หน้าหลัก » Blogs » เรียนอนุบาลนั้น . . . สำคัญไฉน? (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทุกวันนี้ สถาบันการศึกษาต่างๆ เริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นฉันใด โรงเรียนอนุบาลก็ถูกตั้งคำถามด้วยฉันนั้น ว่าในวัยที่เด็กตัวเล็กๆ ที่สมควรได้เรียนรู้จากการเล่นเป็นหลักนั้น จำเป็นด้วยหรือที่ต้องเข้าเรียนอนุบาล เพื่อไป “อัด” วิชาความรู้ เตรียมตัวสู่การเรียนในชั้นประถมศึกษา จนผู้ปกครองบางคนตัดสินใจไม่พาบุตรหลานเข้าเรียนอนุบาลเลยก็มีบ้างแล้ว

ภาษาอังกฤษของคำว่า “อนุบาล” คือ Kindergarten แปลตรงตัวว่า “Children’s garden” หรือ “สวนเด็ก” อนุบาลเป็นสถานศึกษาก่อนวัยเรียน (Pre-school) สำหรับเด็ก ผู้ประดิษฐ์คำว่า “Kindergarten” คือ Friedrich Fröbel เพื่อเป็นสถานการเล่นและกิจกรรม ซึ่งเขาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2380 ในหมู่บ้าน Bad Blankenburg ประเทศเยอรมนี

เขาต้องการให้เป็นประสบการณ์ชีวิตของเด็กในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition) จากบ้านสู่โรงเรียน เขาเชื่อว่า เด็กๆ ควรได้รับการดูแล และฟูมฟัก (Nourish) ในสวนที่เต็มไปด้วยพืชผลต้นไม้ อาทิ ต้นไม้ที่ร้องเพลงได้ขณะที่เจริญเติบโต ได้กลายเป็นส่วนประกอบในปัจจุบัน ที่ทำให้การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทุกวันนี้ มีการใช้คำว่า “อนุบาล” ไปทั่วโลก เพื่อบรรยายถึงสถานที่หลากหลาย ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับเด็กๆ ที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 7 ขวบ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ กิจกรรมต่างๆ ที่ Fröbel เป็นผู้พัฒนา ก็ได้รับการนำไปใช้ภายใต้ชื่อต่างๆ กัน การละเล่น กิจกรรม ประสบการณ์ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะและความรู้ ในประเทศส่วนใหญ่ อนุบาลเป็นส่วนหนึ่งของระบบก่อนวัยเรียนและการศึกษาปฐมวัย

ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ตลอดจนบางส่วนของออสเตรเลีย อาทิ New South Wales, Tasmania, และ Australian Capital Territory คำว่า “อนุบาล” มักใช้อธิบายถึงปีแรกของการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา (Elementary school) ในประเทศเหล่านี้ เป็นการศึกษาภาคบังคับ (Compulsory)

พ่อแม่ต้องส่งลูกไปเข้าเรียนปีอนุบาล (เมื่ออายุได้ 5 ขวบ นับแต่วันที่ 1 กันยายนของปีการศึกษา เป็นเวลา 1 ปี) ในส่วนอื่นๆ ของประเทศออสเตรเลีย คำว่า “เตรียมความพร้อม” (The 'preps') ใช้ในความหมายของการศึกษาภาคบังคับก่อนวัยเรียน ส่วนคำว่า “อนุบาล” (หรือ 'Kinder') หมายถึงสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน (Day-care) ที่ขึ้นทะเบียนไว้ สำหรับเด็กๆ อายุระหว่าง 3 ถึง 4 ปี

ในสหรัฐอเมริกา บางรัฐจัดให้มีการเรียนอนุบาล 1 ปีฟรี สำหรับเด็กๆ อายุ 5 ถึง 6 ขวบ แต่ไม่ใช่ภาคบังคับ ส่วนรัฐอื่นๆ บังคับว่าเด็กทุกคนที่มีอายุ 5 ขวบ ต้องเข้าเรียนหมด คำว่า “ก่อนวัยเรียน” (ก่อนหน้านี้ใช้คำว่า "Pre-K" หรือ Nursery school) ใช้ในความหมายว่า เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กๆ ที่อายุยังไม่มากพอที่จะเข้าเรียนอนุบาล โรงเรียนชุมชน (District school) บางแห่งในสหรัฐอเมริกาจัดให้มีชั้นอนุบาลครึ่งวันหรือเต็มวัน แล้วแต่พ่อแม่จะเลือก

เด็กๆ เข้าเรียนอนุบาล เพื่อเรียนรู้การสื่อสาร เล่น และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม โดยครูทำหน้าที่สร้างวัสดุ (Materials) และกิจกรรมต่างๆ เพื่อจูงใจให้เด็กๆ เหล่านี้เรียนรู้ภาษาและศัพท์ของการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งดนตรี ศิลปะ และพฤติกรรมทางสังคม

แหล่งข้อมูล

  1. การเรียนอนุบาลนั้น . . . สำคัญไฉน - http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9560000018893&Keyword=%a1%d2%c3%c8%d6%a1%c9%d2 [2013, February 20]
  2. Kindergarten - http://en.wikipedia.org/wiki/Kindergarten [2013, February 20]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน