ปัญหา เน้นความร่วมมือ ใช้รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย หรือที่เรียกกันว่า ทักษะยุคใหม่ (ทักษะที่จำเป็นสำหรับในศตวรรษที่ 21)
  • อนุญาตให้นักเรียนแสดงออกหรือเสนอความคิดของตนได้ในระดับที่เหมาะสม
  • มีการรวบรวมคำติชมและการแก้ไขปรับปรุง
  • มีการสรุปผลการศึกษาผ่านการนำเสนอต่อสาธารณะ

หน้าที่ของโครงงานนั้นตีความกันได้หลากหลาย โครงงานอาจเป็นแนวทางของหลักสูตรการสอนทั้งหมด หรืออาจเป็นเพียงเครื่องมือที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ไว้ด้วยกัน โครงงานอาจมีเนื้อหาบูรณาการ (พบมากในระดับชั้นประถมศึกษา) หรืออาจมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาเดียว (มักใช้กับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

โครงงานบางโครงงานใช้กับนักเรียนทั้งชั้น ในขณะที่บางโครงงานใช้กับกลุ่มเล็กๆ หรือนักเรียนเพียงคนเดียว เมื่อมีการนำการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานมาใช้พร้อมกับเครื่องมือสมัยใหม่ นักเรียนจะได้รับการคาดหวังให้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในทางที่เป็นประโยชน์

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบ PBL ในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง ก็คือนักเรียนอนุบาล 3 เลือกที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับ“วัด” ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เด็กๆ และหลายคนก็อยากรู้ว่า “ทำไมพระต้องอยู่ในวัด?” และ “แล้วใครเป็นคนสร้างวัด?” เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิด ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างลงลึกในเรื่องที่เด็กๆ สนใจ

กระบวนการเริ่มต้นด้วยการระดมสมอง (Brainstorm) มีคำถามต่างๆ มากมายจากเด็กๆ ซึ่งรวบรวมเป็นกรอบการค้นหาข้อมูล แล้วครูจัดเขียนให้เป็นแผนผังก้างปลา (Mind map) เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ จากนั้นเด็กๆ ก็เริ่มต้นตอบคำถามแรกที่ว่า “วัดคืออะไร?” จากการค้นคว้าในพจนานุกรม อินเทอร์เน็ต และหนังสือต่างๆ ที่หาได้รอบตัว

เมื่อเด็กๆ ได้รวบรวมคำถามและหาคำตอบในระยะเริ่มต้นแล้ว ระยะต่อไปเด็กๆ ก็วางแผนไปตามวัดต่างๆ เพื่อทัศนศึกษา สำรวจ สืบค้น จากของจริง และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์โดยตรงกับวัด ลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยครูพยายามจัดให้มีผู้สันทันกรณีมาเป็นผู้ตอบคำถามไขข้อสงสัย

ในระยะสุดท้ายหรือระยะสรุป เด็กๆ ทบทวนนำสิ่งต่างๆ ที่สะท้อนการเรียนรู้ ตลอดโครงการมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ รูปวาด รูปปั้น แผนผังความรู้อื่นๆ เพื่อถ่ายทอดให้ได้ชมกัน ซึ่งเด็กๆ ต่างร่วมแรงร่วมใจกันจัดห้องนิทรรศการอย่างสนุกสนาน โดยแบ่งหน้าที่กันทำ บ้างก็ประดิษฐ์จำลองเจดีย์จากบล็อกไม้ บ้างก็ใช้วัสดุเหลือใช้ต่างๆ จำลองโบสถ์ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมทุกคนถึงความเป็นอัจฉริยะตัวน้อยของเด็กๆ

แหล่งข้อมูล:

  1. นักคิดตัวน้อย ตามรอยวิถีธรรม - http://www.ryt9.com/s/prg/1634469 [2013, June 2].
  2. Project-based learning - http://en.wikipedia.org/wiki/Project-based_learning [2013, June 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน